Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersveiligheid: Verplicht aangepaste spatlappen voor vrachtauto's. (03-01-2003) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid.................... 

Onderwerp : Verkeersveiligheid.

Oostburg, d.d. 03-01-2003.
 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

Een groot aantal verkeersongevallen tijdens regen en bij nat wegdek kunnen m.i. worden voorkomen door het verplicht stellen van aangepaste spatlappen bij vrachtauto’s, bijvoorbeeld spatlappen aan de binnenzijde voorzien van borstels.

Vrachtauto’s veroorzaken tijdens regen en bij nat wegdek een wolk van opspattend water, waardoor het zicht ernstig belemmerd wordt.
Wanneer een vrachtauto zich over slecht wegdek (putten, spoorvorming) verplaatst, is het gevaar voor ontstaan van calamiteiten nog vele malen groter.
 
Ik verzoek U derhalve een eerste aanzet te geven tot het totstandkomen van een onderzoek m.b.t. haalbaarheid, mogelijkheden en de effecten t.a.v. veiligheid, economie en milieu van het verplicht stellen, voor deze categorie weggebruikers, van aangepaste spatlappen en/of andere voorzieningen (spatbordconstructie met reliëf aan de binnenzijde, spatbordranden, zijafschermingen enz.), die een zelfde beoogd resultaat kunnen bewerkstelligen.
 
De economische gevolgen zijn tweeledig; ten eerste de meerkosten voor de transportsector, ten tweede de besparing die ontstaat door de afname van het aantal ongevallen. De transportsector zou derhalve gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden door de overheid. Milieutechnisch moet de winst vooral gezocht worden in een besparing op grondstoffen en energie; niet zozeer in de vervuiling die kan worden voorkomen.

Wellicht zou deze gesuggereerde maatregel onze maatschappij jaarlijks veel “leed en Euro’s” kunnen besparen.

N.B. Engeland is ons in deze reeds voorgegaan, aldaar is het gebruik van aangepaste spatlappen voor vrachtauto’s reeds verplicht gesteld.
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Tel.: 0117 451207, E-mail: