Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Grondstoffen- en energiewinning uit oude vuilnisbelten. (27-10-2015) MOTIE Lijst BAbijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 05-11-2015.

Datum vergadering: 5 november 2015
Agendapunt:  
Onderwerp: MOTIE Grondstoffen- en energiewinning uit oude vuilnisbelten
Ingediend door: Lijst BabijnDe raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
 
·       Er zich oude afgedekte vuilnisbelten bevinden op het grondgebied van de gemeente Sluis;
·       Dergelijke stortplaatsen een bedreiging voor het milieu kunnen betekenen (bijvoorbeeld grondwater);

Overwegende dat:
 
·       Metalen (o.a. koper, staal) en plastic kunnen worden opgegraven en gerecycled;
·       Uit het resterende afval wellicht (groene) energie zou kunnen worden gewonnen.
 
Draagt het College op:
 
Te onderzoeken, nu de prijs van grondstoffen stijgt, of het mogelijk rendabel zou kunnen zijn om onze oude vuilnisbelten op te graven c.q. te openen, teneinde materialen te recyclen en om er energie mee op te wekken.

En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn