Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Persbericht actiecomité Waterdunen Nee! (22-01-2010)

Persbericht actiecomité Waterdunen Nee!

 

Onderwerp: Waterdunen (reactie op artikel “Voor Waterdunen zijn is geen taboe meer.”) PZC d.d. 21-01-2010.

Oostburg, d.d. 22-01-2010,

 

 

De werkgroep Waterdunen-Groede, bestaande uit voorstanders van ‘Waterdunen’, claimt geen ongefundeerde uitspraken te doen. Maar vervolgens stelt deze werkgroep wel dat er een heleboel werkgelegenheid bij komt.

 

Het rapport ‘Regionale effecten Waterdunen’ vermeldt een schatting: 48 directe en 96 indirecte arbeidsplaatsen.

Wij, ‘actiecomité Waterdunen Nee!’, vinden het aantal geschatte arbeidsplaatsen niet in verhouding staan tot de investering.

Geef ons dat budget van 200 miljoen euro en wij garanderen u een veelvoud van het vernoemde aantal arbeidsplaatsen.

Daarbij rijst ook nog de vraag hoeveel arbeidsplaatsen er zullen verloren gaan direct en indirect in de landbouwsector, algemeen tijdens de overlast van de ± 5 jaar durende aanleg en hoeveel nog na afronding bij concurrerende bedrijven in de recreatiesector?

 

De werkgroep noemt ook nog ‘Marquenterre’ (Frankrijk) als positief voorbeeld.

Actiecomité Waterdunen Nee! is in het bezit van een rapport waaruit blijkt dat het aantal bezoekers van dat park afneemt en dat toeristen ter plaatse voornamelijk op de kust af komen.

 

Onze alternatieven zijn o.a.:

·        stimuleer de aanleg van slecht- c.q. elk weer voorzieningen; voorbeeld ‘Salt Life Paradise’.

·        aanleg kusttram.

·        jachthaven Cadzand-Bad inclusief pier. 

 

Tevens willen wij nogmaals wijzen op een passage in de ‘notitie herziening uitgangspunten MKBA’ door de Rebelgroep (febr. 2007).

Resultaten: ,,Het blijkt dat de saldi van alle varianten positief is. Opgemerkt blijft dat de getallen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Verder blijkt dat de drie varianten die ruimtelijke kwaliteit nastreven, minder goed scoren dan de basisvariant (veiligheidsvariant). De reden hiervan is dat de investeringen in ruimtelijke kwaliteit (recreatienatuur en kernnatuur) nogal fors zijn terwijl de baten hiervan soms moeilijk in euro’s uit te drukken zijn”.

 

Positief saldo kosten en baten:

Veilig zonder Waterdunen’ 32,8 miljoen euro,

‘Gevarieerd Waterdunen’ 13,9 miljoen euro

‘Natuurlijk Waterdunen’ 2,6 miljoen euro.

 

N.B. Uit een recent verslag (december 2009) blijkt dat de aangepaste kostenraming zorgen baart; er is namelijk sprake van een kostenstijging!

 

En last but not least, in 2009 is door een onafhankelijk bureau een a-selecte steekproef gehouden onder de bevolking van West Zeeuws-Vlaanderen. De uitkomst van deze steekproef geeft aan dat 81 % van de bevolking tegen ontpolderen is! Een duidelijk bewijs van de maatschappelijke weerstand tegen dit soort plannen.

 

Tot slot.

De vrijwillige grondverwerving is een farce. Als je betrokken grondeigenaren jarenlang onder druk zet, kun je dan nog spreken van vrijwillige grondverwerving!?

Waterdunen Nee! heeft geen budget, geen vergaderruimte, geen specialisten die ons gratis ter zijde staan, maar gelukkig kunnen wij wel rekenen op brede steun. Daarom blijven wij doorgaan, ook al zou op termijn de grond zogenaamd “vrijwillig” worden verworven.

 

De bevolking kan op 3 maart a.s. bij de gemeenteraadsverkiezingen laten zien hoe zij over de ontpolderingsplannen denkt. 

 

 

Hoogachtend, en altijd tot nadere informatie bereid,

 

Namens ‘Waterdunen Nee!’,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207

A. Rosendaal

I. Mulder-Bansema

E-mail  : info@waterdunennee.nl                                                                 

Website: www.waterdunennee.nl