Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Partij voor Zeeland: Verkiezingsprogramma 2007 - 2011.

Partij voor Zeeland

 

Verkiezingsprogramma 2007-2011

 

 

Algemeen
     
Onafhankelijke lokale partijen zijn er al sinds de Tweede Wereldoorlog. In grote getale vormden zij de voorbode van de onafhankelijke beweging. Ondanks pogingen van politiek landelijke partijen om deze beweging de kop in te drukken door de oprichting van lokale en regionale afdelingen, is het aantal lokale partijen als symptoom van de hang naar politieke vernieuwing verder toegenomen. In Zeeland heeft de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen dit heel goed zichtbaar gemaakt. De lokale politiek in onze provincie levert een wezenlijke bijdrage aan het bestuur, heeft invloed en onderscheidt zich primair door het streven naar transparante politieke besluitvorming, waarin de opvattingen van de kiezer hun weerslag dienen te vinden. Daarbij wordt grote nadruk gelegd op de sociale samenhang, gemeenschapszin en gemeenschappelijke doelen.
Lees meer...
Speerpunten      
In onze campagne voor de verkiezingen op 7 maart 2007 kunnen natuurlijk niet alle punten op de voorgrond worden geplaatst, die de Partij voor Zeeland (PvZ) in de nieuwe bestuursperiode aandacht wil geven. Er is gekozen voor een selectie die parallel met de actualiteit, de basis vormt voor een dynamische DERDE deelname van de Partij voor Zeeland (PvZ) in het provinciaal bestuur.
 
De geselecteerde aandachtspunten zijn:
 
·                                 Afwijzing van alle ontpolderingsplannen aan beide zijden van de Westerschelde als compensatiemaatregel voor de natuur, die als gevolg van een nieuwe verdieping (en mogelijke toekomstige verdiepingen) van de Westerschelde verloren zou gaan. Buitendijks natuurherstel biedt genoeg perspectief.
·                                 Afwijzing van plannen (Commissie Vierhout) om de curatieve zorg in Zeeland te centraliseren in een "hightech"-ziekenhuis, gesitueerd aan de noordkant van de Westerscheldetunnel. De bestaande voorzieningen dienen te blijven waar ze zijn en door onderlinge en externe samenwerking stelselmatig versterkt te worden.
·                                 Ondersteuning van het streven naar een tolvrije Westerscheldetunnel en intussen de invoering bevorderen/realiseren van een afzonderlijke T-tag of pasje voor de Zeeuwse veelgebruiker, waarbij de passageprijs fundamenteel wordt verlaagd.
·                                 Invoering van gratis openbaar vervoer in de hele provincie Zeeland tijdens de daluren, voor senioren en de jongeren die niet de beschikking hebben over een OV-jaarkaart.
·                                 Invoering van volledig gratis openbaar vervoer voor inwoners van Zeeland in de mantelzorg en het maatschappelijk vrijwilligerswerk en deze financieel en professioneel (laten) ondersteunen.
·                                 Extra Deltadividend rechtstreeks ten goede laten komen aan de Zeeuwse klein- verbruiker door verlaging van de energietarieven.
·                                 Investeren in het behoud/versterking van de Zeeuwse dorpsgemeenschappen en een leefbaar platteland.
·                                 Stimulering van de economische groei en werkgelegenheid in de sectoren dienstverlening en toelevering in eigen provincie door de overheid, gevolgd door instellingen en bedrijfsleven, haar inkopen/bestedingen zoveel mogelijk in Zeeland te laten doen.
·                                 Aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor starters op de woningmarkt, die in Zeeland hun toekomst willen (willen) opbouwen.
·                                 Een krachtige senioreneconomie ontwikkelen, die jongeren uit Zeeland en van buitenaf nieuwe/unieke opleidingskansen en aantrekkelijke arbeidsplaatsen biedt.
 
 
Bestuur      
Goed georganiseerd, krachtdadig en slagvaardig provinciaal bestuur.
Aansprekend beleid, dat zich op de eerste plaats richt op het belang van Zeeland en haar bevolking. Duidelijkheid in besluitvorming en keuzes. Meerwaarde voor andere bestuurslagen, intellingenwereld, bedrijfsleven en particulier. Herkenbaarheid als provincie.
Provinciale Staten bepalen in het duale systeem de agenda. Op dit vlak mogelijkheden optimaal benutten, ook en met name in de verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de communicatie met organisaties en bevolking. Cultuuromslag binnen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie volgens de doelstellingen van het dualisme.
Aanmoedigen van noodzakelijke samenwerkingsvormen binnen en buiten de provincie. Zelfstandigheid respecteren van gemeentelijke taken, ondersteunen en waar nodig stimuleren. Grensoverschrijdende samenwerking intensiveren met als hoofddoel: versterking van de positie van Zeeland buiten Nederland. Behoud zelfstandigheid Zeeuwse waterschappen.
Financieel Beleid      
Provinciale Staten hebben met elkaar een groot aantal ambities.
Die hebben te maken met een veelheid aan thema's, zoals vergrijzing van de bevolking, gebrek aan eigen en instroom jonge mensen, de infrastructuur, onveiligheid in het verkeer, mobiliteit, jeugd en onderwijs, landschappelijke veranderingen, woningbouw voor starters en ouderen, stedelijke en plattelandsontwikkeling, toenemende onveiligheid in de samenleving, problematiek landbouw en visserij, natuur en milieu, economische en maritieme knelpunten, kust en veiligheid, recreatie enz.
Oplossingen zoveel mogelijk zoeken en realiseren in onderlinge samenhang. Centrale positie van de Zeeuwse burgerij. Kansen grijpen. Bedreigingen niet uit de weg gaan. Durven investeren in plaats van geld oppotten; wel (blijven) sparen voor later. Voor studie, onderzoek, advisering en rapportage altijd eerst de interne deskundigheid/know how aanspreken.
Te grote bedragen verdwijnen in het niets door een gretig beroep op externe ondersteuning. Op basis van de kansen, die de Wet Dualisering biedt, blijven investeren in bestuurlijke bekwaamheid; onnodige bureaucratie en zinloze regelgeving uitbannen.

Geen subsidie verstrekken aan intellingen/organisaties, die direct of indirect met hun doelstellingen/activiteiten de Zeeuwse samenleving schade toebrengen.
 
Mensen      
De Zeeuwse burger, de mens, staat centraal.
Maximale vrijheid en minimale beperking voor elke Zeeuw. Het recht om zijn leven naar eigen inzicht in te richten. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. De Provincie dient in zijn beleid de persoonlijke ontplooiing en emancipatie voor elke Zeeuw, in elke leeftijdsgroep te stimuleren.
Welzijn      
Onze provincie moet krachtig, dynamisch en herkenbaar zijn; boven en beneden de Westerschelde dezelfde provincie.
Herkenbaar in het welzijnsbeleid. Tegengaan van versnippering en bevorderen van effectief beleid. Een beleid dat regelmatig wordt getoetst en niet leidt tot automatisme. Projecten zonder het gewenste resultaat direct stopzetten.
 
Jeugd      
Uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg staat centraal. Zorg voor de jeugd om ze vooruit te helpen. Toekomstgericht.
Maar ook zorg als het minder goed, of slecht gaat. Wachtlijsten voor jongeren die in de problemen zitten, zijn onaanvaardbaar. Nauwe samenwerking tussen "werkveld" en ouders. Zo weinig mogelijk bureaucratie. Hulpverlening staat voorop. Daarnaast is het aan de Provincie om hiervoor in ruime mate geldmiddelen beschikbaar te stellen en tegelijk preventief beleid te ontwikkelen.
Het zal duidelijk zijn dat in een provincie, waar de vergrijzing toeslaat, een goed jeugdbeleid leidt tot zelfstandige, mondige en zelfbewuste jongeren, die hun verantwoordelijkheid in het leven kunnen en willen dragen. Als diezelfde jongeren trots zijn op hun provincie en kansen vinden om hun toekomst in Zeeland op te bouwen, heeft Zeeland een toekomst. Daarom is het van belang om het jeugd- en jongerenwerk in hun onderlinge samenhang te stimuleren en voldoende middelen vrij te maken om de belangstelling voor het vrijwilligerswerk voor nu en straks te garanderen. Gratis openbaar vervoer in de daluren voor jongeren, die geen OV-jaarkaart bezitten.
Senioren      
De sterke vergrijzing in onze provincie biedt goede mogelijkheden voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling van Zeeland.
Een effectief en gefaciliteerd seniorenbeleid (expertisecentrum) moet senioren in staat stellen hun leven zo lang mogelijk naar eigen keuze in te richten.. Provincie en Gemeenten moet daarin samenwerken. Ketenmobiliteit en vormen van gratis openbaar vervoer in de daluren. Verbetering van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer, zowel bij stations als haltes, als van de voertuigen zelf. Mobiliteiten van de ouderen werkt economisch en maatschappelijk stimulerend. En bevordert de maatschappelijke en sociale participatie.
Zorg      
Voor de Provincie is een belangrijke taak weggelegd waar het gaat om een samenhangend zorgbeleid.

