Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Coalitieakkoord Sluis: SLUIS:BETROUWBAAR BESTUUR(D) IN BALANS. (07-12-2006)

1

 

SLUIS: BETROUWBAAR BESTUUR(D) IN BALANS.

 

0. Inleiding.

 

In dit politieke bestuursakkoord geven de drie partijen, PvdA, D&T en Nieuw West, aan langs

 

welke weg zij de gemeente Sluis willen besturen. De weg moet leiden tot een gezonder

 

financiële positie van de gemeente, met perspectief in ontwikkelingen in de toekomst, die

 

voor de omvang van de middelen die Sluis tot de beschikking heeft, beheersbaar en

 

uitvoerbaar zijn.

 

Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om kaderstellende besluiten die door de gemeenteraad van

 

de gemeente Sluis zijn genomen, uit te doen voeren. Mocht de hoofddoelstelling, gezonde

 

gemeentelijke financiën, niet worden gehaald, dan wordt ook gekeken of dit staande beleid op

 

onderdelen bijstelling behoeft.

 

Bij het gezond maken van de gemeentelijke financiën wordt ook het personeel niet ontzien. Er

 

wordt vooral gekeken naar een wijziging in de beloningssystematiek, die in Sluis boven de

 

CAO ligt. Het hiertoe formeel en moreel benodigde overleg wordt onmiddellijk na het

 

aantreden van het nieuwe college door de portefeuillehouder opgestart.

 

Door deze benadering kan wel het aantal ‘handen aan de balie’ zoveel mogelijk in stand

 

worden gehouden, waardoor de service (naar burgers, bedrijven, andere overheden en intern)

 

kwantitatief niet ter discussie hoeft te staan.

 

De coalitiepartners zijn van mening dat zij, doordat ze verkozen zijn, het mandaat van de

 

kiezer gekregen hebben om Sluis te besturen tot 2010. Uit dat mandaat vloeit de plicht voort

 

om dat te doen naar eer en geweten, met het algemene belang als leidinggevend criterium. De

 

moeilijke beslissingen die genomen moeten worden, worden genomen. Er wordt echter, ook

 

vooraf, open gecommuniceerd met belanghebbenden over de besluiten die hen ‘treffen’.

 

Hieronder volgen de punten waarover in de formatiebesprekingen is overlegd en waarover

 

duidelijke afspraken zijn gemaakt. De coalitiepartners verplichten zich deze afspraken na te

 

komen. De punten worden zoveel mogelijk, SMART ( specifiek, meetbaar, acceptabel,

 

realistisch en tijdgebonden) geformuleerd.

 

Alle te nemen besluiten c.q. voorstellen vanuit het college worden getoetst aan de

 

hoofddoelstelling: Het gezond maken van de gemeentelijke financiën.

 

1. Algemeen

 

Partijen zijn het erover eens, dat:

 

· vastgelegd dient te worden wat wordt verstaan onder externen en wat onder

 

uitzendkrachten /tijdelijke krachten voor ambtelijke werkzaamheden.

 

· ook onderdelen van de personele beloning betrokken dient te zijn bij de discussie over de

 

op orde brengen van de gemeentelijke financiën.

 

· de portefeuille personeelsbeleid gezien de omstandigheden een politieke portefeuille is.

 

2. Financieel beleid gezond maken.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· het weerstandsvermogen op orde dient te worden gebracht en dient te voldoen aan het

 

criterium “voldoende”. Dit dient op zijn laatst bereikt te worden bij de begroting voor het

 

dienstjaar 2008.

 

· de algemene reserve op een gezond niveau dient te worden gebracht. Jaarlijks dient de

 

algemene reserve met minstens 10% te stijgen.

 

2

 

· er kritisch naar het personeel(bestand) dient te worden gekeken, maar dat klantgerichtheid

 

wel voorop blijft staan. Binnen zes maanden na het aantreden van het college dient er

 

overeenstemming te zijn over een, op onderdelen gewijzigde, beloningsstructuur.

 

· risico’s (in verhouding) vermeden dienen te worden en dat om die reden kritisch naar de

 

gemeentelijke projecten moet worden gekeken, waarbij de mogelijkheid bestaat dat

 

projecten worden opgeschort. Binnen drie maanden dient de projectenlijst ingedeeld te

 

zijn in de categorieën ‘doorgaan’, ‘opschorten’ of ‘schrappen’.

 

· er in principe geen belastingen verhoogd worden (met uitzondering van toepassing van de

 

inflatiecorrectie). Slechts bij wijze van uitzondering kan tot belastingverhoging worden

 

overgegaan, in het bijzonder indien er sprake is van aantoonbaar nieuw beleid. Hierbij

 

geldt dat de term nieuw beleid niet te pas en te onpas mag worden gebruikt!

 

· de gemeente een “beschaafde“ gemeente moet zijn, waarin de sociaal zwakkeren worden

 

ontzien.

 

3. Opknappen openbare ruimte.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· een systematische aanpak van het achterstallig onderhoud op alle gebied belangrijk is,

 

zowel voor de leefbaarheid van de eigen inwoners als voor het toeristische product.

 

Beheerplannen moeten voor 1 augustus 2007 beschikbaar zijn.

 

· fondsvorming daarbij een belangrijk middel is. Het fonds is in het bijzonder bedoeld om

 

ook gebouwen in de openbare ruimte (denk aan monumenten) werkelijk aan te kunnen

 

pakken.

 

· er bij de uitvoering van werken en werkzaamheden vooraf steeds een verplichte toets dient

 

te worden uitgevoerd met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een

 

functiebeperking. De werkgroep gehandicaptenbeleid wordt hierbij betrokken.

 

4. Bestuur verbeteren.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er geen verplichte uitvoering van het zogenaamde startdocument meer bestaat, doch dat de

 

daarin genoemde punten wel onderdeel van beleid kunnen zijn. Dus: punten uit het

 

startdocument kunnen wel worden uitgevoerd, maar de verplichting houdt op te bestaan.

 

· het politieke bewustzijn onder jongeren dient te worden gestimuleerd. De burgemeester

 

blijft trekker voor het politieke jongerenforum.

 

· de stads- en dorpsraden serieus dienen te worden genomen, wat in elk geval betekent, dat

 

de relatie met de stads- en dorpsraden wordt bepaald door het convenant en dat er

 

kernwethouders zijn. Er dienen wel gesprekken te worden gestart over een nieuw

 

samenwerkingsdocument. Deze gesprekken zijn afgerond minimaal een maand voor de

 

einddatum van het huidige convenant.

 

5. Bestaand kaderstellend beleid wordt uitgevoerd, voor zover het de hoofddoelstelling

 

niet doorkruist.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· dit het uitgangspunt moet zijn, doch dat dit niet belemmerend mag werken voor de

 

realisering van de hoofddoelstelling, wat betekent dat wanneer deze niet wordt gehaald

 

onderdelen van bestaand beleid in principe weer aan de orde kunnen komen.

 

3

 

6. Huisvesting optimaliseren binnen budget.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· gestreefd moet worden naar een raadszaal in het gemeentehuis in Oostburg. Daartoe wordt

 

gekeken naar de mogelijkheden binnen het huidige ontwerp.

 

· het projectbureau fysiek (en organisatorisch) in het gemeentehuis in Oostburg dient te

 

worden ondergebracht.

 

· het Belfort in Sluis niet voor kantoordoeleinden, doch slechts voor ceremoniële en

 

commerciële doeleinden beschikbaar is.

 

7. Leefbaarheid kleine kernen bevorderen.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· vastgelegd moet worden, wat onder leefbaarheid van kernen dient te worden verstaan en

 

ook in hoeverre er sprake moet zijn van differentiatie tussen de kernen. Daar waar het

 

voorzieningen in de dorpen betreft moeten de dorpsinwoners zelf de keuze maken wat ze

 

voor hun dorp het meest belangrijk vinden.

 

· de mogelijkheden voor de inzet van een service/bibliobus worden onderzocht. Dit

 

onderzoek is afgerond voor 1 januari 2008.

 

· de mogelijkheid wordt onderzocht, dat het onderhoud van accommodaties, die door de

 

inwoners van de kernen van kennelijk belang voor de leefbaarheid van hun dorp worden

 

geacht, door de gebruikers in eigen beheer wordt uitgevoerd.

 

8. Projecten.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er kritisch naar de gemeentelijke projecten dient te worden gekeken, onder andere door

 

nut en noodzaak opnieuw te af te wegen (doelen formuleren), door te bezien in hoeverre

 

deze dienstig zijn aan het gemeentelijke beleid en door de onderlinge samenhang te bezien

 

(toetsen aan de criteria: maatschappelijk nut – economisch nut – financiële voordelen -

 

juridische positie van de gemeente), met als uitgangspunt dat de financiële positie van de

 

gemeente leidend is.

 

· er gebiedsgericht gewerkt dient te worden en niet op ad hoc-basis.

 

· de volgorde van de uitvoering van de (grote) projecten als volgt wordt bepaald: Breskens

 

– Cadzand-Bad – Sluis aan Zee, waarbij voor Sluis aan Zee in elk geval geldt dat dit

 

project op zijn vroegst aan de orde kan komen als de totale voorbereiding van Cadzand-

 

Bad is voltooid.

 

· de projecten uit het Gebiedsplan moeilijker grijpbaar zijn. De gemeente dient zich

 

hiervoor blijvend op te werpen als regisseur.

 

· voor Waterdunen zijn en blijven de spelregels zoals geformuleerd in Natuurlijk Vitaal,

 

onverkort van kracht. Dit betreft in het bijzonder de vrijheid ten aanzien van

 

vervreemding van eigendommen.

 

· verder geldt voor Waterdunen dat garanties met betrekking tot zoutschade als gevolg van

 

de veranderende waterhuishouding plaats vinden met behulp van hydrologisch onderzoek.

 

De uitkomsten hiervan leveren de basis voor een nulmeting op.

 

· het verdient aanbeveling de gebiedscommissie te verzoeken, juist in relatie met

 

Waterdunen, andere wegen te zoeken met betrekking tot grondverwerving dan de tot nu

 

toe gebruikte.

 

· het dossier varkensstallen/golfbaan moet heropend worden op basis van nieuwe

 

onderhandelingen waarbij uitgangspunt is dat de varkensstallen niet worden herbevolkt.

 

· wat Cadzand-Bad betreft wordt eerst onderzocht of de geplande bouw voldoet aan de

 

wensen/eisen van de toekomst (oppervlakte appartementen) en er dienen 250 extra

 

4

 

(ondergrondse, openbare) parkeerplaatsen in Cadzand-Bad zelf gerealiseerd te worden.

 

Dit laatste om de aantrekkelijkheid van Cadzand-Bad juist in de winter te verhogen.

 

9. Onthaalparkings.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· partijen ermee instemmen, dat de onthaalparking Nieuwvliet-Bad-Oost om

 

subsidietechnische redenen nog dit jaar wordt aanbesteed.

 

· er wordt contact opgenomen met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen over de noodzaak

 

van handhaving in het kader van parkeren aan de kust en het daar samen invulling aan

 

geven.

 

· de resultaten van dit overleg en de er uit voortvloeiende handhaving van belang zijn voor

 

de standpuntbepaling over de andere onthaalparkings.

 

· extra handhaving van gemeentelijke zijde wordt pas ingesteld als het wetsvoorstel Wet

 

bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte overtredingen in werking treedt evenals

 

de 4e tranche van de Algemene wet bestuursrecht.

 

10. Handelshaven Breskens

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· het project wordt voortgezet conform de concept intentieovereenkomst, waarover tussen

 

de gemeente en Vroon/Lisman overeenstemming bestaat.

 

11. Sociale veiligheid.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er een financieel verantwoord evenwicht gezocht wordt tussen sociale veiligheid enerzijds

 

en het branden van de openbare verlichting anderzijds(tijdstip doven openbare

 

verlichting).

 

· wat de gemeentelijke rol in het handhavingsproces betreft er vastgelegd moet worden wat

 

tolerabel is en dat de “pakkans” vergroot dient te worden.

 

· het uitgangspunt moet zijn, dat regels worden gecontroleerd en worden gehandhaafd.

 

· de mogelijkheden van de Wet bestuurlijke boete worden ingezet zodra dit toegestaan is.

 

12. Gebiedsprogramma/landschap.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· met betrekking tot het kleinschalig kamperen in principe het aantal eenheden op 15 wordt

 

gehandhaafd, met een mogelijkheid tot uitbreiding als aan een aantal nader te formuleren

 

eisen (zoals aansluiting riolering, voldoende ruimte en aanwezigheid randbeplanting) is

 

voldaan.

 

· voor het projectgebied van de Gebiedgerichte aanpak blijven de regels van Natuurlijk

 

Vitaal geldend en derhalve ook voor Waterdunen.

 

· er binnen dat projectgebied sprake dient te zijn van synergie tussen de verschillende

 

functies (agrarisch, recreatief en natuurontwikkeling).

 

13. Starterswoningen, sociale woningbouw en zorgwoningen

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er voor 1 juni 2007 een uitgangspuntennotitie wordt opgesteld, waarin wordt gedefinieerd

 

wat onder starterswoningen wordt verstaan en waarin wordt vastgelegd hoe ermee wordt

 

omgegaan. Partijen spreken uit, dat dergelijke woningen bij voorkeur in de kleine kernen

 

dienen te worden gebouwd (zie ook– Leefbaarheid kleine kernen bevorderen).

 

5

 

· het uitgangspunt is, dat er een voldoende aantal huurwoningen dient te zijn c.q. te blijven

 

voor de verschillende doelgroepen, met dien verstande, dat het huidige aantal

 

huurwoningen de ondergrens is.

 

· in het kader van de WMO zorgwoningen over alle kernen in de gemeente dienen te

 

worden gespreid en dat het aantal mede wordt bepaald door de demografische opbouw

 

van de gemeente.

 

14. Plattelandsbeleid.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:.

 

· de thans voorliggende concept-nota Plattelandsbeleid met de daarin geschetste

 

mogelijkheden partijen grote zorgen baart, met name ook vanwege de toenemende

 

verstening van het buitengebied. Partijen behouden zich het recht voor om met een andere

 

visie te komen.

 

15. Infrastructuur verbeteren.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· voor wat de aanleg van het fietspad Oostburg – Groede betreft er co-financiers gezocht

 

moeten worden en dat de mogelijkheden van gefaseerde aanleg dient te worden

 

onderzocht.

 

· voor wat de aanleg van een fietspad Appelstraat – Bakkersdam betreft de gemeente samen

 

met het waterschap beziet welke maatregelen mogelijk zijn voor de verbetering van de

 

veiligheid van de fietsers en dat hier ook de L(andelijke) F(ietsroutes)-routes in

 

meegenomen moeten worden.

 

· ze unaniem voorstander zijn van de aanleg van de rondweg Aardenburg.

 

· de overdrachtsgelden die worden ontvangen in het kader van de Rondweg Schoondijke

 

voor een deel worden aangewend voor besteding in de kern Schoondijke.

 

16. Parkeren.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· blauwe zones ten behoeve van het kort parkeren pas worden ingevoerd na de invoering

 

van de Wet bestuurlijke boetes, maar dat er wel een mix dient te blijven met betaald

 

parkeren.

 

· betaald parkeren wordt alleen ingevoerd daar waar het om regulerende redenen

 

noodzakelijk is.

 

17. Uitvoering geven aan klimaatconvenant.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· ze voorstander zijn van duurzaam bouwen en van de toepassing van alternatieve vormen

 

van energie, met uitzondering van windmolens.

 

18. Visserij/toerisme.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· zo ruim mogelijk moet worden ingezet op verbrede visserij en dat dit begrip zo ruim

 

mogelijk moet worden geïnterpreteerd.

 

19. Musea, cultuur, monumenten.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er wat monumenten betreft ook sprake dient te zijn van fondsvorming volgens het rood

 

voor rood-principe (zie ook– opknappen openbare ruime) en dat er een financiële

 

6

 

inventarisatie dient te worden uitgevoerd met betrekking tot de inzet van benodigde

 

middelen voor het verantwoord instandhouden van monumenten binnen het kader van de

 

hoofddoelstelling..

 

20. Toegankelijkheid openbare ruimte.

 

Zie ook opknappen openbare ruimte.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· hieraan dient te worden toegevoegd, dat straten, wegen en pleinen bij voorrang dienen te

 

worden getoetst op de mate van toegankelijkheid en zo mogelijk worden aangepast.

 

21. Economisch structuurbeleid.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· de gemeente een terughoudend economisch structuurbeleid voert en dat er alleen

 

bestemmingsplanmatig gestuurd wordt.

 

22. Kwaliteit personeel.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· er per 1 april 2007 een strikte procedure moet worden ingevoerd op het gebied van

 

postafhandeling en ontvangstbevestiging. Het college formuleert hiervoor een tekst die

 

uiterlijk 15 januari 2007 ter kennisname van de raad wordt gebracht.

 

· er duidelijkheid dient te komen omtrent de tijdelijke inhuur van personeel voor structurele

 

bezetting (zie ook– algemeen).

 

· er een maximale formatie dient te worden vastgesteld in relatie tot de dienstverlening.

 

23. Onderwijshuisvesting.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· zij inzetten op een snelle realisering van de brede scholen Oostburg en Breskens, hetgeen

 

in elk geval inhoudt dat procedures met voorrang worden gestart.

 

· ze eveneens inzetten op goed achterstandsonderwijs.

 

24. Welstandscommissie.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· uiterlijk 1 juli 2007 de welstandsnota moet zijn geëvalueerd teneinde te kunnen komen tot

 

aanpassing van de welstandseisen en een vereenvoudiging van procedures.

 

· IJzendijke-Oost welstandvrij gebouwd wordt, na goed vastleggen van de kwaliteitseisen.

 

25. Gemeentehuis Aardenburg.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· de toekomstige functie(s) van het gebouw onderzocht worden ook in relatie met functies

 

van andere gebouwen in Aardenburg (musea, dorpshuis). Dit onderzoek dient uiterlijk 1

 

januari 2008 te zijn afgerond.

 

· daarna worden de financiële consequenties van de uitkomsten van dit onderzoek in beeld

 

gebracht, waarna een definitief besluit wordt genomen.

 

26. Toekomst BIMS.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· voor 1 mei 2007 wordt nagegaan op welke wijze het overleg met de middenstanders in

 

Sluis en Oostburg verder vorm kan worden gegeven.

 

7

 

27. Jeugdsozen en jongerenbeleid.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· met de Stichting Welzijn voor 1 juni 2007 overleg gevoerd moet worden teneinde na te

 

gaan of er meer vrijwilligers aangetrokken kunnen worden, zodat de jongerensozen meer

 

en langer open kunnen zijn.

 

28. Gratis openbaar vervoer.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· de discussie over gratis openbaar vervoer in 2007 wordt gevoerd, met dien verstande dat

 

een daadwerkelijke proef op zijn vroegst in 2008 kan worden geëffectueerd, indien en

 

voor zover de financiële positie dit toelaat.

 

29. MFC IJzendijke.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· de bevolking van IJzendijke mag beslissen over de inzet van een deel van de revenuen van

 

IJzendijke-Oost onder de randvoorwaarde dat de structurele exploitatielasten van de

 

voorziening ten laste komen van de dorpsbevolking.

 

30. Gemeentelijke berichtgeving.

 

Partijen zijn het er over eens, dat:

 

· nader uitgezocht wordt op welke wijze de gemeente de burgers op de meest effectieve en

 

meest efficiënte wijze kan informeren.

 

L.H. Wille

 

J.G. Meijer

 

C.R.A.F.A. Bolijn-Hertzberger