Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

SLOEWEG (16-12-2016) Betoog Sloeweg, Statenvergadering 16-12-2016, namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

STATENVERGADERING d.d. 16-12-2016
 
8.2 Statenvoorstel Project N62 Sloeweg, keuze voor aansluiting Sloeweg Bernhardweg
 
Bijdrage namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ):
 
Kernpunten PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
Nu in één keer goed toekomstbestendig aanpakken, anders moet het later weer op de schop en ben je per saldo duurder uit.
Daarenboven investeren wij liever in de meest optimale variant dan in schadeclaims. Dus kiezen wij voor de Stervariant, de oorspronkelijke variant.
 
Mogelijke claims m.b.t. wijzigen scope van het project
Rapport Task Force Team Sloeweg d.d. 18 april 2015; ik citeer: ,,Maar er is nog een risico van geheel andere aard. Andere marktpartijen, al dan niet mede- inschrijvers op dit project, kunnen vorderingen instellen als er sprake is van een ‘wezenlijke wijziging van de opdracht’. Dat kan een vordering tot schadevergoeding zijn, maar ook een vordering tot her aanbesteding van het Werk. Dat kan vérstrekkende (financiële) gevolgen hebben.”
Ook de voormalig Projectgedeputeerde waarschuwde hiervoor; ik citeer: ,,Gedeputeerde Van Beveren antwoordt dat versoberen op dat moment moeilijk is, omdat je andere inschrijvers niet kunt passeren. Dan loopt je het risico dat één van hen bezwaar maakt.”
Vraag: Waarom neemt uw College dan toch het risico door de scope te wijzigen en een andere keuzevariant dan de oorspronkelijke variant voor te dragen in het Statenvoorstel?
 
Schadeclaim HEROS aangaande AEC-bodemas
Eerst wordt er 1 miljoen ton bodemas besteld; in een later stadium wordt dat vervolgens geannuleerd.
Vragen: Waarom heeft uw College, in het licht van de door HEROS ingediende schadeclaim, uiteindelijk toch niet gekozen voor de oorspronkelijke variant (de stervariant) om daarmee de ingediende schadeclaim van tafel te krijgen dan wel de hoogte van die claim te proberen te verlagen? Of is uw College niet met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat je beter kunt investeren in de meest optimale variant dan in een schadeclaim?
 
Kernvraag m.b.t. toepassing AEC-bodemas
Hoe is het in mogelijk dat Gedeputeerde Staten van Zeeland, de ambtelijke ondersteuning en een extern bureau, in afwijking van de vigerende regelgeving, concludeerden dat AEC-bodemas niet meer mocht worden toegepast bij de aanleg van de Sloeweg?
Hoe is het mogelijk dat een Statenlid van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) via een interpellatiedebat moest aantonen, dat het gebruik van AEC-bodemas wel is toegestaan en dat de provincie Zeeland daardoor miljoenen kan besparen? (± 3 Miljoen op de door het College voorgestelde variant en ruim 5 miljoen op de oorspronkelijke variant, de stervariant.) (Brief Rijkswaterstaat?)
 
Viaduct ‘s Heerenhoek
Het prijsverschil tussen de door het College voorgestelde variant en de oorspronkelijke variant, de stervariant, bedraagt 4,2 miljoen Euro.
Vragen: Is uw College het met de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat indien de provincie Zeeland bij de aanleg van het viaduct ter hoogte van ’s Heerenhoek AEC-bodemas had laten toepassen, i.p.v. 90.000 m3 zand ter verwerking aan te kopen, er ongeveer 2,5 miljoen Euro bespaard had kunnen worden en daarmee het verschil tussen de door uw College voorgestelde variant en de oorspronkelijke variant (stervariant) nu “slechts” 1,7 miljoen zou bedragen? Zo nee, waarom niet?
 
Tot slot herhaal ik nogmaals de Kernpunten van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
Nu in één keer goed toekomstbestendig aanpakken, anders moet het later weer op de schop en ben je per saldo duurder uit.
Daarenboven investeren wij liever in de meest optimale variant dan in schadeclaims. Dus kiezen wij voor de Stervariant, de oorspronkelijke variant.