Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

ZWIN. BEZWAARSCHRIFT (04-08-2014) Bezwaarschrift namens Lijst Babijn aangaande de voorgenomen voorlopige aanwijzing als Natura 2000 gebied van een ca. 10 ha. groot gedeelte van 't Zwin en de Kievittepolder.

Aan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
         Afdeling Juridische Zaken                                                                                                                                                                         
         Postbus 40219                                     
         8004 DE Zwolle
 
Onderwerp: bezwaarschrift tegen het besluit van de voorlopige aanwijzing als Natura 2000 gebied van een ca.10 ha. groot gedeelte van het natuurgebied 't Zwin en de Kievittepolder.
 
Oostburg, d.d. 04-08-2014,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het in het onderwerp genoemde besluit  tekenen wij hierbij bezwaar aan tegen dit besluit.
 
Met de uitbreiding van het natuurgebied ‘t Zwin en de Kievittepolder, waarvoor inmiddels een vastgesteld Rijksinpassingsplan ligt, wordt er volgens dit Rijksinpassingsplan een intergetijdennatuur gerealiseerd door middel van de uitbreiding (ontwikkeling) en/of kwaliteitsverbetering van de habitattypen slik- en zandplaten getijdengebied, zilte pioniersbegroeiingen van zeekraal en zilte graslanden buitendijks.
 
Natura 2000 is een aanduiding die veel invloed heeft op een gebied en de omgeving. Het deel van ‘'t Zwin en de Kievittepolder -10 ha.- krijgt met het besluit een voorlopige aanduiding Natura 2000 de status van  een beschermd natuurgebied.
 
Volgens dit voorlopige aanwijzingsbesluit wordt gelijktijdig met het vaststellen van het Rijksinpassingsplan het gebied onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 gebracht. De effectiviteit en het doel van Natura 2000 wordt geborgd en om er zeker van te zijn dat activiteiten in en om dit gebied geen nadelige gevolgen hebben voor de noodzakelijke uitbreiding (ontwikkeling) en/of kwaliteitsverbetering van verschillende habitattypen, aldus de voorlopige aanwijzing Natura 2000.
 
De aanwijzing Natura 2000 op een gebied brengt vele regels en beperkingen voor dit gebied en de omgeving met zich mee. Het gebied dat wordt aangewezen ligt direct naast een gebied met woningen en landbouwgrond. Het is onduidelijk wat de beperkingen zijn voor de betrokkenen die hier hun woning, bedrijf of grond hebben liggen.
 
Volgens de stukken in het vastgestelde Rijksinpassingsplan en in de voorlopige aanwijzing slibt het huidige Zwin op en is er sprake van verzanding. Indien er niet wordt ingegrepen zal ‘t Zwin worden afgesneden van de Noordzee en wordt het enkel nog maar een rietveld. Uitbreiding van het Zwin is onder andere noodzakelijk om dit te voorkomen, zo zegt het vastgestelde Rijkinspassingsplan. Wij vragen ons nu sterk af of dit met het toekomstige gebied ook niet zal gebeuren, hier is namelijk geen onderzoek naar gedaan. Er zijn volgens het vastgestelde plan structurele maatregelen noodzakelijk, maar ook staat er dat er nog afspraken gemaakt moeten worden voor het beheer en onderhoud van het gebied. Uit het voorgaande blijkt dat er wel degelijk onderhoud en beheer plaats zal moeten vinden. Deze onderhoudswerkzaamheden zorgen voor veel overlast en dit zijn dusdanige ingrepen die niet in een Natura 2000-gebied mogen worden gedaan. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn namelijk in strijd met de natuurbeschermingswet.
Er wordt enkel gesproken over een monitoringsprogramma voor verzilting. Er worden geen concrete maatregelen genomen om verzilting tegen te gaan! Voor verzanding wordt geen monitoringsprogramma genoemd. Hierdoor bestaat er een groot risico dat het gebied opnieuw verzandt en het doel van de beoogde natuur niet wordt behaald. Ook zullen hierdoor vele personen gedupeerd worden, door een project dat achteraf zinloos zou kunnen blijken te zijn en ook zeker niet voldoet aan de criteria van een Natura 2000-gebied.
 
Door de voorlopige aanwijzing wordt het Natura 2000-gebied ‘t Zwin en de Kievittepolder vergroot. Vergroting is gelijk aan uitbreiding van een gebied. Op dit moment wordt de verkeerde procedure gevoerd door de Staatssecretaris. Ten onrechte is in dit geval geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen. Dit is verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet en in de praktijk wordt ook standaard deze procedure gevolgd. Ook daar tekenen wij bezwaar tegen aan.
 
Gezien de genoemde feiten hierboven dient o.i. de 10 ha. van ‘t Zwin en de Kievittepolder niet als vergroting van het Natura 2000-gebied ‘t Zwin en Kievittepolder te worden aangewezen.
Wij verzoeken u dan ook ons bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
                                                                                                            Oostburg, d.d. 04-08-2014
 
Hoogachtend,                                                                                      Handtekening:
 
Politieke Vereniging LIJST BABIJN
François Babijn (Voorzitter/Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.        : 0117 452945
E-mail   : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl