Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Jeugdhulp. (22-04-2015) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

Gemeente Sluis
Uitgaande documenten gemeente Sluis Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg
Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg
Telefoon 140117
Telefoon +31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117452 241
MAN: NL65RAB00147823005
Swift: RABONL2U
BTW-nummer: 811046321801
www.gemeentesluis.n1
info@gemeentesluis.n1
 
Aan de fractie van lijst Babijn
t.a.v. mevrouw L.E. Flikweert
ons kenmerk
uw brief d.d. •
uw kenmerk
behandeld door : J.M. Koppert
doorkiesnummer : 0117 - 457 147
onderwerp
bijlage(n) : geen
Oostburg,
1 1 MEI 2015
Geachte mevrouw Flikweert ,
In uw mail van 22 april jongstleden heeft u ons een aantal vragen gesteld met betrekking tot
de jeugdhulp. In deze brief gaan wij één voor één op uw vragen in.
1) Heeft u alle kinderen of jongeren die in jeugdhulp binnen onze gemeente op zeer
korte termijn in beeld?
We zijn hiervoor afhankelijk van de informatie die door de zorgaanbieders wordt aangeleverd.
We hebben het idee dat het grootste deel nu wel bij ons bekend is, maar kunnen niet
garanderen dat we alle kinderen en jongeren in beeld hebben. Het kan zijn dat er nog enkele
kleine zelfstandigen zijn die nog steeds — ondanks herhaalde verzoeken — hun cliëntenbestand
niet in het landelijk systeem hebben aangemeld (de zogenaamde initiële vulling). Deze
cliënten komen echter vanzelf aan het licht als de jeugdhulpaanbieder in kwestie zijn factuur
wil indienen. De cliënten van aanbieders, die per maand of kwartaal factureerden, zijn als het
goed is nu allemaal in beeld. De enige groep, die we mogelijk nog niet volledig in beeld
hebben, zijn de cliënten van aanbieders die pas na afronding van de behandeling betaald
krijgen (met name jeugd-GGZ) en die verzuimd hebben om de initiële vulling aan te leveren.
Ditzelfde geldt overigens ook voor cliënten van Belgische aanbieders. De Belgische
aanbieders zijn niet meegenomen in provinciale uitvraag en in de landelijke initiële vulling.
Deze cliënten komen nu ook aan het licht doordat facturen ingediend worden.
2) Heeft u instrumenten voor monitoring van de kwaliteit en effectiviteit van de
jeugdhulp die geen extra administratieve last voor instellingen en professionals
betekenen?
Wij willen de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdhulp vooral meten door klantervaringen te
gaan verzamelen en deze te analyseren en af te zetten tegen de kosten van de interventie. Dit
vormt geen belasting voor de instellingen en professionals omdat we deze monitoring via onze
eigen toegangsorganisatie vormgeven. Deze wijze van monitoring is overigens ook
opgenomen in kaderstelling door de raad.
3) Kunnen we het leerproces van de wijkteams op korte termijn deskundigheid,
samenwerkingen, casusregie en doorstroom te evalueren, en taken en
verantwoordelijkheid helder meten?
Pag. 1/3
1-1
Ook ten aanzien van de (ervaren) deskundigheid gaan we de ervaringen van klanten en
samenwerkingspartners verzamelen. Tevens wordt er op dit moment een opleidingsplan
opgesteld met heldere doelen. Zowel collectief als per medewerker.
De mate van samenwerking, casusregie en doorstroom gaan we vanuit onze eigen
administratiesysteem voor procesregie meten. Deze informatie komt via de reguliere
managementrapportages beschikbaar. Er is op dit moment een werkgroep bezig om deze
systemen (en de rapportage) in te richten en vorm te geven.
4) Hebben we minimale kwaliteitseisen voor de jeugdhulp die verder gaan dan de
summiere waarborgen die in de jeugdwet en de memorie van toelichting bij de wet zijn
opgenomen?
De kwaliteitseisen zijn door de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland in de contracten met de
zorgaanbieders opgenomen. Deze kunnen per werksoort verschillen. De gemeenten hebben
input hiervoor kunnen leveren. De kwaliteitseisen zijn voor heel Zeeland hetzelfde. Indien u
wilt weten welke kwaliteitseisen er voor een bepaalde sector in de contracten zijn opgenomen,
dan kunnen we deze bij de inkooporganisatie voor u opvragen
5) Zorgt u voor consensus over een effectief toetsingskader om de balans te vinden
tussen aanspreken van eigen kracht van mensen en het waarborgen van de veiligheid
van kinderen?
Deze balans is geborgd doordat zowel de client (en zijn of haar sociale netwerk/gezinsysteem)
als een gediplomeerde/gecertificeerde professional tekenen voor het ondersteuningsplan. In
dit ondersteuningsplan wordt vastgelegd welke doelen er worden gesteld, binnen welke termijn
deze gerealiseerd moeten worden en wie hier verantwoordelijk voor is (de rolverdeling). Deze
verantwoordelijkheid kan zowel bij de professional als bij de mensen zelf liggen. Bij de keuze
voor de rolverdeling is de veiligheid van het kind altijd leidend. Zo nodig heeft de gemeente
doorzettingsmacht om bij de rechtbank een voorwaardelijk of gedwongen kader te creëren.
Tegelijkertijd houden we op deze manier (door het opstellen van een gezamenlijk
ondersteuningsplan) ook oog voor de belastbaarheid van de eigen kracht van mensen, omdat
de betrokkenen zelf tekenen voor akkoord.
6) Heeft u richtlijnen ontwikkeld voor de competenties en deskundigheid die minimaal in
wijkteams aanwezig moet zijn?
Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan voor de (definitieve) samenstelling van de
teams, de functieprofielen, de formatieomvang en de competentieprofielen. Ook wordt er een
opleidingsplan ontwikkeld. Daarnaast zijn er landelijke kwaliteitseisen voor professionals die
werkzaam zijn in de toegang tot jeugdzorg.
7) Bent u zich bewust van de kwetsbaarheden van deze overgangsperiode en bent u
alert op signalen van kinderen die jeugdhulp zouden moeten instromen?
De decentralisatie van de jeugdzorg is een leerproces voor alle partijen. Daarom is er
veelvuldig overleg met alle partijen.
We zijn zeker alert op signalen van kinderen die zouden moeten instromen in jeugdhulp. Naast
onze eigen structuur met opbouwwerkers, jongerenwerkers en sociale dienst, zijn er ook
sluitende afspraken gemaakt met de scholen voor voortgezet, primair en speciaal onderwijs,
met de leerplichtambtenaar, de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen), de huisartsen, de politie (jeugdagent en wijkagent), Veilig Thuis
(voorheen AMHK), de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis om hun
signalen te melden.
8) Heeft u heldere eenvoudige vindbare informatie over waar kinderen en ouders terecht
kunnen als ze hulp nodig hebben?
Pag. 213
De secretaris,
S.I. de Kievit-Minnaert
De burgemeester,
gemeentes Lu is
Wij hopen dat wij uw vragen hiermee afdoende en naar tevredenheid hebben beantwoord.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
We communiceren één telefoonnummer en één adres waar alle kinderen en ouders (maar ook
scholen, huisartsen, kinderopvang en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen
werken) terecht kunnen met al hun vragen en signalen. Van daaruit zorgen we ervoor dat de
juiste hulp op gang komt. Hierdoor houden als college ook zicht op de vraag en de geleverde
zorg (en de match daartussen).
9) Houdt u bij inkoopproces voor 2016 voor ogen dat het belang van kinderen leidend
moet zijn bij het nakomen van de gemeentelijke hulpplicht en niet 'alleen de financiën?
In het inkoopproces is (conform de kaderstelling van de raad) gekozen voor trajectfinanciering.
Dit is in feite een openeindregeling, waarbij zorg per cliënt (indien nodig) op maat wordt
ingekocht. Als onze toegangsorganisatie, de huisarts, jeugdarts of de rechtbank bepaalde zorg
nodig acht, dan wordt deze zorg toegekend. Ongeacht de kosten.
Een mogelijk alternatief is budgetfinanciering. Hierbij is het budget leidend en bepaalt de
zorgaanbieder welke zorg hij wel of niet binnen het budget kan leveren en aan wie. Hierdoor
kan het voorkomen dat mensen tussen wal en het schip vallen en wij niet aan onze hulpplicht
voldoen. Daarom is niet voor deze bekostigingssystematiek gekozen.
Pag. 3/3
Notes
Annotations created using iAnnotate on the iPad. Aji • www.ajidev.com
Dankt voor de uitgebreide beantwoording van vragen inzake de jeigdhulp.
Rest mij nog enkel vragen
1)Zijn dat grote aantallen is daar zicht op
Goede zaak dat alles via 1 telefoonnummer loopt