Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. 'Het Zwin'. (18-10-2011) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland, aan Gedeputeerde Staten m.b.t. 'Het Zwin'.

Aan           : het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. Het Zwin, n.a.v. een bijeenkomst te Knokke-Heist d.d. 13-10-2011. (+ Bijlage.)

Oostburg, d.d. 18-10-2011, 

 

 

Geacht College,

 

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland stelt schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde aan uw College m.b.t. ‘Het Zwin’, n.a.v. een bijeenkomst te Knokke-Heist (BE) d.d. 13-10-2011, alwaar de daar aanwezige panelleden (waaronder een Belgische en een Nederlandse Gedeputeerde), antwoord gaven op vragen van aanwezigen.

 

Toelichting + vragen.

Zowel de voltallige gemeenteraad van de gemeente Sluis, een aantal schepenen (wethouders) van de gemeente Knokke-Heist (BE) en last but not least onze eigen Commissaris van de Koningin, hebben te kennen gegeven positief te staan t.o.v. de aanleg van een vlonderverbinding ter hoogte van het strand, tussen Nederland en België.

Uit de reactie van de panelleden bleek dat men hier totaal niet van op de hoogte was.

  • Is uw College bereid de nodige stappen te ondernemen om, ten eerste alle betrokken partijen waaronder beide gemeente –en Provinciebesturen inclusief natuurorganisaties aan weerszijden van de grens, te proberen te overtuigen van het nut en de noodzaak (veiligheid en toegankelijkheid) om een dergelijke verbinding te realiseren en ten tweede, als stap één hopelijk tot een eensgezind positief besluit zal hebben geleid, al het mogelijke te ondernemen om de financiering (o.a. in de vorm van subsidies) daarvoor rond te krijgen?

 

Dijkveiligheid.

Op de vraag of het veiligheidsniveau van de ‘primaire waterkering’ (zeedijk) bij de aanpak van ‘Het Zwin’ (inclusief ontpoldering Willem-Leopoldpolder e.d.) op hetzelfde niveau als Nederland (1 : 4000) gebracht zou worden, antwoordde de Belgische Gedeputeerde G. de Corte ontkennend; 1 : 1000 was zijn antwoord.

In de media werd dit antwoord later gecorrigeerd naar 1 : 4000 door de Nederlandse Dijkgraaf mr. drs. A.J.G. Poppelaars.

Feit blijft echter dat het “Zwin uitkijkgebouw” geïntegreerd wordt in de ‘primaire waterkering’ (zeedijk), dus deel gaat uitmaken van die waterkering; een dergelijke constructie roept bij ter zake deskundigen de nodige vragen op.

  • Kan uw College, met feiten onderbouwd, klip en klaar bewijzen dat het veiligheidsniveau van de ‘primaire waterkering’ (zeedijk) aan de Belgische zijde van de grens, op hetzelfde niveau wordt gebracht als in Nederland het geval is (1 : 4000)?

 

Verziltingrisico’s.

In antwoord op vragen aangaande verziltingrisico’s gaf het panel te kennen dat men de mogelijkheid van een (kwel)afwateringskanaal aan het onderzoeken is.

Kan uw College bevestigen dat daarmee de eerdere plannen, het plaatsen van pompen om de 25 meter, volledig van de baan zijn en zo ja, deelt uw College dan onze vrees dat daarmee de toekomstige verziltingrisico’s niet alleen aan de Belgische, maar ook aan de Nederlandse zijde van de grens zijn toegenomen?

 

Vossenoverlast.

Een vogelpark zonder (broed)vogels is niet aantrekkelijk voor bezoekers.

Ziet uw College mogelijkheden voor een, in samenspraak met onze Belgische Zuiderburen, grensoverschrijdende aanpak van deze problematiek?

 

Toegankelijkheid internationaal Fietspad.

De huidige fiets/wandelverbinding tussen Nederland en België, ter hoogte van ‘Het Zwin’, bestaat uit een ‘schelpenpad’, gelegen aan de landzijde van de ‘Internationale Dijk’. In de nieuwe situatie komt deze verbinding te vervallen. Er zal een vervangende fiets/wandelverbinding worden gerealiseerd, aan zeezijde, op een nieuw aan te leggen dijk, hetgeen t.o.v. de huidige situatie een omweg van ongeveer 3,5 kilometer betekent.

  • Gezien de problematiek die ter hoogte van Ossenisse speelt, wil onze Statenfractie van uw College vernemen, of de toegankelijkheid van dat toekomstige fiets/wandelpad aan zeezijde, het gehele jaar door gewaarborgd is en blijft?

Tot slot wil de Statenfractie van de Partij voor Zeeland graag van uw College vernemen of u ook het ‘Kwaliteitsteam Zeeland’ van de Provincie hier nauw bij wil betrekken, gezien het feit dat zij de opdracht hebben gekregen mogelijke stimulansen, aangaande de leefbaarheid van de kern Retranchement, nader te onderzoeken?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.