Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

ZorgSaam. (18-01-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                          Oostburg, 18-01-2022,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de gang van zaken bij ZorgSaam*.
 
Toelichting
Naar aanleiding van het artikel: ,,ZorgSaam investeert in nieuwbouw en dat heeft ook gevolgen voor het personeel”, op de website van Omroep Zeeland d.d. 13-01-2022, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen aan uw college.
 
Vragen
We lezen: ,,De verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam moeten vanaf dit jaar met minder verzorgenden méér cliënten opvangen. ZorgSaam moet snijden in de personeelsbezetting op de groepen dementerenden. Oorzaak zijn de vele nieuwbouwplannen in Zeeuws-Vlaanderen.”
  1. (a) Is uw college met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat ZorgSaam, net als ieder ander bedrijf, bij iedere investering een berekening dient te maken inzake hoelang iets meegaat (levensduur) en vervolgens op basis daarvan geld moet reserveren voor toekomstige investeringen, en het onbestaanbaar is dat een investering in nieuwbouw ten koste moet gaan van personeelsbezetting en daarmee de kwaliteit van zorg voor onze aller kwetsbaarste mede-inwoners? (b) Zo ja, welke stappen kan en gaat uw College ondernemen om te voorkomen dat deze aller kwetsbaarste inwoners van Zeeland de dupe gaan worden van ‘gebrekkig beleid’ van ZorgSaam? (c) Zo nee, waarom niet?
 
 
Verder lezen wij: ,,De vrees bij medewerkers en familieleden dat één verzorgende op een groep komt te staan, is volgens de ZorgSaam-bestuurder niet terecht. "Ik wil het zeker niet wegwuiven, maar dit zal enkel op de stille uren van de dag zijn."
Sensor voor lift en luiers
Slimme technologieën moeten er in de toekomst voor zorgen dat dit ook verantwoord kan, en dat een bewoner tegelijkertijd onafhankelijker wordt. Via allerlei sensoren kan het personeel bijvoorbeeld in de gaten houden of een bewoner uit bed komt, of hij of zij de lift pakt en of incontinentiemateriaal verwisseld moet worden.”
  1. Is uw college met ons van mening dat een menswaardig bestaan op de voorgrond dient te staan en dat de mate van beschaving binnen een samenleving valt af te lezen aan de wijze waarop men zorg draagt voor de aller kwetsbaarsten?
  2. Is uw college het met ons eens dat te allen tijde menselijk contact voorop dient te staan om onze aller kwetsbaarste inwoners deze laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten beleven en dat de toepassing van domotica en robotica ontmenselijking alleen maar verder in de hand werken?
  3. Realiseren de leden van uw college zich, net als wij, dat niemand onkwetsbaar is en iedereen in een afhankelijke positie terecht kan komen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
 
* N.B. In bijlage treft u een ‘Brandbrief’, gericht aan het gemeentebestuur van Sluis, m.b.t. dit onderwerp.
 
 
Aan: De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Brandbrief m.b.t. ZorgSaam en Masterplan.
Oostburg, d.d. 17 januari 2022,
 
 
Geacht gemeentebestuur,
 
Ik richt deze brandbrief aan u n.a.v. het bericht van Omroep Zeeland (13 januari jl.) getiteld ‘ZorgSaam investeert in nieuwbouw en dat heeft ook gevolgen voor het personeel’.
 
Je kunt efficiency zover doorvoeren dat de wezenlijke zorg erbij inschiet.
 
Terug overnieuw je huiswerk maken.
In het Masterplan voor Oostburg (Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen) wordt er door ZorgSaam gepromoot om de Stelle in het centrum te plaatsen en het personeel te herplaatsen. Met name voor bewoners met dementie moet er bezuinigd worden. De vrees dat er nog maar één medewerker op een groep komt te staan is zeer terecht. Piet van der Maas spreekt over dat er hooguit in de stille uren medewerkers alleen op een groep staan. Stille uren zijn er echter helemaal niet in de zorg rond mensen met dementie. Biologische processen als voeding en uitscheiding zijn heel slecht in te regelen bij deze doelgroep. De visie op zorg en omgang met mensen met dementie is helemaal niet uitgewerkt bij ZorgSaam en van der Maas denkt met behulp van domotica en hulpmiddelen krapte te kunnen opvangen. ZorgSaam heeft ongetwijfeld goede medische voorzieningen maar laat nu net het medische aspect niet het belangrijkste zijn voor mensen met dementie. Het intermenselijke contact is het belangrijkste omdat dat het enige overgebleven aspect is waar de persoon nog in gekend kan worden. Domotica zijn een controlesysteem om veiligheid te kunnen garanderen en zijn geen vervanging van personeel. ZorgSaam is zich er niet van bewust dat enkelbanden en met een mat onder de matras mensen monitoren alleen daarom al indruisen tegen menselijke vrijheden. Dat was 20 jaar geleden misschien normaal maar we leven nu echt in een heel andere wereld.
Deze robotisering zal het werken in de zorg voor mensen met dementie alleen maar onaantrekkelijker maken. Opteer voor echte kwaliteit van zorg met echte menselijke waarden. Juist die menselijke waarden is hetgeen verzorgers drijft om in de zorg te willen werken. Kijk naar de Stelle waar men probeert demente mensen in een zorgsysteem te zetten waar alles is ingericht op controleren en afvinken van handelingen die bedacht zijn voor niet demente mensen. Het is echt een misvatting dat je diagnostiek vanuit één systeem kunt benaderen. Dementie is een compleet eigen aandoening en vereist specifieke deskundigheid die veel ziekenverzorgsters wel hebben maar waarvoor ze geen waardering krijgen. Ze moeten rapporteren voor de zorgverzekeraar. Ze worden afgerekend op een standaard rapportage en afvinken van handelingen terwijl ze liever met de bewoner een blokje om zouden gaan in het park naast de Stelle. En ja, er zijn binnentuinen maar die hebben ze in de gevangenis ook.
Een wellicht oorspronkelijk goed bedoeld controlesysteem wordt steeds overlapt met steeds meer controlesystemen waarin het personeel ook steeds elkaar controleert in plaats van echt tijd aan de bewoners spendeert. Dus qua werkklimaat ga je er op achteruit. Het komt voor dat bewoners met een verzadigde luier tot op de knieën over de gang lopen en dat die niet verwisseld wordt omdat de kleurcode in de luier bepaalt wanneer er verschoond mag worden. Dat het voor de bewoners onprettig en niet waardig is speelt geen rol. Zulke dingen worden er bij nieuwe zorgmedewerkers ingepeperd nog voor dat ze een bewoner hebben gezien.
Ook zo worden demente mensen steeds verder een object in een systeem waar het eigenlijk alleen om geld en efficiency draait. Daarnaast werk je een onevenredige horigheid aan ZorgSaam in de hand. Personeel is financieel afhankelijk van ZorgSaam en je bijt niet de hand die je voedt maar echt fijn werken is dit niet. Eigenlijk moet het personeel hierover de vakbonden raadplegen want hun banen, en vooral de inhoud van hun banen, staan op de tocht.
 
In het proces rond het Masterplan Oostburg, waarin alles verplaatst zou moeten worden, kun je je nu niet te veel denkfouten meer permitteren omdat het te lang duurt voordat gedane zaken weer rechtgezet kunnen worden. Tegen die tijd zijn er veel meer mensen met dementie dan nu. Het bestuur van Oostburg heeft te weinig benul van community sense. Ze hebben geen goed gevoel voor het scheppen en positioneren van verbindende spilvoorzieningen. In de huidige basisschool en MFC de Berenburcht hadden een dorpshuis en de bibliotheek geïntegreerd kunnen worden. De apotheek had in het centrum kunnen blijven om klanten naar winkels te krijgen. De prachtige oude bomen bij de Berenburcht hadden niet gekapt hoeven te worden. Allemaal verkwanseld. Er ligt nu een kans om van fouten uit het verleden te leren en partijen die het rechtstreeks aangaat eerst te betrekken voordat je beslissingen neemt. Niet rechtstreekse partijen komen daarna pas aan bod. Het is bizar te moeten vernemen dat ZorgSaam en de gemeente al heel lang in gesprek zijn en dat de schooldirecteur van de Berenburcht er pas op het laatst bij is betrokken. Ook inwoners van Oostburg, bewoners van de Stelle, wel en niet met dementie, en mensen met een verstandelijke beperking, moeten in de plannen betrokken worden. Nu zijn ze geïnformeerd door de gemeente bij informatieavonden maar dat is geen echte betrokkenheid. Alle partijen hebben elkaar nodig om een menselijke leefgemeenschap te maken.
 
Dringende oproep aan de Raadsleden en de Collegeleden is om dit plan uit te stellen en alle partijen eerst hun huiswerk overnieuw te laten doen.
 
Ter informatie wil ik u nog verwijzen naar:
Verpleegthuis van Teun Toebes (of kijk bij zijn stichting) 
J. Bernleff: Hersenschimmen
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 
Hoogachtend,
 
Ester van de Wouw
Docent Master of Education
HBO-Verpleegkundige
 
E-mail: ejvandewouw@gmail.com