Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Fast Ferry (Fiets-Voetveer). (17-10-2014) Motie van Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), bestemd voor Statenvergadering d.d. 31-10-2014.

                                  
MOTIE
Fast Ferry (Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens)
van het lid François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 31 oktober 2014,
 
Constaterende dat:
·       Er sprake is van een jaarlijks structureel tekort van om en nabij de 300.000 Euro om het huidige serviceniveau (aantal afvaarten) van de Fast Ferry (Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens) te kunnen behouden;
 
Overwegende dat:
·       Er jaarlijks 6 tolvrije dagen door de Westerscheldetunnel worden “weggegeven”;
·       Deze tolvrije dagen een inkomstenderving betekenen van 300.000 Euro;
 
Besluit:
Het College van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om stappen te nemen teneinde te komen tot de afschaffing van de tolvrije Westerscheldetunneldagen en de daarmee gepaard gaande meeropbrengst (€ 300.000,--) in te zetten voor het behoud van de huidige vaarfrequentie (serviceniveau) van de Fast Ferry (Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens).
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn