Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Tekorten gemeente Sluis. (05-02-2014) Vraag van Lijst Babijn aan College Sluis m.b.t. Deltadividend en totaalbedrag mogelijk noodzakelijke ombuigingsmaatregelen in het algemeen.

Aan            : Het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Vraag m.b.t. Deltadividend en totaalbedrag mogelijk noodzakelijke
                    ombuigingsmaatregelen in het algemeen.
Oostburg, d.d. 05-02-2014
 
 
Toelichting.
·       In de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 17 december 2013 gericht aan de gemeente Sluis aangaande de begroting 2014 van Sluis lazen wij: ,,Wij hebben geconstateerd dat de laatste jaarschijf van de meerjarenraming een aanzienlijk tekort laat zien. Wij vertrouwen erop dat in 2014 hiervoor de benodigde ombuigingsmaatregelen worden getroffen. Hierbij mag geen sprake zijn van een opschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van een structureel en reëel evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming”. En vervolgens bevatte de brief een uitgebreide passage over ‘hoe om te gaan met het Deltadividend’.
·       PZC d.d. 31-01-2014 - De provincie moet dit jaar en volgend jaar fors extra bezuinigen: dertien miljoen euro in 2014 en zes miljoen euro in 2015. Dé oorzaak van de extra bezuinigingsronde is de veel lagere winstuitkering van Delta.
 
Vragen.
1.     Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de provincie Zeeland (50% aandeelhouder van DELTA N.V.) aangaande de aangekondigde bezuinigingen (13 miljoen euro voor 2014 en 6 miljoen euro voor 2015) als gevolg van “tegenvallend” Deltadividend, wil onze fractie graag van uw College vernemen, of er en zo ja wat de gevolgen van die “tegenvallende” Deltadividenduitkering voor onze gemeente Sluis zijn?
2.     M.a.w. hoeveel dient onze gemeente Sluis in totaal “om te buigen c.q. te bezuinigen” (inclusief het tekort op de meerjarenraming waar GS van Zeeland de gemeente Sluis reeds op gewezen hebben)?
 
 
Lijst Babijn