Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen aan B&W tijdens Kernbezoek aan de Kern Oostburg (24-11-2003)

Vragen 24 September 2003 aan B.&W. van de Gemeente Sluis. ( Oostburg, Hoekzak 19.30 uur.)

 
 
 
Gezondheidszorg : H.A.P.
Herhaalde calamiteiten wijzen uit dat deze dienst niet optimaal functioneert; bij de centrale meldkamer, waar de spoedeisendheid bepaald wordt, heeft men nog steeds niet de mogelijkheid het medische dossier van de beller via de computer op te vragen en na het beantwoorden van ellenlange vragenlijsten wordt steevast gevraagd of men al een paracetamolletje geprobeerd heeft en of het mogelijk is te wachten tot de volgende maandag om dan de eigen huisarts te raadplegen, met alle gevolgen van dien.
Met de aan projecten als Sluis aan Zee gekoppelde huizenbouw en het project  Waterburg dat inzet op het aantrekken van de gegoede burgerij en niet te vergeten de voor onze streek van levensbelang zijnde, voornamelijk in de zomermaanden aanwezige toeristen, moeten we borg kunnen staan voor een adequate medische hulpverlening.
Welke stappen kan de Gemeente ondernemen om dit te waarborgen?   
 
Fiets-voetveer : De Gemeente Sluis bij monde van Wethouder Wille heeft toegezegd zijn uiterste best te doen een reductie op de tarieven te bewerkstelligen; zijn er al vorderingen gemaakt? De Gemeente Sluis heeft indertijd zelfs toespelingen gemaakt om één en ander financieel te compenseren uit de Gemeentekas. Ik heb er alle begrip voor dat in deze tijden van recessie en bezuinigingen eventuele mogelijkheden verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar laat de burger a.u.b. iets horen, binnen een redelijke termijn.
 
Project “Duurzaam Veilig” : Waarom houdt men bij de aanleg van verkeersremmende maatregelen zo weinig rekening met de aanrij tijden van brandweer, ambulance en de politie? Waarom heeft men het centrum van Oostburg volgebouwd met hindernissen hoewel daar vroeger geen slachtoffers vielen? Waarom heeft men het trottoir in de nieuwstraat verbreed ten koste van de rijbaan waardoor fietsers in de verdrukking komen? Heeft men ter hoogte van de melkweg een record in aantal verkeersremmers proberen te vestigen? De punten waar fietsers de rijbaan op moeten; is dat veilig? Waarom geen horizontale hindernissen zoals in de kern Aardenburg?
 
Aanpak Drugsproblematiek : Is de Gemeente Sluis van plan hard te gaan optreden tegen de overlast die dealers en gebruikers binnen de diverse kernen van de nieuwe Gemeente Sluis veroorzaken, of staat men een gedoogbeleid voor?
 
 
Gaat de Gemeente boven op de reeds goedgekeurde € 150.000,-- t.b.v. aanvullend haalbaarheidsonderzoek “Sluis aan Zee” nog extra geld toekennen om het van hogerhand bevolen nautische onderzoek te financieren; of is dit inbegrepen? Wanneer word een definitief ja of nee verwacht; gedeputeerde Dhr. Kramer drong daar onlangs ook reeds op aan. Of is het initiatief ons reeds uit handen genomen en wordt het project “Sluis aan Zee” op de lange baan geschoven, daar G.S. het niet opgenomen heeft in de Streekplan-herziening daarmee tegemoetkomend aan de wens van de Provincie alleen maar zaken op te nemen die in de planperiode tot 2018 gerede kans maken te worden uitgevoerd?
 
Wildparkeren aan de kust : Indien de Gemeente het bord E1 ( parkeerverbod )
ter hoogte van de probleemzones laat plaatsen en tevens goede afspraken maakt met de politie om dit te handhaven, is m.i. het probleem opgelost en kan er een groter bedrag aan parkeergelden in de gemeentekas vloeien ( men kan de huurprijs verhogen ) daar het betaald parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen gestimuleerd zal worden, waarmee tevens voorkomen wordt dat voertuigen van overheidsdiensten en landbouwvoertuigen in hun werkzaamheden gehinderd worden. Kan er een compromis bereikt worden met Het Waterschap, de eigenaar van deze bermen, voor het mogen plaatsen van deze borden? ( i.v.m. maaiwerkzaamheden e.d.) Hoe luidt de visie van de Gemeente hierover?
 
Betaald parkeren kernen Oostburg en Breskens : Vreest men niet dat men daarmee de plaatselijke middenstand de doodsteek geeft? Wat bedragen de kosten voor de aanleg van deze infrastructuur en wat kost het aanstellen van ambtenaren om dit te handhaven; is onderzocht of deze maatregel per saldo ook iets oplevert? Is er overleg geweest met de middenstand?
 
Onderhoud wegen : ( Veiligheid, uitstraling, bereikbaarheid.) Het bedrag van
€ 50.000,-- dat is uitgetrokken voor deze post is m.i. onvoldoende en daardoor zal er een groot probleem aan achterstallig onderhoud ontstaan. Hoe denkt de Gemeente Sluis dit probleem in de toekomst aan te pakken en te financieren?  
 
Aanleg tweezijdig fietspad  + ventweg N58 Oostburg – Schoondijke :
Rijkswaterstaat is bij de aanleg substantieel van de contractueel overeengekomen breedtes afgeweken ; namelijk bij de ventweg 3,50m. i.p.v. 5,50m. en bij het fietspad 2,50m. i.p.v. 3,50m.. Kan dat zomaar en gaat dat niet ten koste van de veiligheid? Naar aanleiding van vragen, gesteld door dhr. Roosendaal van de fractie Nieuw West, zou de betreffende wethouder dhr. Wille op onderzoek uit gaan. Heeft dat onderzoek al iets concreets opgeleverd, of is dit
weer een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid ( Rijkswaterstaat ) en staan we hier weer voor een voldongen feit?
Openbaar vervoer : Kan de Gemeente voorkomen dat in 2004, in het kader van  bezuinigingen, de voor Connexion onrendabele verbindingen worden opgeheven en er voor zorgen dat de mobiliteit van onze inwoners gewaarborgd blijft?
Of ziet men alternatieven?
 
Aanvraag supplementaire subsidie zwembad IJzendijke : Wethouder dhr. Leentfaar beloofde een onderzoek in te stellen naar eventuele malversaties en de resultaten afgelopen januari te presenteren; helaas hebben wij daarover niets meer vernomen. Wethouder dhr. Wille heeft in een later stadium eveneens een onderzoek aangekondigd, door een onafhankelijke commissie; zijn daar al resultaten van bekend?
 
Schoolgaande jeugd : Welke stappen zou de Gemeente Sluis kunnen ondernemen om te voorkomen, dat “onze toekomst” in de zin van de jeugd is onze toekomst, onze omgeving blijft vervuilen met blikjes, flessen e.d. ; en hoe zou men een mentaliteitsomkeer bij deze groep te kunnen bewerkstelligen?
 
Aansluiten buitengebied op riolering : ( +/-  € 2500,-- per aansluiting ) Houdt in aansluiting op riolering of in bepaalde gevallen vervanging van de huidige septic tank. Heeft de Gemeente plannen de betroffen gezinnen c.q. gedupeerden  geheel of gedeeltelijk te compenseren; of gaat men er van uit dat de burger dit betaald uit zijn “algemene reserve” onder de titel “post onvoorzien”?
( Ik besef terdege dat de Gemeente al een groot gedeelte compenseert; maar het blijft een enorm bedrag dat de gedupeerde moet opbrengen.) Schrap in ieder geval de 6 procent intrest.
 
 
François Babijn,
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :