Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Euregiotuinen, Hof van Europa, De Kreeke. (10-09-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Euregiotuinen, Hof van Europa, De Kreeke.

Oostburg, d.d. 10-09-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Vragen naar aanleiding van de openbare informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst op 09-09-2008.

1.     Kan de Gemeente of de Gemeenteraad, i.v.m. de kwetsbaarheid van met name de oudere huizen in de omgeving van het project, opdracht geven om de benodigde heipalen te boren i.p.v. te slaan? Zo ja, wie betaalt dan het prijsverschil?

2.     Per welke datum wordt de windmolen verwijderd aan de Boomkreekweg en waarom? Wordt deze of een vervangende molen elders weer opgebouwd? Zo ja, waar?

3.     Gelet het feit dat het project gefaseerd wordt aangelegd en voorzien wordt dat de uiteindelijke realisatie meerdere jaren in beslag zal nemen, de vraag per welke datum de Dierkensteenweg wordt aangepakt?

4.     Wethouder Bolijn verklaarde in antwoord op een reactie vanuit de aanwezigen op de voorlichtingsavond dat Euregiotuinen de Gemeente tot op heden geen cent heeft gekost. Kunt U dat onderbouwd bevestigen? (Belastingdienst, Wellness, terugbetalen Europese subsidie). Stel dat het project door (markt)omstandigheden uiteindelijk niet volledig gerealiseerd wordt, is de Gemeente dan haar garantstelling van € 750.000,-- kwijt? De Stichting Euregiotuinen heeft de schuldeisers voor 70% uitgekeerd, klopt het dat de Gemeente ook voor dat uitgekeerde bedrag, ruim 1 miljoen, garant staat? Zo ja, moeten we dat bedrag dan ook als verlies incalculeren?

5.     Waarom is de met de inwoners van Hoogendamme overeengekomen tussenruimte van 43 meter tussen de nieuw te bouwen woningen en Hoogendamme, in de nieuwe nu gepresenteerde plannen niet nagekomen?

6.     (a) Kunt U garanderen, dat gezien de aanleg van de in totaliteit grote oppervlakte stilstaand water, er voor de omgeving geen muggenoverlast zal ontstaan? Mocht er onverhoopt toch overlast ontstaan en de bestrijding dure aanpassingen vergen, wie gaat dan die kosten dragen? (Chemische bestrijding is i.v.m. aanwezige “natuurwaarden” en geldende wetgeving meestal niet mogelijk.) (b) Hoe denkt U het water binnen het project op niveau te houden, gezien het feit dat het omringende waterniveau beduidend lager ligt? 

7.     Indien na een gedeeltelijke realisatie (eerste fase) blijkt dat deze geplande ‘kwaliteitswoningen’, die voornamelijk in de hogere prijsklasse vallen, door (markt)omstandigheden niet aan de man gebracht kunnen worden, beschikt de Gemeente dan over machtsmiddelen om te voorkomen dat het overige deel vervangen wordt door “ordinaire” rijtjeshuizen uit het goedkopere marktsegment, of heeft de Gemeente contractueel reeds alle macht uit handen gegeven?

8.     Er wordt een nieuw wellness centrum aangekondigd; is er deze keer wel een definitieve bindende overeenkomst ondertekend?

9.     Tijdens de vorige bijeenkomst werd door de projectleider gesteld dat het verplichte archeologische bodemonderzoek aanleiding zou kunnen geven om van locatie te veranderen voor de realisering van een eerste bouwfase; wordt dat gedeelte dan in een later stadium wel bebouwd en loopt de Gemeente niet het risico dat het project met een groot gat blijft zitten en de naam zodoende wederom moet worden gewijzigd? 

10. Hoe zit het trouwens met de destijds uitgegeven wedstrijdaanbesteding voor het plan Hof van Europa? Toen kwam Blauwhoed/Rabo als "winnaar" uit de bus, maar intussen is het plan al zeker minstens twee keer gewijzigd, dus wat is er over van het destijds gestelde kader?

11. Hoe zit het met de risicocontourlijnen van het bedrijf FUNDEX B.V.; wordt daar rekening mee gehouden?

12. Heeft er reeds een bodemonderzoek naar explosieven plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

13. Is er reeds onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige bodemverontreiniging? Zo nee, gaat dat nog gebeuren?

14. Waarom zijn er tijdens de informatiebijeenkomst voor de omwonenden, d.d. 03-09-2008 in de burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg, geen notulen opgemaakt waar de daar aanwezigen of derden op terug kunnen vallen voor informatie en gedane toezeggingen?

 

In afwachting van Uw antwoorden, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel. : 0117 452945,

Fax : 0117 451207, E-mail : info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl