Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

STARTDOCUMENT NIEUWE GEMEENTE SLUIS.

STARTDOCUMENT NIEUWE GEMEENTE SLUIS
Overwegende dat West Zeeuwsch-Vlaanderen te maken heeft met een aantal zorgwekkende
ontwikkelingen zoals:
  De geïsoleerde ligging tussen de Westerschelde en de landsgrens.
Door het wegvallen van het veer Vlissingen - Breskens zal het isolement verder
versterkt worden. Pas na voltooiing van de N61 en de ombouw van de Expressweg
Zelzate-Knokke (de ombouw van N49 naar A11) zal van een verbeterde
toegankelijkheid sprake zijn.
 
De demografische ontwikkelingen.
West Zeeuwsch-Vlaanderen telt momenteel net zoveel inwoners als in 1850. Er is een
verdere terugloop van de bevolking te verwachten tot het niveau van 1750. Daarnaast
behoort West Zeeuwsch-Vlaanderen tot de meest vergrijsde streken van Nederland.
 
Wegvallen van voorzieningen.
Door de demografische ontwikkelingen zullen voorzieningen in de kernen van West
Zeeuwsch-Vlaanderen onder druk komen te staan.
  Wegtrekken van intellectueel kapitaal..
Door gebrek aan voldoende hoogwaardig geschoold werk zien we dat al jaren een
sterke braindrain plaatsvindt vanuit West Zeeuwsch-Vlaanderen.
 
De benarde positie van de landbouw.
De landbouw staat onder grote druk. Is het niet vanwege tegenvallende oogsten of de
enorme druk op de prijzen, duidelijk is dat de vooraanstaande positie van de landbouw
aan een geweldige erosie onderhevig is.
 
De broodnodige kwaliteitsslag in het toerisme.
Er is de afgelopen jaren een tendens waarneembaar waaruit afgeleid kan worden dat de
inkomsten uit de toeristische sector teruglopen mede door het opengaan van andere en
soms goedkopere markten elders.
 
Het verminderen van het banktoerisme en de invoering van de euro.
Alle grote banken buigen zich heden ten dage over hun posities. Door de invoering van
de euro en het transparanter worden van de belastingverdragen binnen Europa dreigt er
afkalving van werkgelegenheid binnen deze sector en komt er druk te staan op het
kooptoerisme.
En mede gelet op de volgende ontwikkelingen:
  De door de minister ingestelde stuurgroep Krachtige Gemeenten heeft geadviseerd om
te komen tot een driedeling in Zeeuwsch-Vlaanderen om knelpunten als gebrek aan
bestuurskracht op te lossen.
  Door o.a. de decentralisatie van de overheidstaken is er een vraag naar sterke en
robuuste gemeenten die met andere overheden als gelijkwaardige gesprekspartner,
kunnen opereren. Door de gemeentelijke herindeling in Midden en Oost Zeeuwsch-
Vlaanderen dreigt West Zeeuwsch-Vlaanderen in een bestuurlijk isolement te geraken.
  In West Zeeuwsch-Vlaanderen wordt door de gebiedscommissie een
gebiedsprogramma opgesteld. Dit integrale programma voor het gebied voorziet in
ingrepen en investeringen om de negatieve tendensen het hoofd te bieden door onder
andere het karakteristieke landschap te versterken. De uitvoering van dit
gebiedsprogramma vereist een krachtige gemeente in West Zeeuwsch-Vlaanderen.
  Niet alleen in de ruimtelijke ordening wordt West Zeeuwsch-Vlaanderen als een
bestuurlijke eenheid gezien, maar ook op het gebied van welzijn, veiligheid, milieu en
verkeer en vervoer bestaan reeds samenwerkingsverbanden.
  Ontwikkelingen in Europa laten zien dat gestreefd wordt naar een Europa van de
Regio’s. We moeten constateren dat Sluis-Aardenburg en Oostburg in gescheidenheid
onvoldoende kracht kunnen ontwikkelen om in dat Europa van de Regio’s enige rol van
betekenis te kunnen spelen.
Daarom is een gezamenlijke aanpak in West Zeeuwsch-Vlaanderen noodzakelijk om de
knelpunten en de bedreigingen het hoofd te bieden.
Daartoe spreken de gemeenteraad van Sluis-Aardenburg en de gemeenteraad van
Oostburg het voornemen uit te komen tot een fusie van beide gemeenten.
De nieuwe gemeente zal rekening moeten houden met een aantal bijzondere
aandachtspunten zoals:
  Een goede integratie van de ambtelijke apparaten moet het apparaat van de nieuwe
gemeente efficiënt en slagvaardig maken zodat het toegerust is om de toekomstige
uitdagingen aan te gaan.
  Een goede ambtelijke huisvesting is een noodzaak, maar dient niet te geschieden in
prestigieuze nieuwbouw.
  De afstand tot de bevolking moet kort blijven, de betrokkenheid met de kernen groot.
  De samenwerking met de Belgische gemeenten moet worden versterkt. Hierin moet het
slechten van de grenzen leiden tot een economische en maatschappelijke meerwaarde
voor alle partijen.
  De samenwerking met de andere Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten moet geïntensiveerd
worden.
  De vorming van de nieuwe gemeente mag niet leiden tot vertraging van lopende
projecten.
  Het vormen van de nieuwe gemeente en het uitzetten van de nieuwe beleidslijnen
moeten zorgvuldig geregisseerd worden maar mogen niet langer duren dan strikt
noodzakelijk is.
Daarom besluiten de gemeenteraad van Sluis-Aardenburg en de gemeenteraad van
Oostburg, in vergadering bijeen op 28 mei 2001, tot het volgende:
De relatie met België en Zeeuwsch-Vlaanderen
1. Er wordt een openbaar lichaam in het leven geroepen met de Belgische gemeenten
Knokke-Heist, Damme, Maldegem en St. Laureins.
2. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Zeeland, West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen.
3. Het openbaar lichaam kan geen doel-op-zich zijn maar een middel om
grensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan
samenwerking op het gebied van bedrijvigheid, natuur, landbouw, toerisme, maar ook
ziekenzorg, onderwijs, cultuur en historie en veiligheidszorg.
4. De gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg, en haar rechtsopvolger, zullen voldoende
middelen vrijmaken om het openbaar lichaam van ambtelijke ondersteuning te voorzien.
5. De provincie Zeeland zal het op te richten openbaar lichaam financieel en ambtelijk van
ondersteuning voorzien.
6. Het openbaar lichaam zal voorgezeten worden door vertegenwoordigers van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Deze
vertegenwoordigers zullen een startdocument helpen opstellen en een plan van aanpak
voor de realisatie van het openbaar lichaam.
7. Het openbaar lichaam zal zich laten ondersteunen door een Nederlandse en Belgische
bestuurskundige en door een Raad van Advies.
8. Binnen het college van de nieuwe gemeente zal een bestuurder belast worden met de
portefeuille Grensoverschrijdende samenwerking c.q. contacten met België.
9. Ook in de relatie met het nieuwe, heringedeelde Zeeuwsch-Vlaanderen zullen
vernieuwende samenwerkingsverbanden opgezet worden. De drie nieuwe gemeenten in
Zeeuwsch-Vlaanderen brengen hun eigen specialismen onder in een eigen back-office. De
nieuwe gemeente kan zich profileren met een back-office toerisme.
Naam van de nieuwe gemeente
10. De gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg worden met ingang van 1 januari 2003
opgeheven en samengevoegd tot een nieuwe gemeente.
11. De naam van de nieuwe gemeente is Sluis.
12. De nieuwe gemeente Sluis zal met 24.500 inwoners, 4 full-time wethouders hebben.
