Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever. (23-05-2022) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor besluitvormende raadsvergadering d.d. 25-05-2022.

Datum vergadering: 25 mei 2022
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever.
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 25-05-2022;
 
Constaterende dat:
•           De Rijksoverheid streeft naar een burgermaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat;
•           Daarom zorg voor hulpbehoevenden en ouderenzorg zoveel mogelijk door mantelzorgers (kinderen, buren of anderen) dient te worden uitgevoerd;
•           Het de bedoeling is dat hulpbehoevenden, pas als dit niets oplevert of de zorgbehoefte dusdanig hoog is opgelopen, een beroep kunnen doen op overheidsregelingen;
•           Er o.a. door vergrijzing steeds meer mantelzorgers bijkomen;
•           Mantelzorgers steeds langer en ook zwaarder belast worden;
 
Overwegende dat:
•           Werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen door mantelzorgers te faciliteren en vervolgens dit kunnen uitdragen door een erkenning (Mantelzorgvriendelijk) aan te vragen;
•           Dit ook in het belang van de werkgevers zelf is omdat zo de kwaliteit van het door een mantelzorger geleverde werk op peil kan blijven, ‘verloop’ kan worden beperkt en een mogelijk ziekteverzuim kan worden voorkomen;
•           De lange lijst van overheden, organisaties en bedrijven die ons hierin reeds zijn voorgegaan het nut en de noodzaak voldoende aantoonbaar maakt;
 
Verzoekt het college om:
•           De gemeentelijke organisatie op de kortst mogelijke termijn officieel mantelzorgvriendelijk te maken en als bewijs een erkenning aan te vragen.
•           Zich vervolgens bestuurlijk in te zetten om hetzelfde te bewerkstelligen bij alle andere Zeeuwse overheden.
•           Het belang van Mantelzorgvriendelijke organisaties onder de aandacht te brengen richting lokale werkgevers, ondersteuners van welzijnsorganisaties, steunpunten mantelzorg en huisartsen.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Raadsfractie Lijst Babijn
François Babijn
 
Ondertekening namens de fractie(s):
 
 
 
 
Deze motie is aangenomen/verworpen/ingetrokken
met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen.
 
De gemeenteraad van de gemeente Sluis
 
De griffier,                                 De voorzitter,
 
 
mr. P.T.G. Claeijs                     mr. M.M. D. Vermue