Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (25-02-2013) Vragen gericht aan de Raad en het College van de gemeente Sluis namens Lijst Babijn.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Waterdunen.
Oostburg, d.d. 25-02-2013,
 
 
Geacht College,
 
Vragen + toelichting
Is een investering door de gemeente Sluis in een parkeerplaats (1000 parkeerplaatsen) Waterdunen verantwoord?
Realisatie parking is voorzien in 2014. Einddatum realisering Waterdunen mogelijk pas in 2025.
 • Kan uw College onderbouwen of en zo ja welk rendement er gedurende die jaren (“aanlegfase” van Waterdunen) wordt voorzien en welk rendement er voor de jaren daarna wordt voorzien?
Tijdens een aantal topdagen in de zomer staan er ter plaatse, volgens uw College, naar schatting ongeveer 600 auto’s in de berm geparkeerd.
 • Kan uw College onze fractie verzekeren dat er, nadat de parking is gerealiseerd, niet langer auto’s in de berm zullen kunnen of mogen parkeren, wie dat gaat handhaven, of en zo ja welke kosten daar aan verbonden zijn en hoe u dat denkt te verwezenlijken; want anders parkeren die auto’s, na realisering van de parking, nog steeds in de berm, want dat is een stuk goedkoper?
 
In het raadsvoorstel stelt uw College voor om een bedrag van afgerond € 1.384.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop en aanleg van een parkeerterrein, waarbij de netto-opbrengst door de grondtransacties ad € 987.460 wordt ingezet als gedeeltelijk dekkingsmiddel.
 • Mogen wij hieruit concluderen dat u in de onderhandelingen met het Provinciebestuur, waar volgens u sprake was van 2 ton meer of minder, heeft verloren en u nu de hoofdprijs betaald?
 • Kan uw College uitleggen waarom de GREX2012 een “vergoeding Sluis  voor parkeerterrein (deels in grond)” vermeldt van € 1.308.297 en uw College de gemeenteraad verzoekt een bedrag van € 1.384.000 te voteren? Gaarne uw uitgebreide toelichting.
 • Kan uw College aangeven waarom in het voorstel het Waterschap Scheldestromen gronden van de gemeente Sluis verwerft tegen een lagere taxatiewaarde en de Provincie Zeeland tegen een vastgestelde waarde?
 
In het raadsvoorstel stelt uw College tevens voor om een bedrag van € 109.000 excl. btw beschikbaar stellen voor het aanschaffen en plaatsen van 7 ticketautomaten ten behoeve van het invoeren van betaald parkeren op 2 parkeerterreinen (aan de Walendijk en nabij Nieuwe Sluis ten westen van Breskens).
 • Wij willen graag van uw College vernemen of de gemeente het BTW bedrag wel of niet dient te betalen.
 
En last but not least stelt uw College voor om een bijdrage in de explosievenruiming aan de provincie te verstrekken van 50% van de werkelijke kosten met een maximum van € 500.000 en aan deze bijdrage de voorwaarde te verbinden dat de gemeente hiervoor eerst compensatie ontvangt in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (maatstaf 24a: 400 woningen à € 2.000).
 • Kan uw College klip en klaar bevestigen dat het hier een verzoek betreft en geen verplichting om “een bijdrage in de explosievenruiming aan de provincie te verstrekken van 50% van de werkelijke kosten met een maximum van € 500.000”; het raadsvoorstel vermeldt immers: ,,De geraamde kosten voor het opruimen bedragen €1.000.000 en komen overeenkomstig het door u vastgestelde NGE-beleid geheel voor rekening van de provincie”!?
 • Zo ja, graag een uitgebreidere toelichting over het hoe en het waarom en tevens willen wij van uw College vernemen of en zo ja welke gevolgen het heeft voor de gemeente Sluis, indien de raad deze bijdrage niet goed keurt?
Het raadsvoorstel vermeldt tevens m.b.t. dit thema de slotzin: ,,Er resteert (wanneer de inkomsten verkregen worden) een ruim bedrag om elders problemen ten aanzien van het op ruimen van explosieven (wanneer er geen inkomsten zijn) te betalen”.
 • Betekent dit dat uw College voor stelt om na betaling van de 5 ton, de resterende 3 ton te reserveren voor mogelijke ruiming van explosieven en dit restant niet wordt toegevoegd aan de algemene reserve en zo ja, kunt u dan aangeven waarom uw College deze handelswijze bezigt?
 
