Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (01-11-2006) Lezing op uitnodiging van de Partij voor Zeeland.

Waterdunen.

Goedgekeurd Raadsvoorstel van 12 oktober j.l.. Ik citeer: “voorstel om in te stemmen met het plan Waterdunen zoals opgenomen in een voorontwerp van de Milieu Effect Rapportage Waterdunen en het stellen van voorwaarden aan vaststelling van het bestemmingsplan voor dit plan”.

Gelet op de toelichting op het ontwerp MER voor het plan Waterdunen en de discussie in de opiniërende raadsbijeenkomst op 25 september stelden zij voor in te stemmen met de ontwikkeling van plan Waterdunen zoals dat in het concept MER is aangeduid. Hierbij zal aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

- Absolute vrijwilligheid bij het verwerven van percelen voor uitvoering van het plan Waterdunen.

Als het gaat om onderdelen voor kustveiligheid is dit aspect vanzelfsprekend niet van toepassing.

- Kustverdediging in het kader van het project Zwakke Schakels vindt plaats op consoliderende wijze of zeewaarts met uitzondering van locatie van Waterdunen. Het gebiedsplan wordt hier op aangepast.

- Het waterpeil buiten het plan gebied dient gelijk te blijven aan het huidige waterpeil.

- Er dient absolute zekerheid te bestaan over de invloed van zout water op agrarisch grondgebruik buiten het plangebied, blijkend uit een second opinion over zout invloed.

- Er dient in de samenwerkingsovereenkomst een planschaderegeling te worden

opgenomen voor schade die wordt veroorzaakt door invloed van zoutwater en voor de schade als gevolg van de activiteiten in de aanlegfase van het plan Waterdunen.

- Gelet op de omvang van het plan Waterdunen wordt er gefaseerd uitgevoerd waarbij het deel ten zuiden van de Langeweg in een tweede fase aan de orde komt,

- De gemeenteraad kan op onderdelen nog nadere eisen inbrengen bij de inspraak op het definitieve MER en bij het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan.

Zo luidt in hoofdlijnen het aangenomen Raadsvoorstel.

Ontpoldering.

Alle betrokken partijen hebben het project Waterdunen (zoutwaterinlaat) een vorm van ontpoldering genoemd. De Raad van de Gemeente Sluis heeft op 22 juli 2004 een motie tegen elke vorm van ontpoldering aangenomen. Deze motie werd kort na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar op aandringen van het CDA, onder unanieme goedkeuring, nogmaals onder de aandacht van de Provincie gebracht.

Desondanks heeft diezelfde Raad, op 12 oktober dus, haar goedkeuring gegeven. De coalitiepartijen Nieuw West en CDA (7 van de 19) stemden echter tegen.

Gebiedscommissie.

Onder leiding van de nieuwe voorzitter Gedeputeerde van Zandbrink heeft de Commissie haar bezorgdheid uitgesproken m.b.t. de grondverwerving en met name over de gevolgde wijze van benadering van de binnen het gebied gelegen boeren tot nu toe.

Als gevolg van de door de Raad van de Gemeente Sluis vastgelegde vrijwilligheid realiseert deze Commissie zich terdege dat het gehele project op dit aspect kan stuklopen.

De Commissie stelt voor een onafhankelijke bemiddelaar op pad te sturen.

(Naar aanleiding van een ingezonden stuk van de RECRON heeft de Commissie besloten Commissielid A. Boomert tijdens de behandeling van het project Waterdunen te laten vervangen teneinde de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.)

Werkgelegenheid.

Dit project wordt gepresenteerd als een nieuwe economische drager welke tevens een substantiële toename van het aantal arbeidsplaatsen inhoudt. Deze inkomsten en arbeidsplaatsen zijn echter in mijn ogen niet of nauwelijks onderbouwd en roepen bij mij de associatie op met het project Euregiotuinen en Emergya Wind Technologies B.V..

