Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpoldering Zwin (+bijlage). (16-03-2007) Brief aan Gemeente Knokke-Heist (BE).

Aan           : Gemeente Knokke-Heist.
Onderwerp: Ontpoldering Zwin.
Oostburg, d.d. 16-03-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De afgelopen maanden hebben we in de media tegenstrijdige standpunten vanuit de Gemeente Sluis kunnen vernemen m.b.t. de uitbreiding c.q. ontpoldering aansluitend aan het Zwin.
Burgemeester Sala, lid van het College in Sluis, heeft enige weken geleden via de media zijn steun toegezegd aan het College van de Gemeente Knokke-Heist; hij nam destijds dus duidelijk stelling tegen ontpoldering. Wie schetst onze verbazing toen we op 09-03-2007 in de krant vernamen dat het College van de Gemeente Sluis een positief advies afgaf aangaande uitbreiding (ontpoldering Willem-Leopoldpolder) Zwin. Daar komt nog bij dat in de Commissievergadering Ruimte van d.d. 13-03-2007 Wethouder Luijendijk, tijdens de behandeling van het agendapunt ‘voorstel inzake een reactie op de startnotitie MER voor het Zwin’, duidelijk stelling nam tegen ontpolderen. (Het College van de Gemeente Sluis bestaat uit vier personen, te weten, de Burgemeester en drie wethouders.)
De Gemeenteraad is in Nederland echter het hoogste beleidbepalende orgaan binnen de Gemeente en het College is derhalve in deze alleen gemachtigd om een advies af te geven. De uiteindelijke bevoegdheid m.b.t. stellingname voor of tegen uitbreiding van het Zwin d.m.v. ontpoldering, moet dus nog genomen worden door de Raad van de Gemeente Sluis. Daar het hier een Rijks Projecten Procedure betreft, moet dit meer gezien worden als een pro forma beslissing. De uiteindelijke doorslaggevende beslissingsbevoegdheid, aangaande de Nederlandse belangen, ligt bij het Rijk.
De enige invloed die de Gemeente Sluis kan uitoefenen bestaat er in aanvullende vragen te stellen (inspraakprocedure MER).
Tot slot wil ik nog opmerken dat de Gemeente Sluis binnen het betroffen gebied slechts een marginaal belang heeft van ongeveer tien hectare van het te ontpolderen geheel. Het College van de Gemeente Sluis stelt dat de wegen moeten worden aangelegd op de nieuw aan te leggen dijken in plaats van er achter en dat deze nieuwe dijken niet te hoog mogen worden. Het veiligheidsaspect en de verstoring van de vogelpopulatie nog buiten beschouwing gelaten, zou het de Gemeente Sluis m.i. dan ook sieren haar bemoeizucht enigszins te matigen en meer de nadruk te leggen op grensoverschrijdende samenwerking en goed nabuurschap.  
N.B. Tijdens de bijeenkomst in het Ledeltheater d.d. 13-03-2007 (inspraak MER Zwin) schitterde het College van de Gemeente Sluis door afwezigheid. Bij de behandeling van een dergelijk gevoelig dossier waarbij twee Buurgemeenten betrokken zijn acht ik dit onvergeeflijk en onacceptabel.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg (NL)
Tel.: 0031(0)117 452945, Fax: 0031(0)117 451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 

P.S. De oppositiepartijen binnen de Raad van de Gemeente Sluis,VVD, CDA en Gemeentebelangen, hebben overigens duidelijk stelling genomen tegen de voorgenomen ontpoldering aansluitend aan het Zwin.

BIJLAGE:

Ontpoldering (22-07-2004): Door de Raad van de Gemeente Sluis aangenomen motie tegen ontpoldering. - donderdag 22 juli 2004.

 
MOTIE
De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 22 juli 2004 te Sluis, kennis genomen hebbende van de brief van het College van B&W van de gemeente Sluis van 28 juni 2004 met betrekking tot haar standpunt aangaande ontpoldering,
 
overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen sinds de vroege middeleeuwen ontstaan is door tegen het water te strijden,
overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen ook in de toekomst zal moeten blijven strijden tegen het water om leven, welvaart, en voorspoed van de bevolking te kunnen zeker stellen,
 
overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen niet gered kan worden van een eventuele zeespiegelstijging door de dijken te slechten en het water binnen te laten,
 
Overwegende dat een eventuele verdere verdieping van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen compensatie op grond van de vogel en habitat richtlijn noodzakelijk zou kunnen maken,
 
Spreekt als haar mening uit dat ontpolderingen in het algemeen, en van gebieden gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Sluis in het bijzonder, niet acceptabel is.
 
Gaat over tot de orde van de dag