Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie Strooizout. (01-12-2010) Motie m.b.t. strooizout t.b.v. de Besluitvormende Raadsvergadering van 23-12-2010.

MOTIE STROOIZOUT

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 23 december 2010,

 

Constaterende dat:

·       het strooibeleid volgens het college geen wijzigingen heeft ondergaan;

·       de gemeente Sluis niet langer een kist met strooizout in alle kernen beschikbaar stelt;

·       hierdoor veel – vooral oudere – inwoners ernstig zijn gedupeerd omdat zij vaak aangewezen zijn op vrijwilligers om hun stoepen sneeuw en ijsvrij te maken en de gemeente o.i. redelijkerwijs niet kan verlangen dat die vrijwilligers dan ook nog moeten opdraaien voor de kosten van het strooizout;

·       er zich reeds veel ongelukken hebben voorgedaan door slecht schoonmaken van de trottoirs en achterpaden en dat niet alleen veel leed maar ook maatschappelijk veel kosten met zich meebrengt;

 

Overwegende dat:

·       het niet langer verstrekken van gratis zout o.i. in strijd is met de doelstelling in het manifest dat de gemeente Sluis samen met andere overheden heeft ondertekend, aangaande verkeersveiligheid, met als titel ‘Op weg naar 0’ (0 staat voor streefgetal aantal verkeersslachtoffers);

·       zorg dragen voor de veiligheid van onze inwoners tot de kerntaken behoort;

·       de leefbaarheid van de kernen juist in de winter van groot belang is;

·       de kosten van strooizout gering zijn (± 60 euro per ton zout);

·       mocht er onverhoopt een tekort aan strooizout ontstaan, wij de gemeente daarvoor verantwoordelijk houden, omdat iedere gemeente lering heeft kunnen trekken uit de winter van 2009 – 2010 en voldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op het nieuwe winterseizoen;

 

Draagt het college op:

·       alle kernen in de gemeente Sluis zo spoedig mogelijk te voorzien van één of meerdere kisten met strooizout;

·       het voor particulieren mogelijk te maken op bepaalde tijdstippen gratis strooizout bij één van de vier werkplaatsen af te halen;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn, Fractie Nieuw Gemeentebelang en Fractie Helder Zeeuws