Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolens: Voormalig Wethouder L.H. Wille (PvdA) "bestelde" extra molens bij de Provincie Zeeland. (09-06-2004)

 

 

Wethouder Gemeente Sluis L.H. Wille (PvdA)

Inspraakreactie Commissie Ecologie en Water d.d. 09-06-2004.

Geachte leden,

 

Vanmorgen was ik in Zaandam bij het VNG-congres waar we een bezoek hebben gebracht aan de

 

vele tientallen oude windmolens. Voorlopers uit een ver verleden van de nieuwe windturbines.

 

De gemeente Sluis is al jaren actief bezig met klimaatbeleid. We waren de eerste gemeente van deze

 

omvang die het Klimaatconvenant ondertekent heeft. Daarnaast hebben we gekozen voor duurzaamheid

 

binnen de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een beleidsnotitie "Duurzaam Sluis" . Hierin zijn

 

verschillende thema’s opgenomen zoals Duurzaam bouwen, milieu-monitoring , de verruimde reikwijdte

 

waarin we ook van bedrijven vragen zuinig te zijn met energie. Een van de hoofdzaken uit de

 

notitie is duurzame energie.

 

Dit betekent dat zowel het college als de raad zichzelf een inspanningverplichting opleggen om initiatieven

 

op het gebied van duurzame energie positief te benaderen.

 

Een van de initiatieven was het ontwikkelen van een klein windmolenpark ( 10 MW) in de Hoofdplaatpolder.

 

De verwachting is dat dit windmolenpark eind dit jaar in werking is.

 

Daarnaast is ter invulling van het rijksbeleid door het rijk, de provincies en de gemeenten in 2001 de

 

"Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie" (BLOW) afgesloten. De doelstelling,

 

vermeld in BLOW, voor de provincie Zeeland is planologische ruimte creëren voor 205 MW. De Provincie

 

heeft haar eigen minimale doelstelling op 250 MW gesteld. Dit heeft geresulteerd in een streekplanuitwerking

 

waarin 11 locaties min of meer acceptabel worden geacht als locatie voor grootschalige

 

windenergie. Daarnaast is er ruimte gelaten voor eigen initiatieven van gemeenten en particulieren.

 

In het voorjaar van 2004 lag de beleidsvisie voor windmolens klaar om naar de raad te gaan. We hebben

 

gewacht met deze visie tot de Provincie haar eigen visie heeft opgesteld zodat beide visies op

 

elkaar afgestemd zijn.

 

De stand van zaken op dit moment is dat 60 MW is gerealiseerd, dat 37,5 MW definitief wordt gebouwd

 

en dat van de rest (180,5 MW) de Planologische procedure nog doorlopen moet worden. Wanneer

 

de huidige plannen allemaal gerealiseerd worden dan bereikt de Provincie haar minimale doelstelling.

 

Echter gelet op het feit dat windenergieprojecten in de praktijk vaak lastig zijn te realiseren is

 

een overmaat van plannen geen overbodige luxe. Indien de Provincie zich enkel richt op de concentratiegedachte

 

en waarvan bij enkele locaties bekend is dat de weerstand groot is ( o.a. Koegorspolder

 

44 MW0 ) bestaat er een reële kans dat de doelstelling niet wordt bereikt.

 

Bij de gemeente Sluis zijn twee aanvragen binnengekomen voor het plaatsen van windturbines. Het

 

betreft de Hoofdplaatpolder en de Thomaspolder, beiden naast elkaar gelegen in het oosten van de

 

gemeente. In beide gebieden kan ruimschoots voldaan worden aan de vigerende geluids-, milieu- en

 

andere wet- en regelgeving. Ook zijn wij van mening dat kan dat vanuit landschappelijk oogpunt het

 

bouwen van deze windturbines aanvaardbaar is. De gronden zijn in principe reeds verworven zodat

 

de procedure vrij snel kan worden opgestart.

 

Daarnaast heeft het bouwen van deze Turbines ook een belangrijk economisch aspect. In de eerste

 

plaats voor de landbouwers die het verpachten van gronden als een extra inkomstenbron zien maar

 

ook voor de gemeente. Naast de bouwleges en de OZB zijn de initiatiefnemers bereid de gemeente

 

Sluis tegemoet te komen met bijvoorbeeld natuurcompensatie en andere economische ontwikkelingen

 

op toeristisch gebied.

 

In tijden waarin gemeente moeten bezuinigen is dit een zeer welkome ontwikkeling.

 

9

 

Bijlage (inspraakreactie dhr. L. Wille, wethouder gemeente Sluis)

 

De gemeente Sluis is bereid te investeren in duurzame energie en wil haar imago van duurzame gemeente

 

duidelijk gestalte geven. We willen de maatschappelijk discussie aangaan met de inwoners

 

om ze te overtuigen van de noodzaak om te investeren in een duurzame samenleving.

 

Wij verzoeken het provinciebestuur de plannen van de gemeente op te nemen in de nieuwe beleidsvisie.

 

Wethouder Gemeente Sluis L.H. Wille (PvdA)

Inspraakreactie Commissie Ecologie en Water d.d. 09-06-2004.

 

N.B. Ondanks het feit dat de Gemeente Sluis reeds aan zijn verplichtingen had voldaan (door toestemming te verlenen voor de bouw van 5 molens), verzocht Wethouder Wille de Provincie, namens het College van de Gemeente Sluis, zonder de Raad daarvan in kennis te stellen, de bouw van extra windturbines toe te staan.