Speerpunten zijn het goed en verantwoord combineren van wonen, zorg en welzijn. Wonen en zorg worden als gevolg van tekortschietend Rijksbeleid (indicatiestelling) steeds verder uit elkaar getrokken. Daardoor is (noodgedwongen) sprake van commercialisering. Verpleging en verzorging zullen altijd op professionele en kwalitatief verantwoorde wijze nodig blijven. Per regio visies opstellen voor zorg en verpleging, voor verstandelijk gehandicapten en voor geestelijke gezondheidszorg. Samenwerking tussen de diverse organisaties (ook sociale huisvesters) , met als vooropgesteld doel het belang dienen van de cliënt/patiënt.
De Partij voor Zeeland pleit voor de vormgeving van een senioren- en zorgeconomie in de provincie. Naast belangrijke economische voordelen, liggen hier kansen voor jongeren als deze in Zeeland opleidingen kunnen volgen die er nu niet zijn.
Centralisatie van bestaande accommodaties en alle ontwikkelingen die op den duur die richting uitgaan (beperking bevallingszorg in de regio), in de curatieve zorg worden afgewezen. Geen Zeeuws ("hightech") ziekenhuis!
Cultuur      
De Partij voor Zeeland wil investeren in cultuur.
Op de eerste plaats in het behoud van cultureel erfgoed, het koesteren van de dialecten, musea in iedere regio met een spilfunctie voor het Zeeuws Museum, dat eindelijk voor het publiek beschikbaar komt en waarvan te hopen is dat deze voorziening de gigantische investeringen van de lange periode van sluiting
waarmaakt in en buiten Zeeland. De afzonderlijke regio's van Zeeland betrekken bij activiteiten (thematentoonstellingen) en initiatieven, zodat het Zeeuws Museum daadwerkelijk een cultureel centrum van en voor de Zeeuwen is/wordt.
Initiatieven uitwerken, die het uitdragen van de Zeeuwse cultuur - in breedste zin - voor een groter publiek bevorderen en daardoor tevens een bijdrage leveren aan het toeristisch product van Zeeland. Behoud en erkenning van monumenten. Financieel en beleidsmatig. Oog en geld voor amateuristische kunstuitingen/-initiatieven.
Sport      
Sportbeoefening en voldoende mogelijkheden daartoe zijn belangrijk voor een leefbare provincie.
Breedtesport stimuleert immers de volksgezondheid en de sociale samenhang in de samenleving. De Provincie dient een versterkte regierol te vervullen in het formuleren van gemeentelijk sport- en jeugdbeleid/ jeugdzorg (voorzieningen en begeleiding).
Onderwijs      
Zeeland loopt leeg, verliest aan inwonerscapaciteit op de belangrijkste demografische laag: de jeugd.
Enerzijds wil de provincie campagnes stimuleren om extra instroom in Zeeland te stimuleren. Anderzijds wordt er niets gedaan aan het stuiten (verminderen) van de uitstroom. Wervingscampagnes vullen de quota aan van ouderen (Florida concept) of oudere jongeren
(loopbaanombuiging van stress naar rust). Ze lossen niets op aan de onderkant, waar door een groeiend negatief saldo aan jongeren op de studie-, respectievelijk arbeidsmarkt. De gevolgen daarvan laten zich raden:
·                                 Tekorten - kwalitatief en kwantitatief - op de arbeidsmarkt;
·                                 Vertrek van werkgelegenheid biedende organisaties - profit, non profit en overheid - die elders op zoek gaan naar capaciteit;
·                                 Verschraling van de Zeeuwse basiseconomische pijlers.
 
