Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE tegen Windturbineparken binnen 12-mijlszone van onze Zeeuwse kust. (20-06-2013) Motie Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 21-06-2013.

MOTIE Windurbineparken binnen de 12-mijlszone ("nearshore"), van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Ontvangen,
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 21 juni 2013,
 
 
Constaterende dat:
 
  • Minister Kamp van Economische Zaken voornemens is de mogelijkheden voor de bouw van windmolenparken binnen de 12-mijlszone ("near shore") te gaan verkennen (zie Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.);
 
 
Overwegende dat:
 
  • Toerisme aan de Nederlandse kust één van de speerpunten van beleid is van zowel Rijksoverheid als de provincie Zeeland;
  • Zeeland haar bestaansrecht voor een zeer groot deel ontleent aan het toerisme, mede gebaseerd op de aantrekkelijkheid van de zee;
  • In plaats van het beleven van de weidsheid van zee en strand er door de bouw van windturbineparken sprake is van structurele horizonvervuiling en het industrialiseren van de natuur;
  • Dit temeer geldt voor windmolenparken binnen de 12-mijlszone;
  • De vrees dan ook gerechtvaardigd is dat de toeristische aantrekkingskracht en het woongenot van onze eigen inwoners zeer ernstig zal worden aangetast door windturbineparken binnen de 12-mijlszone;
  • Er bij de vergunningverlening van eerdere windturbineparken in zee (buiten de 12-mijlszone) geen rekening is gehouden met zicht, beleving en economische effecten;
  • Vanuit die wetenschap windturbines op zee binnen de 12-mijlszone eveneens zouden moeten worden beschouwd als windmolens op land;
  • Het raadzaam is geen middel ongebruikt te laten om onze zorg over de inzet van het Rijk inzake “near shore” windturbineparken, duidelijk kenbaar te maken;
 
 
Spreekt hierbij uit dat:
 
  • Provinciale Staten van Zeeland stelling neemt tegen de bouw van windturbineparken binnen de 12-mijlszone van onze Zeeuwse kust;
 
 
Roept het college op om:
 
Samen met andere provincies en organisaties van belanghebbenden tijdig alles in het werk te stellen, zowel bij de Rijksoverheid als bij de Europese overheid, om de bouw van windturbineparken binnen de 12-mijlszone van onze Zeeuwse kust tegen te gaan.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
François Babijn                                                                   Johan Robesin