Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie "Zwakke Schakels" en "Waterdunen". (22-12-2005)

“Zwakke Schakels” en “Waterdunen”.
Raadsvoorstel:
Het gaat bij het plan “Waterdunen” om functieveranderingen die liggen ten noorden van de
Provinciale weg Roofack - Groede, ten oosten van de lijn Zwarte Gatse Kreek - Groede en ten westen van de Rijksweg Potjes - Veerplein. In grote lijnen betreft het de volgende functies: kustversterking (25 ha), verblijfsrecreatie (nieuw ongeveer 40 ha), infrastructuur (5 ha), recreatienatuur (tenminste 80 ha via “rood voor groen”) en natuur (bestaand en nieuw ongeveer 150 ha). Het ambitieniveau is gericht op een gebied met een belangrijk zout/brak watermilieu en een internationale allure.
Samenvattend stellen wij u voor ons te machtigen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de startnotitie milieueffectrapportage “Zwakke Schakels” voor wat betreft het onderzoeken van alternatieven voor de kustverdediging tussen Nieuwvliet-Bad Oost en Groede–Bad waardoor het ruimte beslag op de agrarisch gebruikte gronden tot een minimum wordt beperkt. Voorts stellen wij u voor kennis te nemen van de momenten waarop u nog formeel dient te besluiten in de verdere planontwikkeling en de momenten waarop u wordt ingelicht over de voortgang. Tenslotte stellen wij u voor de kaders vast te stellen voor het Project “Waterdunen” zoals die in het voorstel zijn geformuleerd.

Waterdunen: Men trekt de vergelijking met Marquanterre. Marquanterre is echter een Deltagebied, waar de Somme in de zee uitmondt, volstrekt verschillend met ons gebied dus. 

Veiligheid

Ter hoogte van “Waterdunen“ is er sprake van een doorlaatmiddel om zout water binnen te laten. Het gevolg: men creëert een zwakke plek en tevens treedt er een verzwakking op doordat de zeewering aan twee kanten met water in aanraking komt.
Vervolgens wil men het waterpijl ter plaatse verhogen. Logica leert ons dat water van hoog naar laag stroomt. De verwachting is dan ook dat omliggende landbouwgronden schade zullen gaan ondervinden van de zogenaamde “zoute kwel”.

Nieuw afwateringskanaal

Om de afwatering o.a. uit het achterland ook in de toekomst te kunnen waarborgen dient men een nieuw afwateringskanaal te graven. De vraag wie dat zal gaan betalen is nog steeds niet duidelijk beantwoord.

Onderhoud

Wie gaat al het onderhoud verzorgen en wie zal de kosten van dat onderhoud op zich nemen?

Vrijwillige basis 

Men heeft steeds vooropgesteld dan één en ander op vrijwillige basis dient te geschieden.
De oprichting van de Stichting, waarin 24 boeren zijn vertegenwoordigd die met hun gronden zijn gelegen binnen het  project “Waterdunen”, geeft te denken. Blijft men ook in de toekomst deze vrijwillige basis als richtlijn hanteren, of gaat men met het veiligheidsaspect de “zwakke schakels” als stok achter de deur, over tot onteigening?
Geachte Raadsleden, ons gebied kan een impuls gebruiken, laat dit echter niet ten koste gaan van betrokkenen. Probeer zoveel mogelijk zeewaarts te versterken, dat blijkt in veel gevallen zelfs goedkoper. 

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.:0117 452945, Fax.: 0117 451207,
E-mail:                         , Website : www.lijstbabijn.nl