Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Westerscheldetunnel. (23-10-2019) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan GS van Zeeland.


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                               
                                                                                   Oostburg, 23 oktober 2019,
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande ‘Westerscheldetunnel’.
 
Toelichting
  • Helaas zijn de tunnelbuizen van de Westerscheldetunnel regelmatig gestremd door ongevallen, of als gevolg van storingen aan motorvoertuigen.
  • Aan trein- en vliegreizigers wordt er, als gevolg van opgelopen vertraging, vaak een “compensatiemogelijkheid” aangeboden.
Vragen
  1. Vindt uw college het, net als de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), een logische stap om tunnelgebruikers na een stremming te compenseren door geen tolgeld te laten betalen, wat ook de doorstroming ten goede kan komen? Zo nee, waarom niet? (N.B. Uiteraard dienen gebruikers die al betaald hebben, dan ook de mogelijkheid geboden te worden om dat bedrag terug te vorderen.)
  2. Is uw college met ons van mening, dat een nog betere bewegwijzering, teneinde in geval van calamiteiten tijdig een alternatieve route te kunnen kiezen, een uiterst zinvolle aanvulling zou kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter