Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PERSBERICHT: GEMEENTERAAD MINDER RAADSLEDEN EN GELDELIJKE FRACTIEONDERSTEUNING PER 2010 ( MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES).

2010 : GEMEENTERAAD MINDER RAADSLEDEN EN GELDELIJKE FRACTIEONDERSTEUNING ( BZK)

Origineel persbericht.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
8 september 2006


GEMEENTERAAD WORDT KLEINER

Met ingang van 2010 worden de gemeenteraden verkleind. Daarmee wordt het aantal actieve
politici in gemeenten teruggebracht op het niveau voor de dualisering van het
gemeentebestuur in 2002. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van
minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de
Gemeentewet op dit punt.

Met de 'dualiseringscorrectie' wordt beoogd het onbedoelde effect van de Wet dualisering
gemeentebesturen ongedaan te maken. Op grond van deze wet zijn wethouders geen lid meer
van de gemeenteraad. De omvang van de gemeenteraden is echter gelijk gebleven. Het gevolg
daarvan is dat op gemeentelijk niveau het aantal actieve politici met ongeveer 1.500 is
toegenomen.

De geraamde opbrengsten van de dualiseringscorrectie ter hoogte van 18 miljoen euro kunnen
worden gebruikt voor het verbeteren van de rechtspositie van gemeenteraadsleden. Dit
voornemen past in het kabinetsstandpunt over het advies van de commissie-Dijkstal over de
beloningsstructuur van politieke ambtsdragers. De Vereniging Nederlandse Gemeenten kan
zich vinden in de kabinetsplannen.

De Gemeentewet wordt ook op enkele andere punten gewijzigd. Zo wordt de aanwezigheid van
de wethouder in de raadsvergadering geregeld, worden regels gesteld voor de besteding van
de gelden voor fractieondersteuning en wordt de procedure rond het ontslag van een
wethouder verduidelijkt. Vanwege de samenhang tussen de Gemeentewet en de Provinciewet,
wordt ook deze wet aangepast. De vermindering van het aantal leden van Provinciale Staten
was al eerder wettelijk geregeld. Deze wijziging wordt in 2007 gerealiseerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van
State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad
van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 08.09.2006