Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpoldering.

Ontpoldering.
De Provinciale overheid en milieuorganisaties trekken zich niets van boeren en burgers aan.

In Zeeland houdt ontpoldering de gemoederen bezig. Het verst gaat ‘De Schelde Natuurlijk’, waarin zeven Nederlandse en Vlaamse milieuorganisaties samenwerken. Zij is van oordeel dat desnoods de rijksprojecten procedure (onteigening) moet worden toegepast. Zij kunnen zich zelfs gedwongen voelen hun oude rol als ‘hindermacht’ weer te vervullen. De Stichting Het Zeeuwse Landschap stelt: “Boeren willen wel land voor zaken als woningen, industrie en kassen afstaan, maar ontpolderen beschouwen sommigen blijkbaar als weggegooid geld. De besluitvorming heeft daarover plaatsgevonden in een democratisch proces”. De Stichting verwijst naar varkensmesterijen en windmolens; zaken die evenmin per referendum worden geregeld. Het isoleert één onderdeel van een mix van voornemens van de Vlaamse en Nederlandse regering. Die mix is evenwel op uiterst merkwaardige wijze tot stand gekomen. Gemeenteraden namen in Zeeland moties tegen ontpoldering aan. Verder stonden aanvankelijk vrijwel alle kamerleden aangaande ontpoldering op de bres voor hun partijen in de regio en er werd zelfs een motie tegen ontpoldering in de Kamer aangenomen. Tot grote verbazing van de strijdende Kamerleden wilden de Provinciale Staten 600 à 770 ha. vrijwillig  ontpolderen! Met geen enkel respect voor de lokale volksvertegenwoordigingen.

In Zeeland houdt ontpoldering de gemoederen bezig. Het verst gaat ‘De Schelde Natuurlijk’, waarin zeven Nederlandse en Vlaamse milieuorganisaties samenwerken. Zij is van oordeel dat desnoods de rijksprojecten procedure (onteigening) moet worden toegepast. Zij kunnen zich zelfs gedwongen voelen hun oude rol als ‘hindermacht’ weer te vervullen. De Stichting Het Zeeuwse Landschap stelt: “Boeren willen wel land voor zaken als woningen, industrie en kassen afstaan, maar ontpolderen beschouwen sommigen blijkbaar als weggegooid geld. De besluitvorming heeft daarover plaatsgevonden in een democratisch proces”. De Stichting verwijst naar varkensmesterijen en windmolens; zaken die evenmin per referendum worden geregeld. Het isoleert één onderdeel van een mix van voornemens van de Vlaamse en Nederlandse regering. Die mix is evenwel op uiterst merkwaardige wijze tot stand gekomen. Gemeenteraden namen in Zeeland moties tegen ontpoldering aan.Verder stonden aanvankelijk vrijwel alle kamerleden aangaande ontpoldering op de bres voor hun partijen in de regio en er werd zelfs een motie tegen ontpoldering in de Kamer aangenomen. Tot grote verbazing van de strijdende Kamerleden wilden de Provinciale Staten 600 à 770 ha.   ontpolderen! Met geen enkel respect voor de lokale volksvertegenwoordigingen.

De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) kan tot één van de invloedrijkste organen gerekend worden. Zij heeft haar tentakels in maar liefst dertig Provinciale overlegvormen. Nadat de ZMF bij de Raad van State een procedure won over het uitzaaien van Iers mosselzaad, klonk de roep om intrekking van de subsidie. Te meer daar een rationeel milieubeleid ontbreekt. Alleen het milieu telt. Economische nadelige gevolgen worden niet in de overwegingen betrokken. Het Dagelijkse Bestuur van de Provincie Zeeland, dat verondersteld wordt als hoeder van het algemeen Provinciaal belang op te treden, reageert op de wens van intrekking van subsidie met de aankondiging van een vierjarige overeenkomst met jaarlijks vast subsidiebedrag, 350.000 euro per jaar. Als contraprestatie wordt een “prestatieafspraak” opgevoerd. Zoals een bakker belooft brood te bakken. De bekokstoofde overeenkomst verdient drie kanttekeningen. Allereerst bevestigt dit de sterke ingroei van de ZFM in Gedeputeerde Staten van Zeeland. De Gedeputeerde Staten blijken niet ‘onafhankelijk’. Ten tweede geeft dit rechtsongelijkheid naar alle andere gesubsidieerde instellingen. Zij zouden ook graag voor vier jaar zekerheid willen hebben. Ten derde, krijgen de Provinciale en Gedeputeerde Staten ná de verkiezingen van maart 2007 geen mogelijkheid de subsidie van de eenzijdige ZMF jaarlijks te heroverwegen. Die staat immers onwrikbaar voor vier jaar vast. GS zitten dus goed fout.

De visie van het Provinciaal bestuur valt of staat met haar constante stelling: “Wat meespeelde was: als we niks laten horen, weten we zeker dat het hier ontpolderd wordt”. Dát is nu een volstrekt ongeloofwaardige stelling. Immers in de Tweede Kamer was een motie tegen ontpoldering aangenomen. GS weet dat ontpolderen in Zeeland buitengewoon gevoelig ligt (‘emoties waren voorspelbaar’). Maar daar zitten de heren niet écht mee. Er waren wel (éénzijdige) informatieavonden, bij de bevolking beter bekend als ‘slikken of stikken’. ‘Alle partijen’ bepalen ‘een gezamenlijke strategie’, welke polders nu onder water komen te staan. In de besloten stuurgroep ontpoldering wel te verstaan, waar U en ik niet in mogen kijken, maar ZMF volop meedoet of mogelijk zelfs de regie heeft. “Een uitspraak vragen over ontpoldering heeft geen zin. Ontpolderen is maar een onderdeel van het verhaal”, vinden GS. Een referendum houden heeft wel degelijk zin. In elk geval wordt duidelijk dat Gedeputeerde Staten totaal niets op hebben met het oordeel van de Zeeuwse bevolking, maar alles met de ZMF. De ontpoldering is namelijk een packagedeal met de ZMF. In ruil voor het afzien van juridische procedures tegen de derde verdieping van de Westerschelde worden enige polders onder water gezet. Logisch dat de milieubeweging verbeten doorvecht. Als de ontpoldering niet doorgaat, dan zijn de termijnen van bezwaar tegen de derde verdieping inmiddels verstreken. Het gaat echter om land dat met bloed, zweet en tranen op de zee is gewonnen. De Zeeuwse bevolking, boeren én burgers, blijven zich óók verzetten. Gemeenteraden sloten geen overeenkomst met de ZMF. Gemeenteraden dienden dan ook tevergeefs moties tegen ontpoldering in.
 
De Tweede  Kamer dient over het geconstateerde verschil in volksvertegenwoordiging, alle belanghebbende Gemeenten tégen en de Provincie vóór ontpoldering, een definitief oordeel te vellen. Een meerderheid in de Kamer heeft immers een voorbehoud gemaakt dat de grond voor ontpoldering vrijwillig moet worden afgestaan…….


Boeren, burgers en bestuurders die tegen zijn, moeten dus op de Tweede Kamer een beroep doen en wel vóór de verkiezingen van 22 november 2006.
Anders wordt ontpoldering in Zeeland langzaam maar zeker een feit.