Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Parkeeronthaalkamer Nieuwvliet. (16-07-2007) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Parkeeronthaalkamer Nieuwvliet (+ bijlagen).
Oostburg, d.d. 16-07-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.
De aanleg van parkeeronthaalkamers binnen onze Gemeente Sluis is naar de mening van de Lijst Babijn een verkwisting van gemeenschapsgelden (zie bijlagen).
In het geval van Nieuwvliet praten we over de aanpassing van een bestaande parking, die slechts een paar dagen per jaar volzet was en waar het alleen aan een toiletvoorziening ontbrak.
 
Resultaat:
 1. na de aanpassing blijkt het aantal parkeerplaatsen niet te zijn toegenomen, wat in tegenstelling tot de opzet, er dan ook niet toe zal leiden dat de externe overlast (in de vorm van ongewenst parkeren in de berm) zal afnemen. (Toelichting: de dijken zijn op de bestaande parking aangebracht, evenals het onthaalgebouw; het kleine stukje uitbreiding compenseert dat verlies, waardoor het totale aantal parkeerplaatsen per saldo gelijk blijft.)
 2. er is voorheen nooit sprake geweest van duurzame wateroverlast. Nu parkeert men er geregeld tot de assen in de plassen.
 3. de dijken die aangebracht zijn onttrekken ‘het blik’ aan het oog en werken derhalve vandalisme en autodiefstal in de hand.
 4. bij het te voet betreden of verlaten van de parking loopt men het risico de benen te breken over de aldaar aangebrachte doorgroeistenen. Op een aantal moerassige plaatsen waar dergelijke doorgroeistenen gewenst zijn, ontbreken ze.
 5. de voorheen keurig gemaaide parking biedt nu een troosteloze aanblik door het weelderig tierende onkruid op met name de dijken die het geheel omzomen.
 6. de bomen zijn op het verkeerde moment aangeplant en staan dood te gaan.
 7. de vormgeving van het overdreven aantal vlaggen, welke zijn aangebracht rond het onthaalgebouw, maakt dat deze uitermate gevoelig zijn voor vandalisme. Over stijlvol gesproken. De bevestiging van de vlaggen aan de “stokken” d.m.v. zogenaamde kabelbinders (ty-raps) is niet echt stijlvol te noemen.

Vragen.
 1. Klopt het dat (door nalatigheid) de deadline m.b.t. het verkrijgen van Europese subsidie in navolging van de projecten ‘Euregiotuinen’ en ‘Groede Podium’ wederom in gevaar is geweest of is? Vanwaar anders deze overhaaste opening voorafgaande aan de voltooiing?
 2. Gezien het feit dat bij door de Gemeente Sluis geïnitieerde projecten de geplande budgetten structureel overschreden worden, wil de Lijst Babijn weten of de in het verleden genoemde € 826.000,--, het budget voor drie parkeeronthaalkamers, nog steeds toereikend is. Zo niet, willen wij met name van U vernemen met welk bedrag het budget in Nieuwvliet overschreden is.
 3. Het is de Lijst Babijn ter ore gekomen dat de bouwvergunning van het onthaalgebouw niet tijdig is aangevraagd; klopt dat? Zo ja, wat is daarvan dan de reden c.q. oorzaak en wie is daar in dat geval dan voor verantwoordelijk?
 4. De Gemeente heeft de verhuur van fietsen vanuit het onthaalgebouw aangekondigd; kunt U dat nog steeds garanderen? Zo nee, waarom niet?
 5. Is er geen of onvoldoende drainage aangebracht onder de parking, of heeft U een andere plausibele verklaring voor de permanente wateroverlast ter plaatse?

Voorstel.
Demp de sloot aan de zijde van de straat met de grond van de aangrenzende aangelegde dijk. De voordelen: ten eerste kan men op de zo ontstane ruimte een substantieel aantal parkeerplaatsen creëren. Ten tweede neemt het risico van vandalisme en autodiefstal af vanwege de vrije inkijk die daardoor ontstaat.
 
Advies.
Laat het bij deze ene parkeeronthaalkamer; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

Lijst Babijn
François Babijn (voorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax      : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl
 
N.B. Het krantenartikel in de PZC van d.d. 30-06-2007 vermeldde dat bij de onthaalkamer ook een opstapplaats voor de streekbus is. Op vertoon van de toeristenpas, verkrijgbaar bij deelnemende campings, kunnen toeristen ook deze zomer gratis mee met de bus tot aan Terneuzen en tot aan Knokke, aldus de krant.
Een bijdrage van gemeentewege aan deze “gratis” voorziening zou hier naar de mening van de Lijst Babijn op z’n plaats zijn. De Gemeente blijft hier o.i. in gebreke.