Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PFOS. (15-02-2022) Vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                       Renesse, 15-02-2022,
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. de managementsamenvatting van 14 september 2010 over het Deltares rapport.
 
Toelichting
Naar aanleiding van de managementsamenvatting https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/ZEE1001138.pdf van 14 september 2010 over het Deltares rapport m.b.t. doorgifte en ophoping van vervuilende stoffen in hogere organismen (waarin PFC’s (PFAS) en met name PFOS al nadrukkelijk genoemd worden) zijn bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vragen gerezen.
Op blz. 4 valt te lezen dat Gedeputeerde Staten van Zeeland kennis heeft genomen van dit rapport, zelf geen specifieke rol heeft bij de uitvoering, en er op toe zal zien dat de aanbevelingen op de geëigende plaatsen terecht komen en ter hand worden genomen.
Op blz. 6 en 7 vallen deze aanbevelingen te lezen, op blz. 6 valt ook te lezen dat er reeds onderzoek plaatsvindt naar zoutwaterbiota binnen het MWTL programma (van Rijkswaterstaat) en dat geadviseerd wordt om dit onderzoek uit te breiden naar PFC’s alsmede monitoring in vogeleieren te hervatten.
 
Vragen
  1. Er wordt duidelijk aangegeven dat GS ervoor zorg zal dragen dat de aanbevelingen op de juiste plaatsen terecht zullen komen en ter hand zullen worden genomen. Heeft GS dit gedaan?
  2. (a) Zo ja, is er dan op toegezien dat de aanbevelingen ook ter hand zijn genomen?    (b) Zo nee, waarom niet?                                                                                               (c) Indien het eerste antwoord ja is, kunt u dan aangeven op welke wijze hierop is toegezien en welke resultaten hier uit zijn voortgekomen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
H.G.A. (Bertie) Steur, Lid Statenfractie