Een negatieve spiraal, die kan (en moet) worden doorbroken. Een van deze lijnen is een sector in Zeeland, die onverantwoord zwak is geworden, het (Hoger) onderwijs. Verder dient er meer aandacht te komen voor de rol van peuterspeelzalen, peuteropvang in aansluiting met het onderwijs.
Leefomgeving en Ruimte      
Een aangename fysieke leefomgeving is voor de inwoners van Zeeland, hoe aantrekkelijk ook voor de verblijfsrecreant, nog altijd de basis van een keuze voor deze en geen andere provincie.
De ruimte om te wonen, te werken en te recreëren wordt steeds schaarser, terwijl de ruimtelijke inrichting van de verschillende regio's kwalitatief voorop moet staan en is lastig in een evenwichtige samenhang te houden.
Kwantiteit is daarbij evenwel niet onder- maar nevengeschikt. In kwaliteit alleen kan men nu eenmaal niet wonen, werken en leven. Het opknappen van oude woonkernen, naar de stijl van hun vaak historische achtergrond en mogelijkheden scheppen voor senioren en jonge gezinnen zich daar te vestigen, is een zinvol instrument om kwantiteit en kwaliteit te koppelen. Uitkomst: leefbaarheid. Bovendien legt dat een beschermlaag op karakterbehoud van stedelijke en plattelandsomgevingen. Landelijke gemeenten, die uit meerdere kernen bestaan meer beleidsvrijheid geven om - binnen de gestelde kwaliteitseisen - de ruimtelijke afweging maken waar en hoe zij hun woningbehoefte invullen. Juist in kleinere gemeenten de huisvesting van jongeren, starters en senioren extra faciliteren..
Interactieve beleidsvorming bij ruimtelijke ontwikkeling, waarin de positie van investeerders/projectontwikkelaars en gebruikers wordt vastgelegd. Bevorderen van duurzaamheid.
Verkeer en Sociale veiligheid      
Veiligheid is voor een aantrekkelijke werk- en leefomgeving een absolute voorwaarde. Veiligheid bevordert het vertrouwen naar elkaar toe, naar de overheid en de instanties die de verantwoordelijkheid hebben te waken over veiligheid en het bestrijden van crimineel gedrag. De Provincie draagt hierin een verantwoordelijkheid. Verkeersveiligheid en sociale veiligheid moeten als het ware met elkaar verweven nadrukkelijk een plaats hebben in het Provinciaal beleid. Het aantal verkeersdoden blijft onrustbarend stijgen en je kunt al lang niet meer zeggen dat Zeeland nog een sociaal veilige provincie is. Te denken valt hierbij aan de volledig uit het roer gelopen drugsproblematiek. Niet alleen in Terneuzen of de grensstreek met België.
Werkgelegenheid      
Met de werkgelegenheid in Zeeland is het - over de hele lijn bezien - zeker niet slecht gesteld. Maar er zijn toch zorgen. Met name wat de basisindustrie betreft. Te hoge energietarieven bemoeilijken het functioneren in ernstige mate. Op maritiem gebied (een sector die binnen de Zeeuwse economie zwaar telt) is sprake van een breuk in de samenwerking met Rotterdam. Dat mag zo niet blijven. Een herbezinning is dringend nodig. Ook ten aanzien van Antwerpen en Gent zijn samenwerkingsverbanden wenselijk en nodig. De logistieke kansen in de Delta staan op het spel. Als de WCT er niet komt, zal dat een vertrek van bestaande bedrijven naar elders tot gevolg hebben. Zeeland kan niet zonder werkbare relaties met Rotterdam, Antwerpen en Gent.
Stimulering van economische groei en werkgelegenheid (aantrekken jonge mensen!) in de sectoren dienstverlening en toelevering o.a. door de overheid op de eerste plaats , gevolgd door de instellingenwereld en het bedrijfsleven hun inkopen/bestedingen zoveel mogelijk lokaal of in eigen regio te laten doen.
Zeeuwse Havens / Zeeland Seaports      
Zoals al herhaalde malen bepleit, dient de koppeling van havenschapvoorzitter en gedeputeerde economie en havens te worden afgeschaft.
Die leidt tot onevenwichtige spanningen, die noch de Provincie noch Zeeland Seaports dienen. Zeeland Seaports omzetten in een Naamloze Vennootschap naar het model Delta, de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau (met een stevige directie) brengen (met name in acquisitie en promotie) en vanuit die nieuwe gedaante slagvaardig aan tafel gaan met belangrijke haven-/industriepartijen om Zeeland heen. Concurrentie zal er altijd blijven, maar samenwerking blijft een noodzaak. Internationaal gezien zijn de Nederlandse havens "tot elkaar veroordeeld". Elkaars sterke kanten respecteren en de zwakke schakels aanvullen, levert voor alle partijen winst op.
Waterschappen en Delta      
Een fusie van de Zeeuwse Waterschappen wordt afgewezen; ook overwegingen om ze aan de Provincie (Provinciale Waterstaat) vast te plakken.
De waterschappen doen uitstekend hun werk, hebben de kennis in huis die nodig is om de diverse taken op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Bovendien zit Zeeuws-Vlaanderen niet te wachten op het kwijtraken van weer een dienstverlenend bedrijf.
 
Wat Delta betreft: de huidige weg vervolgen, d.w.z. met behoud van zelfstandigheid en uitbreiding van binnen de structuur passende uitbreiding van activiteiten in de breedte. Echter zonder het avonturenpad op te gaan en rekening houdend met de visies/opvattingen van de aandeelhouders.
De verbruikstarieven voor de Zeeuwse particulier en het bedrijfsleven moeten omlaag! Zeeland heeft Delta groot en sterk gemaakt. Daar mogen de Zeeuwen best eens voor beloond worden.
Natuurlijk(heid)      
De provincie Zeeland is buitengewoon rijk aan natuur en natuurlijkheid.
Van alle kanten , niet op de laatste plaats de natuurorganisaties, worden inspanningen verricht om die mooie natuur op de been te houden. Liever nog te versterken. "Zeeland wordt natuurlijk doodgeknuffeld", schreef lijsttrekker Johan Robesin in de Provinciale Zeeuwse Courant PZC.
Zo is het ook. De verhoudingen groeien steeds verder scheef. Vooral op het punt van natuurcompensatie door natuurverlies in en langs de Westerschelde. Een oppervlakte van 600 ha kostbare landbouwgrond onder water zetten en in de toekomst wellicht nog grotere oppervlakten om getijdennatuur te bevorderen kan en mag niet. Ook niet in de vorm van zogenaamde gecontroleerde zoutwaterdoorlaten. Dat staat trouwens ook haaks op de veiligheid van onze waterkeringen en alle inspanningen die verricht worden om ons land, dus ook Zeeland, te wapenen tegen de rijzing van de zeespiegel als gevolg van veranderingen in het klimaat.
Milieu      
De Provincie voert in z'n algemeenheid een goed milieubeleid.
Helaas is wel sprake van te strakke regel- en wetstoepassingen, met te weinig oog voor met name economische belangen, die daarmee worden geschaad. Het bedrijfsleven klaagt steen en been over teveel onzinnige regels en de vertragingen in procedures, die daarvan het gevolg zijn. Investeringen/uitbreidingen staan daardoor dermate onder druk, dat soms noodgedwongen moet worden uitgezien naar mogelijkheden elders.
Bereikbaarheid (Mobiliteit)      
De Zeeuwse infrastructuur is nog steeds niet toereikend. Noch het wegennet, noch de dringend noodzakelijke veiligheid.
Het aantal dodelijke verkeersongevallen blijft stijgen. Verbindingen via openbaar vervoer blijven onaantrekkelijk, omdat ze te complex zijn en teveel tijd kosten. Wanneer er een voetveer op de Westerschelde voor korte of langere tijd uitvalt, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor het hele OV-plaatje. Ondanks doorgevoerde verbeteringen blijft de situatie verre van ideaal. De bereikbaarheid van haltes, de kwaliteit en veiligheid ervan schieten op veel plaatsen tekort.
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn van groot sociaal en economisch belang. Dat geldt ook voor studerende jongeren. De Partij van Zeeland wil:
·                                 Bereikbaarheid dient gefaciliteerd te worden niet gefrustreerd;
·                                 Juiste inzet van verschillende vormen (multimodaal) vervoer;
·                                 Opwaardering (kwalitatief en veilig) van het provinciaal wegennet;
·                                 Doorgaande wegen door woongebieden en - kernen vervangen omleiden;
·                                 Maximale samenwerking met wegbeheerders bij verbeteringen van bestaande en aanleg van nieuwe wegen en wegvoorzieningen;
·                                 Scheiding van lokaal en regionaal verkeer;
·                                 Behoud van spoorwegstations in Zeeland;
·                                 Onderzoek naar innovatieve vervoerswijzen;
·                                 Lagere tarieven voor OV in Zeeland en invoering van gratis OV in de daluren;
·                                 Versnelde invoering van steeds lagere tarieven voor de Westerscheldetunnel
(liefst gratis passage), om te beginnen met behulp van een T-tag voor de Zeeuwse veelgebruiker. Verlaging van opcenten motorrijtuigenbelasting is een middel en krimping van het percentage exploitatiewinst.
Dorps en plattelandsontwikkeling      
Aanzienlijke versterking van de aandacht op dit punt..
Niet via een (bepleit) federatief verband van dorpsraden, maar langs de weg van een gemeenschappelijke regeling, waarbij provincie, gemeenten en Dorpsraden nauw samenwerken en dorpsraden bepaalde mandaten (ook geldmiddelen) en sanctiemogelijkheden krijgen. Een federatie naar het model van bijvoorbeeld de ZMF (Zeeuwse Milieu Federatie) leidt slechts tot frustraties van doelstellingen en belangen.