Wat als het project gerealiseerd wordt door buitenlandse werknemers die overnachten in containers zoals bij de bouw van de Westerscheldetunnel en de benodigdheden aangeschaft worden in België zoals op het laatst bij Euregiotuinen het geval was. Permanente arbeidsplaatsen (voor het overgrote deel laaggeschoold); een paar man om te schilderen, voor tuinonderhoud, schoonmakers en een paar werknemers voor het hotel klinkt realistischer dan de in het Raadsvoorstel voorspiegelde, ik citeer: “waarschijnlijk ongeveer 150”. Indirecte arbeidsplaatsen hangen af van waar men zijn materialen aanschaft en waar men zich gaat bevoorraden.

Werkgelegenheid voor boeren in de vorm van ‘Agrarisch Natuurbeheer’.

Voorgesteld wordt om 80% van het gebied te laten beheren door de boeren.

Tegen welke vergoeding? Ik wijs U op het feit dat onderhoudskosten niet in de berekeningen zijn meegenomen en er dus niet valt na te gaan tegen welke vergoeding en of deze acceptabel is.

Toerisme.

Statistieken wijzen uit dat het toerisme de afgelopen jaren fors is teruggelopen.

Weersinvloeden i.c.m. economische omstandigheden en concurrentie uit goedkope landen liggen hier mede aan de basis. Recent bleek ook dat de parkeerinkomsten met 52% zijn teruggelopen en dit percentage viel niet te verklaren doordat afgelopen winter het betaald parkeren in de kern Oostburg werd afgeschaft.

Met projecten als Cadzand-Bad (hoogbouw: 2200 bedden) en Waterdunen (400 vakantiewoningen + hotel met 80 bedden) hoopt men het tij te keren. Argument: als je de toerist meer accommodatie biedt i.c.m. een ander aanzien komt hij vanzelf terug.

Wat ons gebied naar mijn mening juist zo aantrekkelijk maakt t.o.v. andere toeristische centra, is de rust en de ruimte. Als we dat gaan “aantasten” is het niet uit te sluiten dat dit contraproductief zal uitpakken met alle gevolgen van dien.

Veiligheid.

De bijlage van het Raadsvoorstel vermeldt, ik citeer: “Van groot belang vinden wij ook veiligheid van de zoutinlaat. Garanties van Rijkswaterstaat op dit punt zijn natuurlijk noodzakelijk. In de pers en door enkele raadsleden wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van ‘ontpolderen’. Dit is onjuist. Bij ontpolderen worden dijken geslecht en huizen gesloopt, hier worden dijken versterkt en huizen gebouwd. De zoutwaterdoorlaat moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze in geen enkel opzicht een zwak element in de kustverdediging kan vormen”.

Zoutwaterinlaat betekent per definitie een verzwakking van het dijklichaam; niet alleen op de plaats waar het “doorlaatmiddel” is gesitueerd, maar tevens door het feit dat het dijklichaam aan beide zijden nat wordt. Waarom worden op andere plaatsen dijklichamen gedraineerd denkt U!?

Men vermeldt tevens de creatie van een robuuste zeewering bestaande uit zand of een combinatie van klei en zand (is nieuw concept)!?

Ik wil U er bij deze op wijzen dat we m.b.t. onze kustverdediging aangewezen zijn als proefgebied, de constructies die men gaat toepassen dus nog niet beproefd zijn en derhalve nog niet onomstotelijk bewezen is c.q. vast staat dat deze onze veiligheid zullen waarborgen. Om die reden kunnen m.i. deze garanties onmogelijk gegeven worden. Dit is onacceptabel! Daar komt nog bij dat er in de miljoenennota bezuinigd is op uitgaven m.b.t. de zwakke schakels en dat tevens het accent verlegd is naar de Noordzee kust. Maar uit recente onderzoeken kwam naar voren dat er zelfs 1,6 miljard extra geïnvesteerd dient te worden vanwege de urgentie. Daarom spreek ik nogmaals mijn zorg uit en vraag me af of onze veiligheid voor de komende eeuwen daadwerkelijk gewaarborgd zal zijn.

