Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Behoud toeristische trekker schapenboerderij/schapenpark ‘Goede Hope’. (19-11-2008) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis namens de drie Oppositiepartijen in de Gemeenteraad van Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Behoud toeristische trekker schapenboerderij/schapenpark ‘Goede Hope’.
Oostburg, d.d. 19-11-2008,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.
In de media hebben we het volgende kunnen vernemen:
Schapenfokker Van Erp sluit deuren.
Schapenboerderij ‘Goede Hope’ tussen Breskens en Hoofdplaat gaat dicht. Eigenaar Jan van Erp ziet geen kans zijn bedrijf voort te zetten nu er rondom de fokkerij natte natuur wordt aangelegd.
Het steekt Van Erp dat er van de provincie wel koeien mogen grazen in de nieuwe natuur, maar dat zijn schapen niet welkom zijn.
Van Erp heeft op zijn boerderij een unieke collectie van ruim 400 schapen, behorend tot 44 verschillende rassen.
(Bron: teletekst Omroep Zeeland d.d. 17-11-2008.)

 

Op diezelfde datum hebben we tijdens de nieuwsuitzending van Omroep Zeeland, omstreeks 17.00 uur, het standpunt van Gedeputeerde M.J. Wiersma in deze kunnen vernemen. De Gedeputeerde vertelde dat de schapen van de familie van Erp wel in het ‘nieuwe natuurgebied’ mogen grazen, maar dat volgens hem het probleem erin bestaat dat omwille van het behoud van raszuiverheid van de verschillende schapenrassen, de plaatsing van specifieke vormen van afrastering vereist zijn en juist dat zou door Brussel in dergelijke gebieden niet worden toegestaan. Tevens vermeldde de Gedeputeerde dat de familie Van Erp een alternatieve locatie (grondstuk) had aangeboden gekregen, maar dat zij hier niet op in waren gegaan.
Dhr. Van Erp heeft in een telefonisch onderhoud, d.d. 19-11-2008, toegelicht dat het aangebodene een stuk grond betrof van ± 1,5 hectare, gelegen op ± 1 kilometer afstand van zijn boerderij. Hij voegde er aan toe dat hij momenteel de beschikking heeft over ± 4,5 hectare en dat derhalve de aangeboden oppervlakte i.c.m. de voor hem te overbruggen afstand er toe geleid hebben niet in te gaan op het aanbod. Tot slot voegde hij, in antwoord op één van onze vragen, er aan toe dat er nooit een aanbod voor bedrijfsverplaatsing is gedaan.   

 

(Wij constateren dat er door beide partijen tegenstrijdige uitlatingen worden gedaan.)

 

Vragen.
1.     Is Uw College met ons van mening dat het niet alleen in het belang is van de familie Van Erp, maar vooral ook in het belang van de Gemeente Sluis, dat deze toeristische trekker, welke tevens dienst doet als zorgboerderij, voor West Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft?
2.     Deelt Uw College onze mening dat de Gemeente Sluis bepaalde verplichtingen heeft aan de familie Van Erp, die zich op verzoek van de toenmalige gemeente Oostburg op deze locatie gevestigd heeft?
3.     Is Uw College bereid in overleg te treden met het Provinciebestuur en zo nodig met Brussel teneinde het door ons gewenste resultaat te bereiken?
4.     Is Uw College het eens met onze zienswijze dat vanwege het ‘algemeen belang’ dat met deze kwestie gemoeid is, er op z’n minst, gezien de tegenstrijdige uitlatingen, een onderzoek ingesteld dient te worden naar de ware feiten en dat wellicht alleen al een bemiddelende rol tussen betrokken partijen tot resultaat zou kunnen leiden?
5.     Is Uw College bereid in de komende vergadering van de Gebiedscommissie uitleg te vragen waarom er onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de familie Van Erp?

 

Tot besluit willen wij U er op wijzen dat het naar onze mening tegen alle logica indruist aan de ene kant na te streven (recreatie)natuur aan te leggen teneinde het toerisme te bevorderen (bijvoorbeeld Cletumspolder, Waterdunen) en dat aan de andere kant een toeristische trekker het veld dient te ruimen als gevolg van de aanleg van die ‘nieuwe natuur’.

 

In afwachting van Uw beantwoording, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

 

 

N.B. Dit bedrijf heeft zich hier (nu bijna negen jaar geleden), op verzoek van de voormalige Gemeente Oostburg, gevestigd.
Het bedrijf is zonder hulp van subsidie opgestart en functioneert ook tot op de dag van vandaag nog steeds zelfstandig zonder aanspraak te moeten maken op subsidie.

Dit familiebedrijf is inmiddels geworteld in ons gebied en heeft Europees breed faam verworven op het gebied van instandhouding zeldzame schapenrassen.