Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Sloop huurwoningen. (24-01-2015) Vragen namens Lijst Babijn gericht aan het College van de gemeente Sluis m.b.t.'Problematiek rond sloop huurwoningen in relatie tot verhoging/verdubbeling huurprijzen voormalige bewoners'.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Problematiek rond sloop huurwoningen in relatie tot verhoging/verdubbeling huurprijzen voormalige bewoners.
Oostburg, d.d. 24-01-2014
 
Geacht College,
 
Toelichting.
De Raadsfractie van Lijst Babijn heeft in het verleden reeds meerdere malen bij uw College aan ‘de bel getrokken’ m.b.t. deze problematiek.
Mede naar aanleiding van het artikel (PZC 21-01-2015): ,,Woongoed Zeeuws-Vlaanderen past voortaan 'huurgewenning' toe”, in relatie tot verhoging (vaak verdubbeling) van de huurprijzen die voormalige bewoners van gesloopte huurwoningen “voor de kiezen krijgen”, richt de Raadsfractie van Lijst Babijn opnieuw een aantal vragen aan uw College.
 
N.B. Uit het artikel blijkt dat Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen deze problematiek onderkent, doordat zij aangeven ‘in de toekomst voortaan 'huurgewenning' toe te gaan passen bij huurders die gedwongen moeten verhuizen en daardoor te maken krijgen met huurverhoging’. In dergelijke gevallen gaan zij voortaan uit van een gewenning van vier jaar. Dat betekent dat de hogere huur in vier stappen wordt ingevoerd, en niet meer in één keer. Maar compensatie voor mensen die in het verleden moesten verhuizen, komt er volgens directeur Ralph van Dijk van Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen niet.
 
Vragen.
1.      Welke stappen heeft uw College ondernomen nadat de Raadsfractie van Lijst Babijn deze problematiek eerder bij u onder de aandacht heeft gebracht?
2.      Welke stappen gaat uw College nu ondernemen om tot een passende oplossing te komen voor zowel de oude (met terugwerkende kracht) als de nieuwe betrokkenen binnen onze gemeente Sluis (al dan niet in samenspraak met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten)?
3.      Beseft uw College dat deze extreme huurverhoging (vaak verdubbeling), in het slechtste geval voor een aantal betrokkenen aanleiding zou kunnen geven tot huisuitzetting/faillissement en dat de door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voorgestelde “huurgewenning”, de stapsgewijze huurverhoging in vier jaar, slechts “uitstel van executie” betekent?
4.      Onderkent uw College, net als onze Fractie, dat er een chronisch tekort is aan goedkope huurwoningen? Zo ja, gaat uw College daar dan ook actie op ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl