Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Wat is een artikel 12 Gemeente?

Wat is een artikel 12 gemeente?

 

Een gemeente met de artikel 12 status is niet meer in staat om zelfstandig te voldoen aan haar financiële verplichtingen en ontvangt daarom een aanvullende uitkering van het Rijk. 

 

Artikel 12 slaat op artikel 12 van de financiële verhoudingswet. Hierin staat beschreven dat een gemeente in aanmerking kan komen voor een aanvullende uitkering om zo toch nog aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Deze extra uitkering krijgt de gemeente niet zomaar. Gemeenten die een uitkering aanvragen of hebben aangevraagd moeten maatregelen nemen om hun financiële positie te verbeteren. Dit betekent onder andere dat er geen nieuw beleid gemaakt mag worden als dit nieuwe lasten met zich meebrengt of de bestaande lasten hierdoor worden verhoogd.

 

Procedure
Niet iedere gemeente in financiële nood komt in aanmerking voor de aanvullende uitkering. Er moet sprake zijn van een structureel tekort. Een tekort is structureel als de meerjarenbegroting niet sluitend is. Daarnaast moet een gemeente de eigen inkomsten tot een redelijk peil hebben opgevoerd. Dit houdt in dat de onroerend-zaakbelasting, de reinigingsheffing en de rioolrechten in veel gevallen verhoogd moeten worden. Alleen zo kan een gemeente haar financiële positie verbeteren.

 

Als een gemeente voldoet aan de bovenstaande eisen, wordt door een inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting geanalyseerd. Hij vergelijkt de inkomsten en uitgaven met die van andere gemeenten en probeert er zo achter te komen hoe de tekorten zijn ontstaan en hoe deze uiteindelijk weer weggewerkt kunnen worden. Als dit allemaal duidelijk is schrijft de inspecteur een voorstel waarin de hoogte en de duur van de uitkering worden vastgesteld. Dit voorstel wordt opgestuurd naar het Gemeentefonds. Daar wordt dan weer onderzocht of de gemeente terecht in aanmerking komt voor een uitkering. Dit onderzoek is nodig, omdat anders misbruik gemaakt kan worden van het gemeentefonds en dat zou ten koste gaan van andere gemeenten.