Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. ‘Krimpgelden’ in relatie tot ‘behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’. (17-03-2014) Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), gericht aan h

 
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 17 maart 2014
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. ‘Krimpgelden’ in relatie tot ‘behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’.
 
Toelichting
Naar aanleiding van het debat op 14 maart jl. in de Statenvergadering, een debat dat volgde na het indienen van de motie ‘Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’ door de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ), hebben wij de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.     Kan uw College aangeven welk bedrag aan krimpgelden er voor 2014, 2015 en 2016 beschikbaar is voor de provincie Zeeland?
2.     Kan uw College tevens aangeven welk gedeelte (in euro’s) hiervan nog ‘vrij besteedbaar’ is in 2014, 2015 en 2016?
3.     Ook willen wij een totaaloverzicht ontvangen van uw College m.b.t. waaraan en hoeveel ‘Krimpgeld’ de provincie Zeeland de afgelopen jaren heeft uitgegeven en waaraan en hoeveel ‘Krimpgeld’ de provincie voornemens is de komende jaren uit te geven (gaarne uw uitgebreide specificatie).
4.     Tevens willen wij graag een bevestiging van uw College dat de door Provinciale Staten aangenomen ‘Motie Oormerken Krimpgelden’ (d.d. 25-01-2013), naar de letter door uw College wordt nageleefd c.q. uitgevoerd.
5.     Gaarne vernemen wij vervolgens van uw College welke bedragen u in 2014, 2015 en 2016, naar verwachting, tekort komt om de huidige vaarfrequentie van het fiets-voetveer Breskens-Vlissingen voor die jaren te kunnen garanderen (uitgaande van de door uw College genoemde minimumgrens in de concessie)?
6.     In de beantwoording tijdens de Statenvergadering had uw College het, m.b.t. tot de vaarfrequentie van het fiets-voetveer, over een ‘minimumgrens in de concessie’; hoeveel afvaarten minder per jaar betekent deze “minimumgrens” concreet t.o.v. het huidige aantal afvaarten?
7.     Kan uw College ons bevestigen dat het is toegestaan ‘Krimpgeld’ aan te wenden voor ‘behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’?
8.     Tot slot wil de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) van uw College vernemen of en zo ja, welk totaalbedrag er van de ‘Krimpgelden’, voordat deze door P.S. geoormerkt werden, “weggezakt” is in de begroting c.q. niet besteed is aan bestrijding van de ‘Krimp’.
 
Wij vernemen het graag.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Statenlid