Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Fietsvoetveer. (20-06-2013) Motie Partij voor Zeeland (PvZ) m.b.t. behoud serviceniveau Fietsvoetveer Vlissingen - Breskens bestemd voor Statenvergadering d.d. 21-06-2013.

                                 
MOTIE
Behoud serviceniveau fietsvoetveer, van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 21 juni 2013,
 
Constaterende dat:
  • De Provincie Zeeland voornemens is het serviceniveau (lees het aantal afvaarten) van het fietsvoetveer Vlissingen - Breskens terug te brengen;
  • In het beleidsplan Openbaar Vervoer 2015 – 2025 de ontwikkeling van een toekomstvisie op het fietsvoetveer Vlissingen – Breskens aangekondigd wordt.
 
Overwegende dat:
  • “Krimpgebieden” afhankelijk zijn van bereikbaarheid c.q. ontsluiting en voor met name Zeeuws-Vlaanderen, het fietsvoetveer daar een belangrijke rol in speelt;
  • Daarenboven toerisme in Zeeland één van de speerpunten van beleid is van de Provincie Zeeland;
  • Zeeland haar bestaansrecht voor een zeer groot deel ontleent aan het toerisme, mede gebaseerd op de aantrekkelijkheid van de zee;
  • De vrees dan ook gerechtvaardigd is dat de toeristische aantrekkingskracht door het voorgenomen reduceren van het serviceniveau van het fietsvoetveer beïnvloed zou kunnen worden;
 
Spreekt hierbij uit dat:
  • Provinciale Staten van Zeeland stelling neemt tegen de verlaging van het serviceniveau van het fietsvoetveer Vlissingen - Breskens.
 
Draagt het College op:
Het huidige serviceniveau van het fietsvoetveer Vlissingen - Breskens te handhaven en mogelijkheden te onderzoeken om dat, waar wenselijk, te verbeteren/verhogen.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
 
 
Johan Robesin                                   François Babijn