Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kauwen en Kraaien (17-06-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp : Kauwen en kraaien.
Oostburg, d.d. 17-06-2005,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Door de “nieuwe” Flora&Faunawet die per 01-04-2002 in werking trad, kregen de kauw, kraai, ekster en de vos een beschermde status.
Datzelfde jaar nog heb ik aan de bel getrokken bij een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer, Kamerlid Wien van den Brink.
Aanleiding was de voortdurende stroom incidenten waaronder 40 lammeren die door kraaien de ogen waren uitgepikt en het teruglopen van het weide -en zangvogelbestand.
Ik sprak mijn zorg uit en bepleitte het opnieuw bejaagbaar stellen van de genoemde roofdieren teneinde het tij te kunnen keren. Kamerlid van den Brink steunde mij en diende gezamenlijk met andere partijen een voorstel tot aanpassing van deze wet in. In de Kamer werden deze voorstellen met een nipte meerderheid aanvaard (alleen de ekster bleef buiten schot).
Wie schetste onze verbazing toen Minister Veerman dit democratisch genomen besluit naast zich neerlegde. De Minister verklaarde eerst de Faunacommissie te willen raadplegen alvorens tot definitieve besluitvorming over te zullen gaan.
In de jaren die volgden (ambtelijke molens…) werd één en ander bevestigd. De kauw en de kraai werden vervolgens weer bejaagbaar gesteld; de ekster en de vos ontspringen echter tot op de dag van vandaag nog steeds de dans.
Gedurende de jaren van besluitvorming/besluiteloosheid hebben deze rovers niet stil gezeten en is het evenwicht nog verder verstoord geraakt; daar plukken we nu de wrange vruchten van.
Naar mijn mening is het daarom utopisch te veronderstellen dat na een eeuw van menselijk beheer de natuur in staat is zichzelf te reguleren en in stand te houden.
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :