Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie m.b.t. Waterdunen tijdens Besluitvormende Raadsvergadering van 12 oktober 2006.

Waterdunen.

Jaren geleden stond ik voor U om U, goed onderbouwd, te waarschuwen teneinde een investering in Euregiotuinen van Gemeentewege te voorkomen.

Helaas hechtte een meerderheid van U toen teveel vertrouwen aan slecht onderbouwde rapporten en met het voor de meesten onder U doorslaggevende argument “we zijn scheeps en moeten blijven varen” bent U toen overstag gegaan.

Welnu, vanavond sta ik hier, om in aanvulling op de door mij aan U schriftelijk toegezonden argumentatie m.b.t. Waterdunen, U wederom te waarschuwen teneinde een nieuw debacle te voorkomen.

De voorspiegelde werkgelegenheid. Net zoals bij Euregiotuinen en Emergya Wind Technologies B.V. zijn ook hier de arbeidsplaatsen slecht onderbouwd.

Wat als het project gerealiseerd wordt door buitenlandse werknemers die overnachten in containers zoals bij de bouw van de Westerscheldetunnel en de benodigdheden aangeschaft worden in België zoals op het laatst bij Euregiotuinen het geval was. Permanente arbeidsplaatsen; een man om te schilderen, een paar man voor het tuinonderhoud en een paar werknemers voor het hotel klinkt realistischer dan de in het Collegevoorstel voorspiegelt, ik citeer: “waarschijnlijk ongeveer 150”. Indirecte arbeidsplaatsen hangen af van waar men zijn materialen aanschaft en waar men zich gaat bevoorraden.

Werkgelegenheid voor boeren in de vorm van natuurbeheer; tegen welk tarief? Onderhoudskosten zijn niet meegenomen in de berekeningen.

Ik wil er nog even op wijzen dat voorstander PvdA in het stuk in de PZC, m.b.t. de werkgelegenheid tijdens de bouw, ook al een slag om de arm hield.

Financiële onderbouwing.

Tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie werd naar voren gebracht dat indien VROM over de brug komt 95% van de benodigde middelen hard zouden zijn. Dat betekent dat een partij en de meest voor de hand liggende partij is de Gemeente Sluis, nog zorg dient te dragen voor de laatste 5% hetgeen op 200 miljoen een substantieel bedrag betekent. In de bijlage van het Collegevoorstel staat: zeer kansrijk is het project voor substantiële bijdragen van ondermeer VROM en vervolgens: substantiële subsidies zijn toegezegd en last but not least wordt vermeld dat het haalbaarheidsonderzoek vertrouwelijk is!?

De Gemeente Sluis zit op zwart zaad. De begroting vermeldt een tekort van 1.25 miljoen! Vernieuwbouw Gemeentehuis en Cadzand-Bad komen er nog aan en in het geval van Euregiotuinen staat de Gemeente nog steeds garant.

Ontpoldering. Waterdunen werd tijdens de presentatie op 25-09 door betrokken partijen, bij monde van dhr. M. de Vriend en dhr. L. Caljouw, onomwonden een vorm van ontpoldering genoemd.

Het College en de fractie van de PvdA ontkennen echter de voorliggende feiten.

Een logische zet, in ogenschouw nemende dat de Gemeente Sluis op 22-07-2004 in meerderheid een motie heeft aangenomen tegen elke vorm van ontpoldering.

Veiligheid. Van groot belang vinden wij ook veiligheid van de zoutinlaat. Garanties van Rijkswaterstaat op dit punt zijn natuurlijk noodzakelijk vermeldt de bijlage van het Collegevoorstel. Ik wil U er bij deze op wijzen dat we m.b.t. onze kustverdediging aangewezen zijn als proefgebied, de constructies die men gaat toepassen dus nog niet beproefd zijn en derhalve nog niet onomstotelijk bewezen is c.q. vast staat dat deze onze veiligheid zullen waarborgen. Om die reden kunnen m.i. deze garanties onmogelijk gegeven worden. Dit is onacceptabel.

Normen en waarden. Als eigendommen van ondernemingen ondergeschikt zijn aan het algemeen belang zoals de PvdA stelt in de PZC, ik citeer: “Grondeigenaren mogen niet bepalen wat er wel en niet in de Gemeente Sluis gebeurt”, waarom dan niet de Molencatengroep schadeloos stellen voor zijn camping grond, net als de boeren in het gebied en per opbod het vakantiehuizen/camping project aanbieden aan de hoogste bieder. Hierdoor kan er ook geen discussie meer ontstaan over de bestuurlijke zuiverheid van het project en hoeft er wellicht minder gemeenschapsgeld in gestoken te worden.

Gezien de gebrekkige onderbouwing van het geheel adviseer ik de voorstanders onder U om in dit stadium geen geforceerde beslissing te nemen, dus vandaag nog niet scheeps te gaan en tenminste aanvullende rapporten af te wachten; ook dient er m.i. eerst zekerheid te bestaan omtrent de totale financiering. Het argument dat indien U vandaag niet beslist de kans bestaat dat het project een paar miljoen subsidie kan mislopen mag niet doorslaggevend zijn om onder druk een slecht onderbouwde beslissing te nemen die de Gemeente en haar inwoners in een later stadium kan opbreken.

Ook het argument dat U vandaag slechts een besluit neemt over een eerste aanzet en later alsnog kunt besluiten het project af te blazen is in mijn ogen niet valide.

Belangrijke toevoegingen aan Collegevoorstel.

Indien ik de voorstanders desondanks niet heb kunnen overtuigen voorzichtigheid te betrachten verzoek ik U tenminste in overweging te nemen twee in mijn ogen belangrijke toevoegingen op het Collegevoorstel in overweging te nemen, namelijk:

Ten eerste: de financiering moet gewaarborgd zijn en het mag de Gemeente Sluis geen geld kosten.

Ten Tweede: er dienen middelen gereserveerd te worden t.b.v. de landbouw ter compensatie van schade voortvloeiende uit ganzenoverlast en schade veroorzaakt door ander gevogelte. (Het M.E.R. maakt melding van de te verwachten schade en vermeldt specifiek een substantiële toename van die schade na 5 jaar.)

Tenslotte dient U er rekening mee te houden dat indien de Molencatengroep het geheel niet rendabel zou kunnen exploiteren er o.a. de volgende twee scenario’s denkbaar zijn: ten eerste bestaat de kans dat men toestemming vraagt aan de Gemeente om 200 à 400 woningen bij te mogen bouwen om tot een rendabele exploitatie te kunnen komen.

ten tweede zou men in voorkomend geval een verzoek kunnen indienen voor een bestemmingsplanwijziging om permanente bewoning toe te staan. Op die wijze zouden zij op een winstgevende wijze hun aandeel kunnen verzilveren.

Conclusie: de ondernemer loopt weinig risico doordat hij mag ondernemen met 50% gemeenschapsgeld. Met die wetenschap vervalt tevens de redenering dat het wel een goed project zal zijn, omdat een ondernemer er 100 miljoen in wil investeren.

Tot slot enquête. Door afgelopen zomer een enquête te houden onder de toeristen had men een indicatie kunnen krijgen of er inderdaad behoefte bestaat aan een dergelijke voorziening. Een gemiste kans! Of wil men een “nieuw soort” toerist aantrekken?

Ik wens U veel wijsheid toe bij Uw besluitvorming.