Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Website gemeente Sluis. (27-06-2012) Brief aan de raad en het college van de gemeente Sluis namens Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang d.d. 27-06-2012.

Aan            : De raad en het college van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Website gemeente Sluis.

Oostburg, d.d. 27-06-2012,

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting.

De raadsfracties van de Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang trekken aan de bel, naar aanleiding van een "vage" offerte die is uitgebracht door een firma welke op 198 km. afstand van onze gemeente gevestigd is, aangaande het in kaart brengen van de "mogelijke gebreken" van de website van de gemeente Sluis.
Landelijk scoort de website van de gemeente Sluis al jaren benedenmaats en
doorlopend wordt er "beterschap" toegezegd. Tastbare resultaten blijven echter steeds weer uit.
Voorbeeld: het abonneren op een nieuwsbrief  m.b.t. verleende en aangevraagde bouwvergunningen was bij de oude website wel mogelijk en bij de "nieuwe", ondanks herhaald aandringen, nog steeds niet.

Vragen.
  1. Kan uw college het totaalbedrag (inclusief kosten ambtelijke uren) aangeven dat onze gemeente tot op heden heeft geïnvesteerd in de "nieuwe" huidige website die de gemeente Sluis oorspronkelijk als prijs gewonnen heeft?
  2. Is uw college voornemens om in te gaan op voorliggende "vage offerte", waarin slechts de prijs genoemd wordt van het 'vooronderzoek' en niet de totaalprijs voor het uitvoeren van de totale 'officiële inspectie'?
  3. Beseft uw college dat het hier in feite een onderzoek betreft waarvan bij voorbaat de conclusie al vast staat en dat daarna alsnog geïnvesteerd dient te worden in het aanpassen van de website?
  4. Is uw college met ons van mening dat het wellicht zinvoller is om zonder 'vooronderzoek' en 'officiële inspectie' de website meteen aan te laten passen naar voorbeeld van gemeenten die wel voldoende scoren met hun website?
  5. Is uw college bereid plaatselijke, binnen onze gemeente Sluis gevestigde bedrijven, de kans te geven om een offerte uit te brengen; zo nee, waarom niet?
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 

Hoogachtend,

Lijst Babijn,                                                                      Nieuw Gemeentebelang,