Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Centrumplan Oostburg. (07-01-2022) Vragen namens Lijst Babijn, gericht aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen.
Oostburg, d.d. 07-01-2022,
 
 
Geacht gemeentebestuur,
 
Toelichting
De digitale bijeenkomst d.d. 21 december 2021, met als onderwerp de ‘Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen’, is voor Lijst Babijn aanleiding tot het stellen van de hiernavolgende vragen.
 
Vragen
  1. Graag vernemen wij uw uitgebreide motivatie waarom het gemeentebestuur van de gemeente Sluis deze ingrijpende en daarenboven slecht onderbouwde plannen (niet alleen financieel), waar tijdens de planvorming niet alle betrokken partijen en laat staan alle inwoners bij betrokken zijn geweest, er voor de verkiezingen ‘nog snel even doorheen wil jassen’? (N.B. Besluitvorming 27 januari a.s.)
  2. Voordat de geplande sloop van het slechts twintig jaar oude Zwincollége en de investering van 18,2 miljoen Euro in een nieuw gebouw wordt geëffectueerd, wil Lijst Babijn van u weten of de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen voldoende is gewaarborgd en of er hier geen sprake is van kapitaalvernietiging?
  3. Bij optie drie wordt van de ondernemers een behoorlijke financiële bijdrage gevraagd. (a) Kunt u concreet aangeven wie wat gaat financieren en hoe bijvoorbeeld in de tussenliggende periode wordt omgegaan met huurderving van de eigenaren en de tijdelijke huisvesting van de winkels van de uitbaters? (b) Heeft u de inkomstenderving van deze ondernemers al berekend voor als gedurende de jarenlange bouwfase de kern Oostburg verandert in een bouwput? (c) In de stukken lezen we: ,,Traditionele detailhandel loopt terug (ook landelijk). Onderzocht is welk Bruto vloeroppervlak (BVO) in de toekomst nodig/haalbaar is. Voor Oostburg geldt een afname van 17,4%.” Zijn hier, met de betrokkenen, al afspraken over gemaakt hoe dat vormgegeven gaat worden?
  4. Kunt u aangeven waarom de sporthal en het zwembad (sportcluster) geen onderdeel uitmaken van de financiële uitwerking van het geheel, terwijl er in de voorliggende plannen toch sprake is van verbouw of nieuwbouw?
  5. Kan uw gemeentebestuur onderbouwd de genoemde visie van ZorgSaam onderschrijven dat het beter is voor dementerenden om naar het stadscentrum (locatie gemeentehuis) te verhuizen; m.a.w. klopt die visie wel, of liggen hier gewoon banale financiële afwegingen aan ten grondslag; het verzilveren van de grondpositie naast het huidige gebouwencomplex bijvoorbeeld? (*In bijlage 1 treft u nog een aanvulling m.b.t. dit onderdeel.)
  6. Lijst Babijn vraagt zich af waarom het gemeentebestuur van de gemeente Sluis enerzijds inzet op het clusteren van zorgvoorzieningen en het bouwen van zorgwoningen en anderzijds inzet op de herontwikkeling van Euregiotuinen (Regiopark Oostburg) waar een ondernemer vijf meerdaagse festivals met een geluidsbelasting van 127 dB voor tussen de vier en tienduizend bezoekers wil gaan organiseren. Is dat gebrek aan visie of gewoon een naïeve gedachte dat deze ontwikkelingen in harmonie samen ontwikkeld kunnen worden? Graag vernemen wij uw uitgebreide motivatie.
  7. Lijst Babijn vraagt zich af waarom het gemeentebestuur zo nodig een gemeentehuis op een nieuwe locatie moet inrichten of bouwen, in een tijd waar flexibele werkplekken en digitaal vergaderen steeds vaker aan de orde zijn, en waarom is er voor de optie nieuwbouw niet gekeken naar de vestiging van een klein nieuw gemeentehuis op het terrein van de voormalige Euregiotuinen; stadspark eromheen en klaar is Kees?
  8. ,,De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) is een verbindend platform tussen de inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad” (bron: website RMDO). Lijst Babijn is benieuwd naar het RMDO-rapport/advies m.b.t. deze ingrijpende plannen en wij vragen ons af of u, het gemeentebestuur van Sluis, daar ook benieuwd naar is en of u dat rapport/advies in de afweging voor er tot besluitvorming wordt overgegaan, laat meewegen?
  9. Het gemeentebestuur van Sluis heeft zich in het verleden wel eens eerder verslikt in ‘grote projecten’, daarom heeft de Rekenkamercommissie Sluis een ‘Checklist Cruciale Informatie Gemeenteraad Controle Grote Projecten’ aan u verstrekt; dit ter voorkoming van ‘nieuwe missers’ (*zie bijlage 2). Lijst Babijn constateert dat niet aan alle voorwaarden, genoemd in deze checklist, is voldaan; kunt u aangeven waarom er van deze, in onze ogen ‘cruciale advieslijst’, door uw gemeentebestuur wordt afgeweken? (N.B. Met name de financiële onderbouwing van het geheel rammelt aan alle kanten.)
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (lijsttrekker)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl
 
 
(Bijlage 1.)
 
Verpleeghuis en verzorgingshuis ZorgSaam Stelle
 
Juridisch zijn de bewoners van de Stelle huurders en de inkomstenbron.
Zijn de bewoners van de Stelle, dus ook de mensen met dementie, betrokken bij de besluitvorming en hoe?
 
Als je de nieuwe Stelle in het centrum plaatst (locatie gemeentehuis), kijken de bewoners uit op een versteende omgeving. Hoe dichter op het centrum, hoe meer risico de bewoners lopen om nog korter dan nu buiten te komen.
Het ‘ommetje” wordt daarmee steeds kleiner.
Oostburg heeft nog maar twee parken. Het park bij de Stelle en de voormalige Euregiotuinen. Wees daar zuinig op en pak de bewoners hun plekken waar ze de natuur kunnen beleven niet af.
Het park bij de Stelle is de tuin van de bewoners van de Stelle.
Zorg dat de meest mobiele bewoners betrokken worden bij activiteiten in en bij de Stelle. Het park nodigt uit voor diverse gezamenlijke activiteiten.
Daarmee wordt ook het personeel geholpen om vaker samen van de natuur te genieten. Dat is een kwestie van zorgbeleid en lef en past beter bij de tijdgeest.
 
Er is sprake van uitwisseling en ondersteuning tussen personeel van de Stelle en de Tragel. Dat zou een motief zijn om de cliënten van de Tragel en de bewoners van de Stelle te concentreren op één plek. Oostburg is echter “een klein dorp” waar je alles kunt befietsen.
Het personeelstekort los je niet op met samengaan, omdat mensen met dementie helemaal ‘iets anders hebben’ dan mensen met een verstandelijke beperking.
Beide groepen vereisen een eigen specifieke zorg en deskundigheid.
Het zondermeer samenvoegen en geen rekening houden met specifieke deskundigheid is een miskenning van mensen met verschillende zorgbehoeften en behoeften aan specifieke bejegening. Ook is dit een miskenning van de deskundigheid van het huidige personeel. Help hen liever verder met een goed zorgbeleid. Wellicht dat daar ook meer personeel mee te winnen valt.