Presentatie 25 september j.l.. De goedkoopste “consoliderende optie” (zonder ontpoldering) probeerde men bij voorbaat onaantrekkelijk te laten overkomen. Hierbij werden alleen de zwakke schakels in het gebied aangepakt en was er slechts sprake van een veiligheidsgarantie voor maximaal 50 jaar terwijl de andere opties de veiligheid voor de komende 200 jaar garanderen (gebeurtenis eens in de 4000 jaar). De norm voor de beveiliging van stedelijke en economisch waardevolle gebieden in ons land ligt op 10.000 jaar.

Nationaal Landschap.

Stringente regelgeving verbiedt ons ingrijpende wijzigingen aan te brengen in ons landschap. Daar komt nog bij dat de steeds machtiger wordende milieuorganisaties ons hun wil direct of indirect proberen op te leggen.

In het geval van Waterdunen speelt dit project echter direct in op de wensen van deze “groene lobby”. Nieuwe zilte natuur i.c.m. ontpoldering is een voorwaarde voor medewerking vanuit deze hoek.

Het risico bestaat er in dat nadat dit project wordt gerealiseerd, er na verloop van tijd zou kunnen blijken dat het zogenaamde “doorlaatmiddel” niet voldoet om die “zilte natuur” in stand te houden. (Door slechte weersomstandigheden te lang gesloten e.d.) Het is dan niet ondenkbaar dat de roep zal klinken het gebied permanent grootschalig te ontpolderen.

Daar komt nog bij dat men 10% van het gebied reserveert voor zilte teelt, hetgeen in de meeste gevallen hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit. 

Vrijwilligheid.

Het gebiedsplan en het Raadsbesluit vermelden dat verwerving van gronden alleen op vrijwillige basis mag plaatsvinden, met als uitzondering die gronden die noodzakelijk zijn voor de versterking van de zwakke schakels; alleen deze mogen in het belang van de veiligheid onder dwang worden onteigend.

Nu een groot aantal boeren binnen het gebied (verenigd binnen een stichting) te kennen heeft gegeven onder geen enkele voorwaarde grond te willen afstaan voor het project Waterdunen en er tot op heden onvoldoende grond werd verworven teneinde het beoogde te kunnen realiseren, had het in mijn ogen voor de hand moeten liggen dat de Raad de democratie respecteerde en ook om die reden het geheel had afgewezen.
Financiële onderbouwing.

De totale kosten worden geraamd op om en nabij de 200 miljoen Euro al naar gelang welke voorkeursvariant men uiteindelijk kiest. (De variant zonder Waterdunen met alleen kustversterking zou 25 miljoen hebben gekost.)

Uitspraken: het streven is dat het de Gemeente Sluis geen geld mag kosten. Onze Burgemeester besloot de opiniërende discussiebijeenkomst op 25-09 zelfs met de woorden: “het mag de Gemeente niets kosten”. Wethouder Provoost beloofde tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van afgelopen 12 oktober dat het de Gemeente geen substantiële bedragen gaat kosten. Maar wat zijn substantiële bedragen!?   

Op 25-09 was er van die benodigde slordige 200 miljoen slechts 1 miljoen hard.

Onderhoudskosten, aanpassing van bestaande infrastructuur (wegen, waterlopen e.d.), eventuele schade als gevolg van zoute kwel en de in de MER vermelde toename van wildschade zijn hier nog niet eens ingecalculeerd. (In het plan Waterdunen wordt gesteld dat alle woningen binnen het gebied gespaard zullen blijven, zelfs zonder schade te ondervinden van het brak zoute water. Wie kan dat garanderen!?)

Op last van de Gemeente wordt er nog aanvullend onderzoek verricht heb ik reeds vermeld.

Tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie (28-09) sprak men over 95% dekking indien VROM over de brug zou komen. Deze dekking was weer niet hard. Maar in het meest positieve scenario moet er dus nog steeds 5% worden bijgepast. Door wie, is de grote vraag?

Of het project haalbaar is kan in ieder geval uit de openbare stukken niet worden opgemaakt. Het haalbaarheidsonderzoek is vertrouwelijk!

 
Natuurgebied Waterdunen.

Men trekt de vergelijking met Marquanterre in Frankrijk. Marquanterre is echter een Deltagebied, waar de Somme in de zee uitmondt, volstrekt verschillend met ons gebied. De natuur in Marquanterre is reeds aanwezig; de natuur in Waterdunen moet nog ontstaan. M.i. kan hier geruime tijd over heen gaan voor het gebied er enigszins “aantrekkelijk” uit gaat zien. (Zie misrekening aantal bezoekers Euregiotuinen.)

Toegankelijkheid.

Men spreekt over “verdwaalnatuur” (nieuw begrip) welke permanent voor iedereen toegankelijk zal zijn. De toekomstige beheerder Het Zeeuws Landschap staat er echter om bekend dat zodra er ergens een beschermde plant- of diersoort wordt aangetroffen zij bewerkstelligen dat het gebied op slot gaat en verandert in harde (ontoegankelijke) natuur. (Europese wetgeving ondersteunt dit.)

Zilte zaligheden (nieuwe term).

Toeristen mogen naar harte lust proeven van de zoute flora die in het gebied zal ontstaan wordt toegezegd. Dit druist direct in tegen de bepalingen opgenomen in de Flora en Faunawet, waarin dergelijke planten een beschermde status hebben. Het risico bestaat dus dat een “zilte zaligheid” overgaat in een “gerechtelijk souvenir” in de vorm van een bekeuring.

Muskieten Paradijs.

Een omgeving met zout/brak water zal naar verwachting, evenals de in een eerder stadium gerealiseerde plas dras gebieden in het kader van de “Ecologische Hoofdstructuur”, muggen aantrekken. De vraag is of toeristen naast zonnebrandcrème ook bereid zijn muggenzalf mee te nemen en deze overlast op de koop toe willen nemen. De vergelijking met het toeristische trekpleister Het Zwin gaat hier namelijk niet op, want daaraan brengt men een bezoek en bij Waterdunen is het de bedoeling dat men er gaat verblijven.

Enquête.

Door afgelopen zomer een enquête te houden onder de toeristen had men een indicatie kunnen krijgen of er inderdaad behoefte bestaat aan een dergelijke voorziening. Een gemiste kans! Of wil men een “nieuw soort” toerist aantrekken?

Waarden.

De enige waarde waarmee binnen dit project in voldoende mate rekening wordt gehouden zijn in mijn ogen de steenuilen op de Nolletjesdijk. (Dat is een beschermde diersoort).

Tenslotte dient men er rekening mee te houden dat indien de Molencatengroep het geheel niet rendabel zou kunnen exploiteren er o.a. de volgende twee scenario’s denkbaar zijn: ten eerste bestaat de kans dat men toestemming vraagt aan de Gemeente om 200 à 400 woningen bij te mogen bouwen om tot een rendabele exploitatie te kunnen komen.

Ten tweede zou men in voorkomend geval een verzoek kunnen indienen voor een bestemmingsplanwijziging om permanente bewoning toe te staan. Op die wijze zouden zij op een winstgevende wijze hun aandeel kunnen verzilveren.

Conclusie: de ondernemer loopt weinig risico doordat hij mag ondernemen met 50% gemeenschapsgeld. Met die wetenschap vervalt tevens de redenering dat het wel een goed project zal zijn, omdat een ondernemer er 100 miljoen in wil investeren.

Ik dank U voor Uw aandacht en als U nog vragen heeft sta ik graag ter Uwer beschikking.