Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Windturbines (08-07-2011) MOTIE Windturbines bestemd voor Statenvergadering d.d. 08-07-2011 namens de Partij voor Zeeland.

MOTIE Windturbines

van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 8 juli 2011,

 

Constaterende dat:

 

·        Minister Schultz van Haegen heeft aangegeven plannen te hebben met betrekking tot plaatsing van windturbines in Zeeland;

 

Overwegende dat:

 

·        extra windturbines of vervanging door grotere exemplaren op land en daarmee samenhangend het uitbreiden van bovengrondse hoogspanningsnetwerken, ernstige aantastingen van ons dierbare Zeeuwse landschap betekenen;

 

Draagt het college op:

 

·        in principe geen medewerking te verlenen aan verzoeken tot uitbreiding van het windturbineareaal op het grondgebied van onze provincie Zeeland en geen vervanging van kleine windturbines door grotere toe te staan;

·        de mogelijkheid voor uitzonderingen open te houden, met dien verstande, dat per aanvraag goedkeuring van Provinciale Staten is vereist;

·        dit schriftelijk vast te leggen (o.a. in het Integraal Omgevingsplan en bestemmingsplannen);

·        de Rijksoverheid van dit oordeel op de hoogte te stellen;

 

 

François Babijn

 

Johan Robesin