Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Nieuwe Zorgstelsel (01-01-2006) Veelgestelde vragen.

 
 Nieuwe Zorgstelsel
 

Veelgestelde vragen

· 
Waarom is het nieuwe stelsel nodig?
· 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Basisverzekering?
· 
Wat zijn de kaders precies?
· 
Hoe ziet het zorgstelsel er in 2006 uit?
· 
Wat houdt het vereveningssysteem in?
· 
Wat houden een restitutiepolis en een naturapolis precies in?
· 
Wanneer moet u opzeggen bij uw huidige verzekeraar?
· 
Hoeveel moet een werkgever inhouden op het salaris van zijn werknemers?
· 
Wat wordt over het ingehouden bedrag berekend?
· 
Mogen gepensioneerden deelnemen aan het collectieve contract?
· 
Is er sprake van medische selectie voor de aanvullende verzekeringen?
· 
Is er sprake van medische selectie voor de aanvullende tandartsverzekering?
· 
Mag een werkgever de premie voor zijn werknemers betalen?
· 
Profiteren de gezinsleden van de werknemer ook van de voordelen van het collectieve contract?
· 
Ik wil wel veranderen van zorgverzekeraar, maar kost dat niet teveel tijd?
· 
Welk belang heb ik als ik een collectief contract sluit?


Waarom is het nieuwe stelsel nodig?
Het oude duale stelsel (tweedeling tussen particulier en ziekenfonds) werd te duur. Met de invoering van de basisverzekering verwacht de overheid meer marktwerking, waardoor de kosten in de gezondheidszorg beter beheersbaar moeten worden.
Nu is er te weinig zicht en greep op de prestatieverschillen tussen de diverse zorgaanbieders. Binnen de zorgsector wordt vaak niet efficiënt genoeg gewerkt, waardoor steeds langere wachtlijsten ontstaan. De vergoeding aan ziekenhuizen staat lang niet altijd in verhouding tot de werkelijke kosten. En werknemers blijken soms langer ziek te zijn dan nodig is door de wachtlijstproblematiek, wat de maatschappij - maar ook werkgevers - veel geld kost.
Het resultaat: forse jaarlijkse premiestijgingen en te weinig helderheid op het gebied van zorgverzekeringen. De overheid wil hier paal en perk aan stellen en heeft gekozen voor een nieuwe structuur, die is vastgelegd in een geheel nieuw stelsel: de Basisverzekering.


omhoog


Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Basisverzekering?
Evenals de huidige ziekenfondswet biedt de Basisverzekering een vergoeding voor de minimaal noodzakelijke zorg. Aanvullend verzekeren is een 'must'. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, voor de aanvullende verzekeringen mag de zorgverzekeraar zelf bepalen of er medische selectie moet plaatsvinden. De premie voor de basisverzekering bestaat uit een  nominaal (vast) en een procentueel (variabel) gedeelte. De huidige no-claimregeling blijft van kracht. De mogelijkheid bestaat om elk jaar van verzekeraar te wisselen.

omhoog


Wat zijn de kaders precies?
Om te beginnen is er een acceptatieplicht voor de Basisverzekering: elke zorgverzekeraar moet iedereen accepteren. Er mag géén premieonderscheid zijn op basis van persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, gezondheid en geslacht) en de verzekeraar mag meerdere eigen risico's aanbieden. Hij moet minimaal één optie zónder vrijwillig eigen risico bieden; daarbij moet iedereen met hetzelfde eigen risico dezelfde premiekorting krijgen. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.
Alle verzekerden vanaf 18 jaar hebben recht op no-claim teruggave: wie (een deel van) de no-claim (straks waarschijnlijk € 250 per jaar) niet opmaakt, krijgt het ongebruikte deel terug. Ook krijgen verzekerden elk jaar opnieuw de mogelijkheid om van verzekeraar te switchen.


omhoog


Hoe ziet het zorgstelsel er in 2006 uit?
Het nieuwe zorgstelsel zal bestaan uit drie onderdelen:
1. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze verzekert bijzondere ziektekosten die een zwaar risico vormen. Kern is de langdurige zware zorg.
2a. De Zorgverzekeringswet (ZVW): dit is de feitelijke basisverzekering. Deze verzekert de op genezing gerichte zorg en vervangt de Ziekenfondswet (ZFW) en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1988.
2b. De Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze biedt lichte hulp en ondersteuning waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Delen van de AWBZ vallen in 2006 onder de WMO. De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet gaan volledig op in de WMO. De uitvoering is in handen van de gemeenten. Het is geen verzekering en biedt daarom geen automatisch recht op voorzieningen.
3. De facultatieve aanvullende verzekering (AV) voor verzekerbare zorg die niet in de ZVW is opgenomen.


omhoog


Wat houdt het vereveningssysteem in?
De Eerste Kamer denkt verder dat de marktwerking in het nieuwe verzekeringsstelsel alleen tot zijn recht komt als de verzekeraars een eerlijk speelveld hebben. Dat vereist een goed werkend vereveningssysteem tussen verzekeraars (mede om risicoselectie uit te sluiten). Volgens de Eerste Kamer bestaat er nog veel onduidelijkheid over de werking van dit systeem. Daarom verzoekt zij de regering om de risicodragendheid van verzekeraars en de marktwerking geleidelijk in te voeren naarmate het vereveningssysteem beter gaat werken. Tevens wil zij het vereveningssysteem de eerste jaren op basis van nacalculatie toepassen.

omhoog


Wat houden een restitutiepolis en een naturapolis precies in?

De restitutiepolis is bedoeld om u maximale keuzevrijheid te bieden. U bent geheel vrij in de keuze voor een zorgverlener en spreekt met hem of haar af welke behandeling U wilt hebben. Meestal ontvangt en betaalt U de rekening zelf en claimt die vervolgens bij Uw zorgverzekeraar.

Bij de naturapolis contracteert de zorgverzekeraar een tandarts, ziekenhuis, huisarts fysiotherapeut enz.. De zorgverzekeraar beslist dus naar wie U dient te gaan. Die stuurt vervolgens zijn rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Wilt U toch gebruik maken van de diensten van iemand van Uw eigen keuze, die geen contract heeft met Uw verzekeraar, dan krijgt U de kosten slechts voor een deel vergoed. Bij een naturapolis is Uw vrijheid zeer beperkt. Bij de gecontracteerde zorgverleners kunt u rekenen op volledige vergoeding, conform de polis die u kiest.

Drie soorten vergoedingsregelingen
De verzekeraars kunnen de keuze bieden uit drie vergoedingsregelingen: het restitutiesysteem (betaling direct aan de verzekerde), het naturasysteem (betaling direct aan de zorgaanbieder) én een combinatie van beide.

 

omhoog


Wanneer moet u opzeggen bij uw huidige verzekeraar?
U moet uiterlijk voor 1 maart 2006 opzeggen bij uw huidige verzekeraar als u wilt overstappen. U kunt zich tot 1 mei 2006 aanmelden bij de nieuwe verzekeraar.

omhoog


Hoeveel moet een werkgever inhouden op het salaris van zijn werknemers?
6,50% over maximaal € 30.015,- (€1.951,-).

omhoog


Wat wordt over het ingehouden bedrag berekend?
Alleen inkomstenbelasting.

omhoog


Mogen gepensioneerden deelnemen aan het collectieve contract?
Ja.

omhoog


Is er sprake van medische selectie voor de aanvullende verzekeringen?
Zie voorwaarden. Dit varieert van verzekeraar tot verzekeraar!
Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen
Voor de diverse aanvullende verzekeringen bestaat géén acceptatieplicht, dus daarin kunnen zorgverzekeraars onderling verschillen, evenals in de inhoud van de aanvullende pakketten.

 

De Zorgautoriteit controleert
Een speciaal in het leven geroepen Zorgautoriteit zal erop toezien dat iedereen zich ook keurig aan de regels van het nieuwe stelsel houdt.

 

omhoog


Is er sprake van medische selectie voor de aanvullende tandartsverzekering?
Voor de duurdere aanvullende pakketten meestal wel!

omhoog


Mag een werkgever de premie voor zijn werknemers betalen?
Ja, zowel voor de werknemers als voor hun gezinsleden.
 
omhoog


Profiteren de gezinsleden van de werknemer ook van de voordelen van het collectieve contract?
Zie voorwaarden. Verschilt per verzekeraar en per contract.

omhoog


Ik wil wel veranderen van zorgverzekeraar, maar kost dat niet teveel tijd?
De meeste zorgverzekeraars beloven van niet en bieden ondersteuning aan.

omhoog


Welk belang heb ik als ik een collectief contract sluit.
Zie voorwaarden. Verschilt per verzekeraar.

omhoog