Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE VAN AFKEURING. (23-05-2011) Motie bestemd voor Statenvergadering van d.d. 23-05-2011.

M O T I E van afkeuring m.b.t. informatievoorziening “Project Waterdunen”,

van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

 

Provinciale Staten van Zeeland,

in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2011

 

overwegende dat

 

  • op 17 december 2010 Provinciale Staten in meerderheid hebben besloten om het onteigeningstraject voor “Project Waterdunen” in te zetten;
  • de afwegingen, welke bij die besluitvorming werden gemaakt, met name gebaseerd waren op de door het College van GS verstrekte informatie, niet alleen inhoudelijk, maar ook over de stand van zaken met betrekking tot de grondverwerving;
  • het steeds had ontbroken en ook op 17 december 2010 nog ontbrak aan een juiste, betrouwbare, werkbare informatieverstrekking en voorstelling van zaken;
  • Provinciale Staten deze moeilijke stap in het proces moesten maken op grond van de summiere informatie in het onteigeningsvoorstel, alsmede - naar nu blijkt -  misleidende mondelinge informatie van projectleider en Gedeputeerde;
  • het feit dat Provinciale Staten in december 2010 bepaalde informatie niet hebben gekregen, wijst op de aanwezigheid van geheime dan wel vertrouwelijke informatie;
  • de wel verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de inhoud van de persoonlijke dossiers, zoals die ter inzage liggen;
  • deze hele gang van zaken niet in overeenstemming is met artikel 13 van de gedragscode bestuurlijke integriteit Provincie Zeeland uit 2004;

 

Spreken uit dat

deze gebrekkige en onzorgvuldige informatieverstrekking kan hebben geleid tot besluitvorming, die bij een volledig, correct en betrouwbaar overzicht van feiten, mogelijk een andere zou zijn geweest dan op 17 december 2010 het geval was en daarom onze afkeuring verdient.

 

Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)