Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Welstandsvrij Bouwen. (26-02-2015) MOTIE namens Lijst Babijn bestemd voor de Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis van d.d. 26-02-2015

Datum vergadering: 26 februari 2014
Agendapunt:  
Onderwerp: MOTIE Welstandsvrij Bouwen
Ingediend door: Lijst Babijn

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·        Gemeenten zelf mogen bepalen of ze een welstandstoets laten uitvoeren bij (ver)bouwprojecten;
·        Een aantal gemeenten ons reeds zijn voorgegaan in het afschaffen van de welstandstoets en daarmee positieve ervaringen hebben opgedaan;
·        Monumenten een “beschermde status” genieten;
·        Provinciale regelgeving onverminderd van kracht blijft;
·        Bestemmingsplannen de bouwhoogte en het bouwvolume blijven bepalen en het bouwbesluit de toets aan technische regels blijft voorschrijven;

Overwegende dat:
·        In onze gemeente Sluis, onder het huidige regiem (met welstandstoets), ook bouwwerken zijn verrezen die “enigszins contrasteren” met het bestaande straatbeeld;
·        De welstandscommissie dus geen garantie biedt voor schoonheid en harmonie, er van uitgaande dat we kunnen weten c.q. beoordelen wat dat is;
·        Door het afschaffen van welstand de procedure om een bouwplan te realiseren aanzienlijk  kan worden verkort;
·        Mensen heel goed weten dat ze gezien de waarde en verkoopbaarheid van hun woning, zeker in deze tijd, geen gekke “bouwkundige fratsen” moeten uithalen;
·        Volstaan kan worden met alleen monumentale panden en gebouwen in een beschermd dorps- en stadsgezicht op welstandsaspecten te toetsen;
 
Draagt het College op:
Per omgaande stappen te zetten om welstandsvrij bouwen en verbouwen in de gemeente Sluis mogelijk te maken met uitzondering van monumentale panden en binnen beschermde dorps- en stadsgezichten.

En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Ondertekening indiener(s)


Lijst Babijn