Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Proefproject 'Zeeuwse Tong'. (13-09-2011) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. het project Project 'Zeeuwse Tong'.

Aan           : het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. het project Project Zeeuwse Tong. (Conform afspraak commissie Economie en Mobiliteit d.d. 12-09-2011).

Oostburg, d.d. 13-09-2011,

 

 

 

Geacht College,

 

Door omstandigheden, waar de Statenfractie van de Partij voor Zeeland geen verantwoordelijkheid voor draagt, zijn wij, conform overeengekomen in de commissie Economie en Mobiliteit van 12 september jl., genoodzaakt om onze vragen, welke wij begin dit jaar reeds aan uw College gesteld hebben, opnieuw, maar nu in de vorm van artikel 44 vragen, aan u voor te leggen.

 

N.B. Onze Statenfractie heeft besloten de vragen op zich één op één over te nemen en niet aan te passen aan de actualiteit.

 

Vragen inclusief toelichting.

·        Zeeuwse Tong overweegt Solea over te nemen wegens de grote kennis over het kweken van vis. Kan uw College aangeven waarom? Want vorig jaar ging Solea failliet ondanks een garantstelling van € 500.000,-- door de provincie Noord-Holland.

·        Hoe komt het, naar de mening van uw College, dat men niet in staat is binnen een kort tijdsbestek tongen te verplaatsen of warmer water toe te voegen teneinde het doodvriezen te voorkomen?

·        Kan uw College aangeven waarom men geen preventieve maatregelen ter voorkoming heeft getroffen naar aanleiding van de steeds betrouwbaarder wordende weersvoorspellingen?

·        In antwoord op vragen van onze fractie d.d. 17-01-2011 was nog niet duidelijk welk percentage tong er verloren was gegaan. Kan uw College nu inmiddels wel aangeven welk percentage van de “proefdieren” er verloren is gegaan?

·        De directeur/eigenaar van zagerkwekerij Topsy Baits in Wilhelminadorp en tevens eigenaar van Dragon Baits in Wales (Bert Meijering), stelt dat hij in het eerste jaar 90% sterfte onder de zagers had en in het tweede jaar 80%. Inmiddels heeft hij een succesvol bedrijf opgebouwd dat exporteert naar 40 landen. Deze zelfde directeur, met ruime ervaring op het gebied van aquacultuur, geeft onomwonden aan, in de Provinciale uitgave ‘Naar een ruimtelijke strategie voor aquacultuur’, dat hij niet gelooft in de Zeeuwse tong. ‘Tong is een heel dure vis’, wat hem betreft, kun je beter zeeforel gaan kweken. Hoe serieus neemt uw College dergelijke uitspraken?

·        In antwoord op onze vorige vragen stelt uw College dat het doel van het project is voldoende kennis en ervaring te genereren om ondernemers succesvol met deze kweekmethode te laten beginnen. Is dat, naar de mening van uw College, niet volledig in tegenspraak met de uitspraak in de Provinciale uitgave ‘Aquacultuur in Zeeland: de blauwe revolutie’ (pag. 43); ik citeer: ,,Het plan Zeeuwse tong heeft als concreet doel over 10 jaar in Zeeland 15.000 ton tong per jaar te produceren”?

 

In inmiddels, gezien het voortraject, uiterst hooggespannen verwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.