Huisvesting
13. De algemeen bestuurlijke zetel van de nieuwe gemeente Sluis wordt het Belfort in Sluis.
Het Belfort wordt de locatie voor raads- en commissievergaderingen en ceremoniële
doeleinden. Tevens komen in het Belfort fractiekamers.
14. De dagelijkse bestuurszetel is in het gemeentekantoor met alle front- en alle back-offices
in Oostburg. Er komt geen nieuw stadskantoor. De uitbreiding van het gemeentekantoor
vindt plaats in de naastgelegen panden.
15. In het Belfort in Sluis wordt een front-office gevestigd met een on-line verbinding met het
gemeentekantoor in Oostburg. Gestreefd wordt in het Belfort tevens onder te brengen een
VVV-post, een politiepost, een consultatiebureau en een postagentschap.
Bestuurlijke toegankelijkheid
16. In een convenant met de dorpsraden zullen afspraken tussen gemeente en dorpsraden
geformaliseerd worden.
17. Een contactambtenaar zal de schakel zijn tussen de dorpsraden en het gemeentebestuur.
18. De dorpsraden worden financiële middelen ter beschikking gesteld.
19. Per kern wordt een bestuurlijk aanspreekpunt, ook wel >dorpswethouder= genoemd
ingesteld. Deze zogenaamde Adorpswethouder@ is het eerste aanspreekpunt voor de
inwoners. Deze wethouder is de bestuurlijke schakel tussen het dorp/de dorpsraad en het
college.
20. In kernen zonder dorpsraad zal het contact gezocht worden met officiële erkende
overlegpartners, bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of een bedrijfsbelangenvereniging.
Historie
21. De nieuwe gemeente Sluis opteert, in navolging van de gemeente Sluis-Aardenburg, een
budgetgemeente te zijn voor wat betreft de rijksmiddelen ten behoeve van de
monumentenzorg.
22. De uitwerking van de nota Belvedère wordt met voortvarendheid ter hand genomen.
23. In de relatie met België wordt aandacht besteed aan de grensoverschrijdende
verdedigingslinies en het benadrukken van de gezamenlijke geschiedenis.
(Volks)huisvesting
24. Er zal een zeer actief huisvestingsbeleid gevoerd worden. De provincie moet hier een
vooraanstaande, faciliterende rol in spelen gezien haar toezegging aan de gemeente
Oostburg tijdens de herindelingsdiscussie.
25. Het tweede woningbezit in de kernen zal verder worden teruggedrongen. Hiertoe zullen de
werkwijzen van Sluis-Aardenburg en Oostburg worden geïntegreerd.
Werkgelegenheid
26. De nieuwe gemeente Sluis heeft voornamelijk kleinschalige bedrijvigheid die toeristisch
georiënteerd is. Daarom wordt veel belang gehecht aan gestructureerd overleg tussen de
gemeente en de verschillende winkeliers- en bedrijfsbelangenverenigingen.
27. Dit belang wordt onderstreept door het instellen van de portefeuille Midden- en Klein
Bedrijf.
28. De bedrijfsterreinenvisie voor West Zeeuwsch-Vlaanderen van de gemeente Oostburg zal
geherformuleerd worden. De uitbreiding van >de Vlaschaard= in Eede zal daarbij worden
betrokken. Voor dit bedrijventerrein zal niet alleen een locale, maar ook een
bovenregionale functie worden nagestreefd. Eén en ander dient gecoördineerd te worden
met de gemeente Maldegem.
29. Herinrichting van de kernen, door middel van vernieuwing van de centra en het uitvoeren
van herstructureringsprojecten, zal speerpunt van beleid zijn. Dit geldt met name voor
Sluis/Sluis aan Zee, Cadzand en Breskens.
De positie van de kernen
A. Aardenburg
30. De positie van Aardenburg als woonkern dient door herstructureringsprojecten en het
realiseren van vervangende nieuwbouw en unieke projecten te worden versterkt
31. Herinrichting van de Kaai en de Markt wordt met kracht doorgevoerd. De aandacht voor
haar functie als verblijfsgebied en de consequenties voor het verkeer en parkeren door de
komst van de rondweg moeten hierin worden meegenomen.
32. De rijke historie van Aardenburg en de vele culturele en historische overblijfselen maken
Aardenburg tot de cultuurstad van Zeeland. De ingeslagen weg moet worden voortgezet
en het thema verder uitgediept, samen met Ondernemend en Cultureel Aardenburg.
33. Het voormalig stadhuis van Aardenburg dient een functie te krijgen die aansluit bij de
historie van de stad in relatie met de ontwikkelingen van de St.Baafskerk.
B . Breskens en Cadzand
34. De structuurvisies voor Breskens en Cadzand worden uitgevoerd. De in genoemde
structuurvisies voorgestane ontwikkelingen op economisch en toeristisch gebied worden
met kracht nagestreefd. Herstructurering zal hand in hand gaan met zogenaamde unieke
projecten. Voor wat betreft Breskens zal veel aandacht uitgaan naar de positionering van
de visserij.
C. Oostburg
35. Er komt op korte termijn een onderzoek in samenwerking met Ondernemend Oostburg en
de gemeente Oostburg naar de positionering van het winkelcentrum van Oostburg in
relatie met de kernen Sluis en Breskens.
36. De positie van Oostburg als dragende kern zal verder uitgebouwd worden door de
realisatie van bijzondere projecten, te beginnen met de locatie >Waterburg=. Daarnaast
zal in voldoende mate bouwgrond beschikbaar moeten komen tot realisering van de door
Gedeputeerde Staten van Zeeland toegezegde positieve houding ten opzichte van
unieke projecten.
37. De parkeerproblematiek in de kernen Oostburg, Cadzand, Breskens en aan de kust
worden georganiseerd in navolging van het parkeerregime van de gemeente Sluis-
Aardenburg.
D. Sluis

38. De nauwe samenwerking tussen de ondernemers en het gemeentebestuur van Sluis-
Aardenburg zal ook in de nieuwe gemeente Sluis onverminderd voortgezet worden.
39. De positie van Sluis als -toeristisch- koopcentrum verdient onverminderd aandacht, zeker
door de invoering van de euro en het langzaam verdwijnen van het banktoerisme.
40. De parkeergelden van de parkeerterreinen in Sluis worden ondergebracht in een stichting
die voor onderhoud, instandhouden en uitbreiding ervan instaat. Daarnaast voert zij het
beheer. Het parkeerbureau en Sluis Help Service worden door deze stichting aangestuurd.
Tevens zorgt zij voor het promoten van Sluis. In de stichting is de gemeente door een
wethouder vertegenwoordigd. Deze stichting zal samen met de gemeente aan het
centrummanagement gestalte geven.
41. Door bijzondere projecten en herstructurering dient er meer ruimte te komen om in Sluis te
wonen.
42. Het multifunctionele centrum in Sluis zorgt voor bundeling van voorzieningen en biedt ook
de mogelijkheid een forse sanering in het centrum door te voeren. De realisatie duldt geen
uitstel.
43. Het Zwingeulproject Sluis aan Zee wordt voortvarend ter hand genomen. Dit plan, dat
versterking van natuur en landschap hand in hand laat gaan met waterbeheer en recreatief
medegebruik, moet met financiële steun van derden mogelijk gemaakt worden.
E. De overige kernen
44. Het project valorisatie van de kernen waarbij de inwoners van de kernen direct betrokken
worden bij de planvorming, met als doel de versterking van de eigen identiteit van de
onderscheiden kern, wordt voortgezet.
45. Het project wordt centraal aangepakt door de nieuwe gemeente Sluis. Hiervoor dienen
structurele bedragen in de begroting te worden opgenomen. Dit project wordt
gecombineerd met een project als Duurzaam Veilig en noodzakelijke rioleringswerkzaamheden.
46. Bij de valorisatie van de kernen wordt thematisch gewerkt zoals geformuleerd staat in de
Recreatievisie voor West Zeeuwsch-Vlaanderen. Eventuele herstructureringsopgaven
worden hierbij betrokken terwijl tevens bekeken wordt welke bouwopgaven opgenomen
kunnen worden.
Projectbureau
47. De gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg zijn op dit moment betrokken bij het
opstellen van het gebiedsprogramma en daarna met de praktische invulling daarvan. Na
accordering van dit startdocument door de beide gemeenteraden zal onmiddellijk gestart
worden met een projectbureau, waarin beide gemeenten zitting hebben, om de projecten
rond Breskens, Cadzand en het gebiedsprogramma waarin opgenomen het
Zwingeulproject tot uitvoering te brengen.
48. De leiding en coördinatie van het projectbureau is in handen van een door de gemeente
Oostburg aan te stellen projectmanager. Deze stuurt een team van ambtenaren van Sluis-
Aardenburg en Oostburg aan. Per project kan een wisselende bezetting van ambtenaren
plaatsvinden, afhankelijk van de fase waarin het project zich op dat moment bevindt. Ook
geldt voor alle projecten dat de knowhow en ervaring van de manager Toerisme en de
manager Economische Zaken aanwezig moet zijn. De projectmanager rapporteert naar de
aangewezen bestuurder. Deze bestuurder koppelt terug naar het college en de raad.
Slot
49. Na accordering van dit document wordt voortvarend gewerkt aan de samenvoeging van de
beide gemeenten. Daar waar organisatie-onderdelen, op basis van te formaliseren
afspraken, samengevoegd kunnen worden, zal niet gewacht worden tot de
herindelingsdatum van 1 januari 2003.