Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE PARTIJ VOOR ZEELAND tegen windmolens/windturbines + toelichting. (15-04-2011) Motie bestemd voor vergadering Provinciale Staten van Zeeland d.d. 15-04-2011.

MOTIE tegen windmolens/windturbines

van de leden François Babijn en Johan Robesin/ Partij voor Zeeland (PvZ)

 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2011.

 

Constaterende dat:

 • bepaalde gebieden binnen de provincie Zeeland zijn aangewezen als ‘Nationaal Landschap’;
 • het toerisme en de recreatie gebaat zijn bij rust, ruimte en weidse vergezichten;
 • de provincie Zeeland zich voor wat betreft wonen, recreatie en toerisme profileert als een provincie waar rust, ruimte en weidsheid te vinden zijn;
 • deze economische pijlers wonen, recreatie en toerisme het voor een groot deel moeten hebben van de bijzondere landschappelijke kenmerken zoals o.a. boeiende vergezichten en horizon;
 • de provincie Zeeland, na de realisering van het huidige contingent windmolens/windturbines ruimschoots heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting en daar komt nog bij dat wij met onze kerncentrale ook al een substantiële bijdrage leveren aan de reductie van onze CO2 uitstoot;
 • er onvoldoende draagvlak onder de bevolking bestaat voor het plaatsen van windmolens/windturbines;

 

Overwegende dat:

 • windmolens/windturbines alleen rendabel zijn door subsidies (uitspraak voormalig VVD - lijsttrekker Mark Rutte: ,,Windmolens draaien op subsidie”);
 • een vertegenwoordigster van NUON tijdens een opiniërende discussiebijeenkomst op 12-04-2011 (gemeente Sluis) in antwoord op vragen bevestigde, dat windmolens/windturbines momenteel zonder subsidie niet rendabel te exploiteren zijn;
 • de winst voor het milieu nihil is omdat conventionele centrales (kolen, gas) als back-up moeten worden bijgebouwd en die centrales bovendien nog een veel slechter rendement opleveren, omdat ze moeten worden ingeschakeld op het moment dat de windmolens/windturbines geen energie leveren en derhalve niet op een constant hoogrenderend vermogen kunnen draaien;
 • de kosten- batenanalyse m.b.t. windmolens/windturbines voor onze provincie negatief uitvalt;
 • het landschap van de provincie Zeeland met haar kenmerkende unieke open karakter zal worden aangetast door de bouw van nog meer en grotere windmolens/windturbines inclusief de mogelijk extra benodigde hoogspanningsmasten; m.a.w. dat het plaatsen van nieuwe en grotere windmolens/windturbines ontegenzeggelijk zal leiden tot een verdere onaanvaardbare landschaps- en horizonvervuiling;
 • het plaatsen van windmolens/windturbines op zee een veiligheidsrisico inhoudt vanwege het feit dat ze blinde vlekken veroorzaken op de scheepsradar;
 • eerdergenoemde economische pijlers hiervan blijvende schade zullen ondervinden;

 

Draagt het college op:

·        geen medewerking te verlenen aan verzoeken (van o.a. de Rijksoverheid) om nieuwe of grotere windmolens/windturbines op het grondgebied van de provincie Zeeland te plaatsen en actief bezwaar te maken indien er in de nabijheid van ons Zeeuwse grondgebied (bijvoorbeeld voor onze kust) initiatieven m.b.t. windmolens/windturbines ontplooid zouden worden;

·        dit schriftelijk vast te leggen (o.a. in het Integraal Omgevingsplan en bestemmingsplannen);

·        de Rijksoverheid van dit oordeel op de hoogte te stellen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),

 

François Babijn

 

Johan Robesin

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mondelinge toelichting bij motie.
 

 

Geachte voorzitter, leden van het college, collega Statenleden en aanwezigen,

 

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland dient bij deze een motie in m.b.t. windmolens/windturbines en hoopt daarbij voldoende steun te krijgen van andere fracties teneinde een verdere aantasting van ons mooie Zeeuwse polderlandschap en de in onze ogen inefficiënte besteding van gemeenschapsgelden, tegen te kunnen gaan.

 

Onze stelling is dat er zonder subsidie geen windturbines gebouwd zouden worden; een vertegenwoordigster van NUON bevestigde dat eerder deze week nog tijdens een opiniërende discussiebijeenkomst in de gemeente Sluis.

Daar komt nog bij dat de resultaten van diverse studies wijzen op de afname van wind en windkracht en daardoor de voorspiegelde rendementen nog lager zullen uitvallen.

Het ontbreken van voldoende draagvlak bij de Zeeuwse bevolking, de gezondheidsrisico’s (o.a. veroorzaakt door laagfrequent geluid), de veiligheidsrisico’s (losrakende wieken, blikseminslag, grote hoeveelheden kankerverwekkende hydrauliek olie die in het milieu terecht kunnen komen en het veroorzaken van blinde vlekken op radar van schepen en vliegtuigen) zijn voor onze fractie eveneens doorslaggevende factoren waarom wij windturbines afwijzen.

 

Tot slot wil onze fractie nog benadrukken dat de Partij voor Zeeland voorstander blijft van kernenergie; dat is in onze ogen wel een efficiënte mogelijkheid om klimaatdoelstellingen te halen en qua energiebehoefte zelfvoorzienend, m.a.w. minder afhankelijk te worden van het buitenland.

 

Ik dank u voor uw aandacht; hier wil ik het graag bij laten voorzitter.