Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zonnepark Oostburg. (21-07-2022) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van de gemeente Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   

 

 

Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)

 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:
met cc
naar
 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Zonnepark Oostburg
 
TOELICHTING:
 
Kort na de installatie van het nieuwe college zijn er door leden van de gemeenteraad mondeling een aantal vragen gesteld aangaande het ‘Zonnepark Oostburg’. Omdat daar tot op heden nog steeds geen antwoord op is gekomen, stel ik namens Lijst Babijn onze vragen nu in schriftelijke vorm.
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Kan uw college aangeven of er daadwerkelijk 300.000 Euro naar de omwonenden wordt overgemaakt? Zo ja, kan uw college in detail uitleggen of dat wettelijk kan, welke criteria er aan ten grondslag liggen om te bepalen wie als omwonende wordt aangemerkt en hoeveel omwonenden het betreft? 1  
2 Waaraan dacht uw college mandaat te ontlenen voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst met SolarEnergyWorks zonder dat daar een raadsbesluit aan vooraf is gegaan? 2  
3 Kan uw college met reden omkleed verklaren waarom de aanleg van een zonnepark gegund is aan c.q. een intentieovereenkomst is gesloten met een marktpartij, zonder dat daar een gefundeerd beleid aan ten grondslag ligt? 3  
4 Hoe denkt uw college een rechtszaak te kunnen voorkomen met een andere marktpartij, een marktpartij die “buitenspel” is gezet, doordat zij door uw college aan het lijntje zijn gehouden in afwachting van een uitgewerkt beleidsplan en nu met een voldongen feit zijn geconfronteerd dat de aanleg van een zonnepark aan een ander is gegund? 4  
5 Mocht het, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, tot een rechtszaak komen, vernemen wij graag alle argumentatie van uw college waarmee u die rechtszaak denkt in het voordeel van de gemeente Sluis te kunnen beslechten.
6. Hoe denkt uw college in de toekomst (zodra het technisch mogelijk is om meer stroom af te kunnen voeren via een verzwaard netwerk) te voorkomen dat onze mooie gemeente Sluis overspoeld gaat worden door zonneparken (vanwege precedentwerking), omdat uw college verzuimd heeft een beleid te ontwikkelen voor de aanleg van zonneparken?
 
 
5  
   
Datum vragen: 21-07-2022
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. M.M.D. Vermue