In het raadsvoorstel lezen wij dat de gemeente geruime tijd geleden 4 hectare grond heeft aangekocht buiten het plangebied Waterdunen ten behoeve van een ruiling voor realisering van een parkeerterrein.
 • Wij willen graag van uw College vernemen op welke datum uw College deze aankoop heeft gedaan, dit in het licht van het feit dat uw College tot voor kort de gemeenteraad steeds heeft verzekerd dat Waterdunen onze gemeente geen cent zou kosten?
 
Gevolgen aanleg riolering.
Het raadsvoorstel vermeldt: ,,Het verzoek van de provincie om bij te dragen in de kosten voor de riolering is niet onredelijk”. En verder: ,,De gemeente heeft een verplichting tot aansluiting. Het Waterschap Scheldestromen is bereid een aantal aansluitingen in het bestek voor de kustversterking op te nemen. Er resteert een 8 tal aansluitingen, die buiten het plangebied vallen, maar waarvoor de gemeente wel de verplichting heeft deze aan te sluiten. De provincie is bereid deze taak op te nemen in haar bestek voor Waterdunen. Hierdoor ontstaat een ruim voordeel. Het gemeentelijk aandeel in de rioleringswerken bedraagt € 75.000”.
 • Kan uw College nader omschrijven hoe het ook hier weer mogelijk is dat onze gemeente (lees onze inwoners), een gemeente die volgens toezeggingen van uw College geen cent zou kwijt zijn aan Waterdunen, ook hier weer dient bij te dragen; is dit wellicht weer een gevolg van het feit dat uw College het weer eens niet goed op papier heeft gezet, zoals bijvoorbeeld ook bij andere vakantieparken het geval was, waardoor de gemeente Sluis nu jaarlijks structureel opdraait voor 150.000 euro extra onderhoudskosten aan wegen en rioleringen?
 
Op de website waterdunen.com hebben wij onder vragen en antwoorden het volgende stukje tekst gevonden waarbij vooral de laatste zin interessant is:
Vraag:
Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Sluis?
Antwoord:
Waterdunen heeft vooral positieve gevolgen voor de gemeentefinanciën van Sluis. Door de Rebelgroep zijn extra structurele baten voor de gemeente Sluis berekend van € 470.000,-- per jaar uit toeristenbelasting, OZB-inkomsten en parkeerconcessies.
Eenmalig krijgt de gemeente Sluis naar schatting ruim 1 Miljoen euro extra inkomsten uit leges en verkoop van gronden. Vanuit die opbrengsten kan de gemeente eventuele investeringen -gerelateerd aan de gemeentelijke wensen en voornemens voor het plangebied van Waterdunen- in Waterdunen financieren. Waterdunen kost de gemeente dus geen extra geld.
 
(N.B. Logo’s waterdunen.com)
 
 
Geen cent te vee éé.
Uw College spreekt in het raadsvoorstel van een ‘aantrekkelijke deal’; uw exacte woorden zijn: ,,Financieel gezien is het een aantrekkelijke deal”.
De raadsfractie van Lijst Babijn is een andere mening toegedaan.
Samengevat concluderen wij op hoofdlijnen dat uw College in de onderhandelingen met de Provincie Zeeland meer dan 2 ton (bijna 3) heeft toegegeven; aan het Waterschap Scheldestromen gronden wil verkopen tegen een lagere (taxatie)waarde en niet voor de gangbare overeengekomen grondprijs die binnen het project Waterdunen gehanteerd wordt en tot overmaat van ramp stelt uw College de gemeenteraad ook nog eens voor om 500.000 EURO bij te dragen aan explosievenopruiming; een bijdrage die de gemeente niet eens verplicht is om bij te dragen!
 
Samengevat concludeert de raadsfractie van Lijst Babijn dat uw College ons op het verkeerde been heeft gezet (en dan druk ik mij nog voorzichtig uit) en onze gemeenteraad nu confronteert met een rekening van RUIM TWEE MILJOEN EURO ten bate van een investering waarvan het rendement niet waterdicht kan worden aangetoond.
 
In afwachting van uw hopelijk spoedige beantwoording, gezien de urgentie (besluitvorming Waterdunen d.d. 21-03-2013), verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945, Fax: 0117451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl