Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Interpellatiedebat gemeente Sluis m.b.t. 60+ regeling. (19-12-2013) Aangevraagd namens Lijst Babijn.

Interpellatiedebat m.b.t. 60+ regeling d.d. 19-12-2013.
 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en is derhalve verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Wij als raadsleden worden daar door de burger ook regelmatig op aangesproken c.q. over ter verantwoording geroepen.
Het college van burgemeester en wethouders bereidt voorstellen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college zorgt er vervolgens voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd.
 
Slechts een paar maanden geleden heeft de gemeenteraad, zonder dat daar twijfel over kan bestaan, in ruime meerderheid te kennen gegeven tegen het doorvoeren van een 60+ regeling te zijn.
Nu het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis een aantal ambtenaren van 60+ desondanks nu toch een regeling voor vervroegde uittreding heeft aangeboden en onze fractie dit onderwerp niet in beslotenheid wenst te behandelen (achterkamertjespolitiek), was dit de aanleiding voor de fractie van Lijst Babijn om een interpellatiedebat aan te vragen en de hierna volgende vragen aan uw college voor te leggen.
 
Vragen.
 
1.     Waarom is er geen communicatie geweest tussen uw college en de raad?
 
2.     Graag vernemen wij van uw college of het hier een collectieve ‘60+ regeling’ betreft, of dat het een regeling voor 6 individuele gevallen betreft, zoals de PZC dat vermeldde? Concreet willen wij van uw college vernemen hoeveel personeelsleden er door uw college een vertrekregeling zijn aangeboden, hoeveel daar daadwerkelijk gebruik van hebben gemaakt en of uw college momenteel nog in onderhandeling is met personeelsleden die overwegen op uw aanbod in te gaan en of uw college wellicht voornemens is nog meer personeelsleden een dergelijk aanbod te doen?
 
3.     Indien het alleen een regeling voor een aantal individuele gevallen betreft wil onze fractie van uw college vernemen waarom anderen daar niet voor in aanmerking komen en hoe komt u tot die afweging?
4.     Waarom gaan betrokkenen weg en van wie ging het initiatief uit?
 
5.     Is er wellicht druk uitgeoefend vanuit de ondernemingsraad omdat er verwachtingen waren gewekt? Zo nee, wat heeft uw college dan toch bewogen om tegen de uitdrukkelijke wens van de raad in toch een dergelijke regeling door te voeren en daar vervolgens de mond over te houden?
 
6.     Gaan ze weg voor eigen rekening of kost het de gemeente geld? (Welk bedrag is er in totaal mee gemoeid?)
 
7.     Hoe zit het met de pensioenopbouw voor de mensen die gebruik maken van de “vertrekregeling”; welke mogelijke kosten zijn daar in totaal voor de gemeente Sluis mee gemoeid?
 
8.     Kan uw college uitgebreid toelichten of deze “individuele vertrekregeling” de gemeente ook daadwerkelijk een financieel voordeel oplevert? Dat wil zeggen na aftrek kosten van mogelijke inhuur externen of indienstneming nieuw personeel. Of had uw college een andere motivatie om afscheid te willen nemen van deze personeelsleden?
 
9.     Is er eventueel sprake van dat een aantal personeelsleden bovenformatief was? Zo ja, waarom zijn die dan niet gewoon ontslagen, op grond van het feit dat hun grondslag voor aanstelling was ontvallen en was dat voor de gemeente niet een stuk goedkoper geweest?
 
10.Om welke functies gaat het? Wat voor gevolg heeft dat voor de organisatie? Wat voor gevolg heeft dat voor de begroting; volgt er een begrotingswijziging die voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraad uit hoofde van het feit dat de gemeenteraad het budgetrecht heeft?
 
11.Is uw college voornemens om, zoals in het verleden ook heeft plaatsgevonden, mogelijk weer “personeelsleden die via de voordeur vertrekken vervolgens weer via de achterdeur terug in te huren”?