Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Opzetten onderwijsinstelling in Zeeuws-Vlaanderen. (14-10-2008) Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland.

Aan          : het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: Art. 44 vragen m.b.t. het opzetten van een onderwijsinstelling voor en in samenwerking met Dow Benelux B.V. te Terneuzen.(Betreft: specifieke onderwijsinstelling van, voor en vlakbij de industrie.)

Hoek, d.d. 14-10-2008,

Geacht College,

Toelichting.

Hare Majesteit de Koningin noemde tijdens haar werkbezoek aan de Gemeente Sluis op 7 oktober j.l., de aanwezigheid van een universiteit of hoge school in de regio een probaat middel tegen vergrijzing. Zij gaf bij die opmerking tevens het advies om eens een kijkje te gaan nemen in Duitsland en te ervaren hoe men het vergrijzingsprobleem daar in die samenhang weet op te lossen.

Het werkbezoek van de Statencommissies op vrijdag 10 oktober j.l. aan Dow Benelux B.V. te Terneuzen (Dow Chemical Company is de grootste buitenlandse investeerder in Nederland) geeft voor de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), mede in het licht van wat de Koningin Beatrix bestuurders en bevolking in W.Z. Vlaanderen voorhield, aanlei-ding tot het stellen van art. 44 vragen aan Uw College.

Met name de opmerkingen en suggesties van de kant van het Dow-management over de onderwijssituatie in Zeeuwsch-Vlaanderen in het algemeen en in het bijzonder het ontbreken van, c.q. het tekort aan adequaat geschoolde kandidaten, die voor nieuwe instroom dienen te zorgen binnen Dow, heeft onze fractie zeer ter harte genomen.

De Hogeschool Zeeland (HZ) ligt, zo werd de Statenleden duidelijk gemaakt, te excentrisch van de “industriële cluster” in de Kanaalzone Z. Vlaanderen. Daardoor ontbreekt de gewenste aansluiting van onderwijs naar bedrijven, die dringend behoefte hebben aan gekwalificeerde medewerkers (bij Dow op dit moment minstens 600, waarvan 70 % MBO-4, dus niet alleen HBO). Gevraagd werd de politici aan deze (structurele) problematiek op provinciaal niveau aandacht te willen besteden. Onze fractie beoogt met deze schriftelijke vragen daartoe een aanzet te geven.

Vragen.

1.     Is Uw College met onze fractie van mening, dat het in het “algemeen belang” is en niet alleen in het belang van Dow Benelux B.V., om de wenselijkheid om te komen tot de oprichting/vestiging van deze door Dow en andere industriële ondernemingen in de Kanaalzone Z.Vlaanderen gewenste specifieke onderwijs-instelling (toegespitst technisch middelbaar en hoger onderwijs) in Zeeuwsch-Vlaanderen, tot beleidsaandacht te maken? Uiteraard in nauw overleg met het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, onderwijswereld e.d.

2.     Acht Uw College het zinvol om na analyse van de probleemstelling en bij vaststelling dat de noodzaak van zo’n opleidingsinstituut in de regio Zeeuwsch-Vlaanderen er inderdaad is, een haalbaarheidsstudie uit te voeren?

3.     Is Uw College in dit kader ook de mening toegedaan dat het inslaan van een dergelijke weg juist een probaat middel kan zijn om de vergrijzing terug te dringen en past in de discussie binnen het project “Onverkende Paden”?

In afwachting van Uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)