Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT WINDTURBINES. (20-09-2012) AMENDEMENT Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 28-09-2012.

Omgevingsplan 2012-2018                                    
AMENDEMENT WINDTURBINES
 
van de Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 28 september 2012,
 
Overwegende dat:
  • een meerderheid van de Tweede Kamer op 6 juli 2012 heeft besloten om de bouw van windturbines op land voorlopig stil te leggen, omdat men met name eerst meer duidelijkheid wil hebben over de gevolgen voor de omgeving;
  • Provinciale Staten van Noord-Holland op voordracht van Gedeputeerde Staten hebben besloten, dat vanuit de doelen van ruimtelijke kwaliteit en een goed woon- en leefklimaat in het beleid en de regelgeving een restrictieve koers met betrekking tot windturbines op land zal worden ingezet;
 
Spreken als hun mening uit dat:
  • windturbines o.a. de horizon vervuilen, zorgen voor geluid -en trillingsoverlast (ultrasoon) en daarmee een negatieve impact op de volksgezondheid en het toerisme kunnen hebben;
  • daarenboven windturbines alleen rendabel kunnen worden geëxploiteerd m.b.v. subsidies en 'het algemeen belang' daar niet mee gediend is;
 
Besluit:
het Omgevingsplan 2012-2018 vast te stellen met dien verstande, dat in hoofdstuk 3.1.4. Energie, Inzet Provincie, de tekst:  ,,Voor windenergie draagt Zeeland in 2020 minimaal 500 MW bij aan de landelijke ambitie in Nederland van 6000 MW op land." , wordt geschrapt.
Onder de kop Windenergielocaties, de tekst: ,,Verder kunnen windenergieprojecten gerealiseerd worden op eerder benoemde 'overige locaties'. Deze locaties zijn limitatief op Kaart 2 - Energie weergegeven. Op de overige locaties is vervanging van de huidige windturbines door hogere toegestaan en kan het aantal windmolens onder voorwaarden beperkt toenemen (maximaal twee per locatie).",wordt geschrapt.
Hierna de passage: ,,Het maatwerk bij windenergieprojecten wordt aan de gemeenten overgelaten. Het provinciaal beleid kent geen bepalingen ten aanzien van masthoogtes, rotordiameters of het aantal te plaatsen turbines." wordt geschrapt.
Vervolgens in de zin: ,,Plaatsing van windmolens hoger dan 20m is op land buiten de genoemde locaties niet mogelijk.", de passage 'hoger dan 20 meter' wordt vervangen door: 'hoger dan 15 meter'.
Tot slot onder de kop Kleine windmolens, de tekst: ,,Het plaatsen van turbines op gebouwen en turbines met een tiphoogte tot 20 m is primair een zaak van de gemeenten.", de passage '20 m' wordt vervangen door '15 meter'. 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn                                                          Johan Robesin