Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE "Vossentafel". (04-11-2016) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND d.d. 04-11-2016.

MOTIE
“VOSSENTAFEL”,


van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 4 november 2016,


Constaterende dat:
·       Vossentellingen vanaf 2006/2007 t./m. 2015/2016 een sterke toename van het aantal vossen laten zien;
·       De predatie door vossen binnen onze provincie Zeeland daarmee jaarlijks recht evenredig toeneemt;
·       Het voortbestaan van kwetsbare diersoorten (o.a. weidevogels) ontegenzeggelijk in gevaar is gekomen;
Overwegende dat:
 
·       Het in ieders belang is dat het verstoorde evenwicht hersteld wordt;
·       Het daarom wenselijk is dat alle betrokken partijen, o.a. natuurbeschermers, landbouwers, jagers samen om de tafel gaan om een voor ieder aanvaardbaar compromis uit te werken, teneinde er voor te zorgen dat het voortbestaan van met name kwetsbare diersoorten gewaarborgd kan worden;
 
Besluiten:
 
Het College opdracht te geven, om onder voorzitterschap van de betrokken Gedeputeerde, een “vossentafel” met genoemde partijen en eventueel nog anderen te beleggen. Met als doel in gezamenlijkheid te spreken over (beleids)keuzes aangaande de vossenpopulatie en vervolgens met een gedragen voorstel te komen naar Provinciale Staten.
 
 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn