Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkeersonveiligheid (12-02-2003)

“Verkeersdrempelterreur” en onnodige 60 km. zones.
 
 
 
Aan            : Zeeuws Meldpunt Verkeersonveiligheid. ( t.a.v. Dhr. H. Osinga )
 
Onderwerp : Duurzaam Veilig.
 
Oostburg, d.d. 12-02-2003.
 
 
 
 
Geachte heer,
 
Na het aanleggen van rotondes op diverse plaatsen is o.i. de noodzaak om
60 km. zones aan te leggen overbodig en geldverkwisting.
Eventueel zou men aanvullende maatregelen kunnen treffen door flitskasten te plaatsen nabij resterende gevaarlijke punten in combinatie met een ter plaatse gereduceerde maximum snelheid.
 
Zou het geen goed idee zijn om de overdaad aan obstakels binnen de bebouwde kom eens aan te pakken en de toegankelijkheid ten gunste van de middenstand en leefbaarheid te verbeteren.
Vielen er vroeger binnen die bebouwde kom zoveel verkeersslachtoffers, of is het project “duurzaam veilig” daar zijn doel voorbij geschoten!?
 
De politieke vertegenwoordigers zijn door het volk en voor het volk gekozen.
Het volk klaagt steen en been over de getroffen maatregelen; dus politieke
vertegenwoordigers doe er wat aan.
 
Hoeveel slachtoffers zouden er tot nu toe reeds gevallen zijn door al deze obstakels en verkeersremmende maatregelen; neem nou artsen, ambulances, brandweer en politie die nu een langere reistijd in acht moeten nemen.
 
Voor het milieu heeft het project “duurzaam veilig” ook enorme consequenties;
namelijk het afremmen en daarna weer optrekken van de gemotoriseerde voertuigen heeft tot gevolg dat het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot van uitlaatgassen procentueel gigantisch de hoogte in gaat.
Dan hebben we het nog niet gehad over de verhoogde slijtage van onderdelen van de voertuigen en schade die optreed met alle gevolgen van dien voor milieu en veiligheid.
 
’s Winters komt het voor dat verkeersremmers ( verhogingen ) nog glad zijn terwijl de rest van de weg reeds goed berijdbaar is, wat ongevallen in de hand kan werken.
 
Geluidsoverlast en trillingoverlast is een vaak onderschatte bijwerking van de aangebrachte obstakels. De psychische belasting van personen en het algemene welzijn van personen die geconfronteerd worden met een “drempel” voor de deur mag niet lichtvaardig ter zijde geschoven worden.
 
Schade die soms na verloop van tijd optreed aan een in de nabijheid van een “drempel” gelegen woning kan vaak niet verhaald worden omdat men de bewijslast bij de burger legt. Als men De Gemeente of Het Waterschap, al naar gelang wie verantwoordelijk is voor de “drempel”, aansprakelijk stelt, komt een expert namens De Gemeente of Het Waterschap de schade beoordelen en stelt vast of de “drempel” de oorzaak zou kunnen zijn van het ontstaan van die schade.
In het geval deze expert concludeert dat U zich vergist heeft en volgens hem de schade is voortgevloeid uit een andere oorzaak of oorzaken komt vervolgens de bewijslast bij die burger te liggen, die vervolgens een seismologisch instituut kan inschakelen en een contra expertise kan laten maken ( voor eigen rekening ) waarna een jarenlang juridisch getouwtrek kan volgen.
 
De financiering van het project “Duurzaam Veilig” is tot en met eind 2004 gewaarborgd, echter de werkzaamheden zullen tegen die tijd nog niet afgerond zijn; wie draait er vervolgens op voor de kosten van het project?
 
Tijdens een commissievergadering van de toen nog Gemeente Oostburg ( 26-11-2002 merkte Gedeputeerde Dhr. J. Hennekeij op dat de 60 km. zones binnen het project “duurzaam veilig” niet aan de verwachtingen voldeden; is dat inmiddels verandert, zijn er aanpassingen gedaan, of waren de handtekeningen toen reeds gezet?
 
Zou het niet verstandiger zijn de focus te verleggen naar de N 61, de verbindingsader tussen West-en Oost Zeeuws-Vlaanderen die na het openstellen
van de Westerscheldetunnel volkomen ongeschikt zal blijken om het extra verkeersaanbod te verwerken. Vergeet voor één keer de status aparte van de      N 61 en denk aan het “Algemeen Belang”. 
 
 
Hopende U hiermede tot andere inzichten te brengen, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail : 

 
P.S. Indien de aanleg van 60 km. zones niet teruggedraaid kan worden hoop ik dat er voldoende rekening gehouden zal worden met landbouwverkeer ( geen wegversmallingen, alleen optische ) en slecht zicht omstandigheden ( mist e.d. ) zodat er in de toekomst i.p.v. minder niet meer slachtoffers zullen vallen.