Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Faunabeheerplan Damhert. (19-10-2020) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                                   
 
                                                                                  Oostburg, 19 oktober 2020,
 
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande ‘Faunabeheerplan Damhert’.
 
Toelichting
Het deel van het Faunabeheerplan dat niet wordt goedgekeurd heeft betrekking op het weigeren van een ontheffing voor afschot van zwervende damherten in heel de provincie Zeeland in aanvulling op het beheer in de drie leefgebieden en de gebieden daaraan grenzend (Walcheren, Schouwen, Westelijk Zuid-Beveland). Zie bijlage.
Naar aanleiding van de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van dinsdag 13 oktober jl., onderdeel: ‘GS keuren het Faunabeheerplan Damhert 2020-2025 definitief gedeeltelijk goed’ (zie bijlage), richten wij onderstaande vragen aan uw college.
 
Vragen
  1. Hoe rijmt uw college uw weigering voor afschot van zwervende damherten met uw streven naar 0 verkeersslachtoffers in onze provincie Zeeland; moeten er eerst slachtoffers vallen, zodat Faunabeheereenheid Zeeland de aanvraag beter kan onderbouwen?
 Misstanden m.b.t. vrijwilligers in het veld.
  1. Kan uw college met redenen omkleed uitleggen, hoe het mogelijk is dat de vrijwilligers die bij nacht en ontij aangereden dieren uit hun lijden moeten verlossen dit momenteel op illegale wijze zonder juridische grond dienen te doen, omdat de persoonlijke legitimatiebewijzen van de provincie Zeeland inclusief alle ontheffingen van wegbeheerders per 31 december 2019 reeds zijn verlopen en tot op heden nog steeds niet zijn verlengd?
  2. Wie draagt naar de mening van uw college de verantwoordelijkheid als er nu iets mis gaat?
  3. Gaat uw college deze ‘misstand’ per omgaande aanpakken en oplossen? Zo nee, waarom niet?
  4. (a) Kan uw college uitleggen waarom deze vrijwilligers geen tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor o.a. de aanvraag van het noodzakelijke ‘bijzonder verlof van politie’, munitie, verreden kilometers e.d.? (b) Is uw college bereid om hier, eventueel met terugwerkende kracht, verandering in aan te brengen? Zo nee, waarom niet?
Herkenbaarheid.
Deze vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun uiterst noodzakelijke interventie (het in doodsnood verkerende dier uit lijden verlossen) niet herkenbaar, wat aanleiding kan geven tot ongewenste acties en reacties van eventuele getuigen.
  1. Is uw college bereid om daarvoor, in samenwerking met betrokken personen en organisaties, een passende oplossing te bedenken en toe te passen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
François Babijn, Fractievoorzitter